Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezinárodní dohody: postupy EU pro přijetí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní dohody: postupy EU pro přijetí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 218 SFEU — postupy EU pro přijímání mezinárodních dohod

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ČLÁNKU?

  • Článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví postupy a pravomoci orgánů EU ohledně jednání o dohodách mezi EU a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi a ohledně jejich přijetí.

KLÍČOVÉ BODY

Článek stanovuje, jaké pravomoci má v daném procesu Rada, Evropská komise nebo vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropský parlament a Soudní dvůr Evropské unie.

Obecně lze říci, že Rada má pravomoc zahájit jednání, vydávat směrnice pro jednání a podepisovat a uzavírat dohody.

Komise (nebo vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v případě otázek společné zahraniční a bezpečnostní politiky) podává Radě doporučení k zahájení jednání o dohodě.

Před tím, než Rada přijme rozhodnutí o uzavření některých typů dohod, musí mít souhlas Evropského parlamentu. To se týká například:

  • dohod o přidružení,
  • dohod o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (EÚLP),
  • dohod majících významný dopad na rozpočet EU,
  • dohod vytvářejících zvláštní institucionální rámec (např. když na základě dohod vzniká smíšený výbor s rozhodovacími pravomocemi),
  • dohod v oblastech, na něž se vztahuje buď řádný legislativní postup, nebo zvláštní legislativní postup, v němž je vyžadován souhlas Evropského parlamentu.

Všechny ostatní typy dohod je nutné konzultovat s Evropským parlamentem.

Na žádost některé země EU, Rady, Komise nebo Parlamentu může Soudní dvůr poskytnout posudek o slučitelnosti zamýšlené dohody se smlouvami EU.

Rada může rozhodovat kvalifikovanou většinou svých členů, s výjimkou oblastí, kde se obvykle požaduje jednomyslnost, což se týká například dohod o přistoupení EU k EÚLP.

ODKDY SE TENTO ČLÁNEK POUŽIJE?

Tento článek se používá od 1. ledna 1958.

AKT

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění), část pátá — Vnější činnost Unie, hlava V — Mezinárodní smlouvy, článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top