Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Směrnice Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Směrnice Evropské unie

Směrnice je jedním z právních nástrojů, který slouží evropským institucím k provádění politik Evropské unie (EU). Je to flexibilní nástroj, který se používá hlavně k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů. Zavazuje země EU k dosažení určitého výsledku, ale ponechává jim možnost volby, jak to udělat.

PŘEHLED

Směrnice je jedním z právních nástrojů, který slouží evropským institucím k provádění politik Evropské unie (EU). Je to flexibilní nástroj, který se používá hlavně k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů. Zavazuje země EU k dosažení určitého výsledku, ale ponechává jim možnost volby, jak to udělat.

Směrnice je součástí sekundárního práva EU. Orgány EU ji tedy přijímají na základě zakládacích smluv. Jakmile je směrnice přijata na úrovni EU, země EU ji následně provádějí do vnitrostátního práva.

Například směrnice o úpravě pracovní doby zavádí povinné doby odpočinku a maximální délku týdenní pracovní doby v EU. Je však na každé jednotlivé zemi, aby přijala vlastní zákony určující, jak tato pravidla použít.

Závazný akt obecné působnosti

Článek 288 Smlouvy o fungování EU stanoví, že směrnice je závazná pro země, kterým je určena (jednu, některé nebo všechny), pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.

Směrnice se však liší od nařízení nebo rozhodnutí.

  • Na rozdíl od nařízení, které je použitelné ve vnitrostátních právních předpisech zemí EU ihned po jeho vstupu v platnost, není směrnice v zemích EU přímo použitelná. Nejprve musí být provedena do vnitrostátního práva a až poté ji vlády, podniky a fyzické osoby mohou začít dodržovat.
  • Oproti rozhodnutí je směrnice text s obecnou působností pro všechny země EU.

Směrnice se přijímá v návaznosti na legislativní postup. Je to právní akt, který přijímá Rada a Parlament řádným nebo zvláštním legislativním postupem.

Povinné provedení

Aby měla směrnice účinek na vnitrostátní úrovni, musí země EU napřed přijmout zákon, kterým ji provedou do vnitrostátního práva. Takové vnitrostátní opatření musí umožnit dosažení výsledků stanovených směrnicí. Vnitrostátní orgány musí o těchto opatřeních informovat Evropskou komisi.

Země EU mají v tomto procesu provedení do vnitrostátního práva jistý manévrovací prostor. Ten jim umožňuje zohlednit národní specifika. K provedení do vnitrostátního práva musí dojít ve lhůtě stanovené při přijetí směrnice (obvykle do dvou let).

Pokud země směrnici neprovede, může Komise zahájit řízení o porušení práva a požádat Soudní dvůr EU, aby proti této zemi rozhodl (nedodržení rozhodnutí Soudního dvora může vést k dalšímu negativnímu rozsudku, který by mohl vyústit v pokuty).

Ochrana jednotlivců v případě nesprávného provedení směrnic

V zásadě platí, že směrnice má účinek pouze po provedení do vnitrostátního práva. Soudní dvůr EU ovšem má zato, že směrnice, která nebyla provedena, může mít jisté přímé účinky, pokud:

  • nebyla provedena do vnitrostátního práva nebo byla provedena nesprávně,
  • ustanovení směrnice jsou bezpodmínečná a dostatečně přesná, a
  • ustanovení směrnice dávají práva jednotlivcům.

Za splnění těchto podmínek se jednotlivec může dovolávat znění směrnice vůči zemi EU u soudu. Jednotlivec se však nemůže dovolávat jejího znění při sporu vůči jinému jednotlivci u soudu (viz rozsudek v případu C-91/92 Paola Faccini Dori a Recreb Srl ze dne 14. července 1994).

Pokud byla směrnice provedena špatně nebo pozdě, přizná Soudní dvůr za určitých okolností možnost získat odškodnění i jednotlivcům (rozsudek v případu C-6/90 a C-9/90 Francovich a Bonifaci ze dne 19. listopadu 1991).

Boj proti opožděnému provádění směrnic

Opožděné provádění směrnic do vnitrostátního práva zemí EU je trvalý problém, který brání občanům a podnikům využívat hmatatelného přínosu práva EU.

EU si stanovila cíl snížit nedostatky v provádění na 1 %. Tabulka provádění směrnic EU na jednotném trhu, kterou Evropská komise zveřejnila v červenci 2014, ukazuje, že pouze pět zemí nedokázalo tento cíl splnit. Naopak 12 zemím se podařilo snížit deficit provádění pod 0,5 %, jak to navrhuje akt o jednotném trhu z dubna 2011.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské unie věnovaných právu EU.

Poslední aktualizace 30.08.2015

Top