Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika v oblasti migrace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika v oblasti migrace

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 862/2007 – statistika EU v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí pravidla Evropské unie (EU) pro shromažďování a sestavování statistik o migraci (vystěhování* a přistěhování*), mezinárodní ochraně (azylu), oprávněné a neoprávněné migraci* a návratech Evropskou unií a zeměmi ESVO.

KLÍČOVÉ BODY

Statistické požadavky

Nařízení stanoví statistické požadavky pro různé kategorie údajů:

Pokud jde o mezinárodní migraci, musí země EU poskytovat Eurostatu statistické údaje o:

 • přistěhovalcích, kteří se stěhují na jejich území,
 • vystěhovalcích, kteří se stěhují z jejich území,
 • osobách, které na jejich území mají své místo obvyklého pobytu,
 • osobách, které získaly státní občanství této země.

Pokud jde o povolení k pobytu a pobyt občanů zemí, které nejsou členy EU, musí země EU poskytovat Eurostatu statistické údaje o:

 • vydaných povoleních k pobytu a povoleních udělených při změně přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu,
 • počtu platných povolení k pobytu a dlouhodobě pobývajících rezidentů.

Pokud jde o mezinárodní ochranu, musí země EU poskytovat Eurostatu statistické údaje o:

 • osobách žádajících o mezinárodní ochranu,
 • dětech bez doprovodu žádajících o mezinárodní ochranu,
 • dosud nevyřízených žádostech o mezinárodní ochranu,
 • stažených žádostech o azyl,
 • zamítnutých žádostech o mezinárodní ochranu,
 • přiznání statusu uprchlíka, statusu podpůrné ochrany, povolení k pobytu z humanitárních důvodů a statusu dočasné ochrany,
 • žádostech, rozhodnutích a přemístěních podle nařízení Dublin III,
 • osobách, kterým bylo povoleno přesídlení*.

Pokud jde o prevenci neoprávněného vstupu a pobytu a o návraty, musí země EU poskytovat statistické údaje o počtech:

 • státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup na jejich území na vnějších hranicích,
 • státních příslušníků třetích zemí, u kterých bylo zjištěno, že nedovoleně pobývají na jejich území,
 • správních nebo soudních rozhodnutí, která ukládají povinnost opustit jejich území,
 • státních příslušníků třetích zemí, kteří byli navráceni na základě rozhodnutí, které jim ukládá povinnost opustit jejich území.

Zdroje údajů

Statistiky jsou založeny na následujících zdrojích údajů:

 • záznamech správních a soudních úkonů,
 • rejstřících týkajících se populace osob nebo správních úkonů,
 • sčítáních lidu,
 • namátkových šetřeních.

Obecně se statistické údaje dělí podle věku, pohlaví, státní příslušnosti nebo země narození. Údaje se ovšem sbírají i v dalších kategoriích, jako je důvod pro vydání povolení k pobytu nebo podle země předchozího nebo příštího místa pobytu.

Provádění

Každé tři roky Evropská komise podává zprávu o provádění tohoto nařízení Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva z roku 2015 konstatovala zlepšení, pokud jde o dostupnost údajů, jejich úplnost, kvalitu a včasnost.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 20. srpna 2007.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Vystěhování: postup, kterým osoba, která měla místo pobytu na území země EU, změní místo pobytu v této zemi na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně 12 měsíců dlouhá.

Přistěhování: postup, kterým osoba získá své místo pobytu na území jiné země EU nebo třetí země na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně 12 měsíců dlouhá.

Neoprávněná migrace: přeshraniční pohyb osob, který nesplňuje správní nebo právní normy vysílající, tranzitní nebo přijímající země.

Přesídlení: přemístění státních příslušníků třetích zemí do země EU, kde mají povoleno pobývat z důvodu mezinárodní ochrany

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23–29)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 37–39)

Nařízení Komise (EU) č. 216/2010 ze dne 15. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu (Úř. věst. L 66, 16.3.2010, s. 1–2)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2015) 374 final ze dne 30.7.2015)

Poslední aktualizace 07.11.2016

Top