Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (2007–2013)

Toto nařízení zřizuje evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který poskytuje finanční podporu pro rozvoj a upevnění demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje finanční nástroj na podporu demokracie a lidských práv v třetích zemích, který nahrazuje předchozí Evropskou iniciativu pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

Charakteristika nástroje

Cílem pomoci poskytované v rámci tohoto nástroje je zejména:

 • posílení úcty k lidským právům a základním svobodám v zemích a oblastech, kde jsou nejvíce ohroženy;
 • podpora občanské společnosti v její úloze prosazovat lidská práva a demokracii, v činnosti ve prospěch pokojného sladění zájmů, v úloze demokratické reprezentace a účasti na politickém životě;
 • podpora činností spojených s lidskými právy a demokracií spadajících do oblasti uplatňování obecných směrů Společenství;
 • posílení mezinárodního a regionálního rámce pro ochranu lidských práv, spravedlnosti, právního státu a demokracie;
 • podpora důvěry v demokratické volební procesy a zvyšování jejich spolehlivosti a průhlednosti, zejména prostřednictvím volebních pozorovatelských misí.

Pomoc Společenství se proto týká těchto oblastí:

 • podpora participační a zastupitelské demokracie a procesů demokratizace, zejména prostřednictvím organizací občanské společnosti (zejména při: podpoře svobody sdružování a shromažďování, svobody přesvědčení a projevu; posílení právního státu a nezávislosti soudní moci; podpoře politického pluralismu a demokratické politické reprezentace; prosazování rovného zastoupení mužů a žen v sociálním, hospodářském a politickém životě; podpoře opatření směřujících k usnadnění pokojného sladění zájmů různých skupin);
 • ochrana lidských práv a základních svobod vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v jiných mezinárodních nástrojích.

Za účelem zajištění soudržnosti a účinnosti pomoci Komise zajišťuje úzkou koordinaci vlastních činností a činností členských států. Pomoc Společenství podle tohoto nařízení je nadto v souladu s politikou Společenství v oblasti rozvojové spolupráce a s celkovou zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie. Musí také doplňovat pomoc poskytovanou v rámci nástrojů vnější pomoci Společenství a podle Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT).

Řízení a provádění

Pomoc podle tohoto nařízení se provádí prostřednictvím těchto opatření:

 • strategické dokumenty uvádějící priority Společenství, mezinárodní situaci a činnosti hlavních partnerů;
 • roční akční programy, přijaté na základě strategických dokumentů a jejich případných revizí;
 • zvláštní opatření, která nejsou stanovena ve strategických dokumentech a která může přijmout Komise;
 • opatření ad hoc, jejichž prostřednictvím může Komise přidělit malé granty obráncům lidských práv, kteří reagují na situace, kdy je ochrany naléhavě zapotřebí.

Subjekty způsobilé k financování jsou tyto:

 • organizace občanské společnosti;
 • neziskové organizace veřejného i soukromého sektoru;
 • národní, regionální a mezinárodní parlamentní orgány, pokud nemůže být navrhované opatření financováno z jiného nástroje vnější pomoci Společenství;
 • mezinárodní a regionální mezivládní organizace;
 • fyzické osoby, je-li to nutné k dosažení cílů nařízení zřizujícího evropský nástroj pro demokracii a lidská práva.

Jiné subjekty nebo aktéři mohou být financováni ve výjimečných, jestliže se to jeví jako nutné k dosažení cílů tohoto nařízení.

Podpora poskytnutá v rámci tohoto nástroje může mít následující formy:

 • programy a projekty;
 • granty na financování projektů předložených mezinárodními a regionálními mezivládními organizacemi;
 • malé granty pro obránce lidských práv;
 • granty na podporu provozních nákladů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Evropského meziuniverzitního centra pro lidská práva a demokratizaci (EIUC);
 • příspěvky mezinárodním fondům;
 • zdroje pro účinné provádění volebních pozorovatelských misí EU;
 • veřejné zakázky.

Účast na zadávání veřejných zakázek nebo poskytování grantů je otevřena mimo jiné všem fyzickým osobám, které jsou státními příslušníky členského státu Unie, přistupující nebo oficiální kandidátské země nebo členského státu Evropského hospodářského prostoru, nebo právnickým osobám, které jsou usazeny v těchto státech, dále fyzickým a právnickým osobám z rozvojových zemí (uvedených na seznamu Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (EN) (FR)) a mezinárodním organizacím.

Komisi je nápomocen Výbor pro demokracii a lidská práva.

Komise předkládá výroční zprávu o pokroku dosaženém při zavádění opatření pomoci realizovaných podle tohoto nařízení.

Nástroj má pro období 2007–2013 k dispozici rozpočet ve výši 1,104 miliard EUR.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1889/2006

30. 12. 2006–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 386 ze dne 29. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory a demokracie a lidských práv ve světě (KOM(2009) 194 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). Je nutné zlepšit řádné provádění programů a projektů financovaných z nástroje na podporu demokracie a lidských práv. Proto Parlament a Rada navrhují zmírnit kritéria způsobilosti k financování, pokud jde o náklady na daně, cla nebo poplatky v zemích, jež jsou příjemci pomoci. Jde o to, že mechanismy umožňující osvobození od poplatků či navrácení daně v některých dotčených státech neexistují, což může pro účastníky programu znamenat vážnou překážku.

Postup spolurozhodování: (COD/2009/0060)

Poslední aktualizace: 15.10.2009

Top