Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plán týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Plán týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce

Cílem plánu je zesílit boj proti obchodu s lidmi se zaměřením na všechny podoby vykořisťování a chránit a podporovat oběti a opětně je začleňovat do společnosti.

AKT

Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (Úř. věst. C 311 ze dne 9.12.2005)

PŘEHLED

V rámci Haagského programu přijatého Evropskou radou v listopadu 2004 byly Komise a Rada vyzvány, aby v roce 2005 vypracovaly plán za účelem vytvoření společných norem, osvědčených postupů a mechanismů k předcházení a potírání obchodu s lidmi.

Obecné zásady pro provádění akčního plánu

Ve sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 18. října 2005 o boji proti obchodování s lidmi Komise stanovila zvláštní opatření nezbytná pro vytvoření integrovaného přístupu v boji proti obchodování s lidmi. Tento přístup je založen na respektování lidských práv a na koordinované politické reakci, zvláště v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, vnějších vztahů, rozvojové spolupráce, sociálních věcí a zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a nediskriminace.

Je nesmírně důležité zlepšit naše společné porozumění problematice obchodování s lidmi. Zejména je důležité porozumět jejím nejzákladnějším příčinám v zemích původu stejně jako faktorům v cílových zemích, které usnadňují obchod s lidmi, a vazbám na jiné druhy trestné činnosti. Pro prohloubení našich poznatků o rozsahu a povaze tohoto jevu a jeho dopadu na Evropskou unii (EU) je nutné do podzimu 2006 vypracovat společné pokyny pro sběr dat včetně srovnatelných ukazatelů. Pro země EU je nutné vypracovat společný výzkumný model pro zvýšení počtu výzkumů v konkrétních oblastech, počínaje obchodem s dětmi.

EU si uvědomuje, že je nezbytné zajistit ochranu lidských práv obětí obchodování s lidmi ve všech fázích procesu. Země EU by měly vytvořit příslušnou státní koordinační strukturu, jejímž posláním by bylo koordinovat a hodnotit vnitrostátní politiky a zajišťovat odpovídající nakládání s oběťmi.

Země EU a Komise by měly provádět politiky, které posilují trestnost obchodu s lidmi pro ochranu ohrožených skupin, jako jsou zejména ženy a děti.

Politika EU v této oblasti by měla usilovat o přístup zaměřený na práva dětí, který je založen na celosvětově uznávaných zásadách. Tato politika by měla dodržovat zásady obsažené v Úmluvě OSN o právech dítěte a přihlížet k Akčnímu programu Rady Evropy týkajícímu se dětí a násilí (2006–2008).

Jako klíčový prvek boje proti obchodu se ženami a dívkami by se měly přijmout strategie zaměřené podle pohlaví. Patří sem provádění zásad rovnosti žen a mužů a odstranění poptávky po všech podobách vykořisťování, včetně pohlavního vykořisťování a vykořisťování při práci v domácnosti.

Řada akcí zaměřených proti obchodování s lidmi bude podniknuta do konce roku 2006. Například budou připraveny materiály ke kampani EU pro zvýšení informovanosti o rizicích, která obchod s lidmi představuje, a pro informování o opatřeních v oblasti předcházení trestné činnosti a v oblasti trestního soudnictví s cílem odradit obchodníky s lidmi. Bude vytvořena síť kontaktů se sdělovacími prostředky v oblasti obchodu s lidmi, jejímž prostřednictvím budou propagovány úspěchy dosažené uvnitř EU i mimo ni.

Obchod s lidmi je závažným zločinem páchaným na lidech, jehož potírání musí být jasnou prioritou v oblasti vynucování práva. Obchod s lidmi musí přestat být „pro organizovaný zločin vysoce výnosným podnikem s nízkým rizikem“ a stát se vysoce riskantním a málo výnosným. EU by měla zintenzívnit svá opatření s cílem zajistit, aby obchodování s lidmi nebylo ekonomicky výhodné a v případě již vzniklého finančního zisku zastavila a zabavila majetek.

Orgány zodpovědné za kontrolu pracovních podmínek a finanční vyšetřování v oblasti nezákonné práce by měly více spolupracovat v potírání obchodu s lidmi za účelem nucené práce.

Podobně by vnitrostátní orgány činné v trestním řízení měly lépe spolupracovat s Europolem, který by se měl pravidelně účastnit výměny informací, společných operací a společných vyšetřovacích týmů. Pro usnadnění stíhání obchodníků s lidmi by měl být také konzultován Eurojust.

Strategie pro boj proti obchodování s lidmi by měly být koordinovány se strategiemi pro boj proti korupci a chudobě. S veřejnými orgány by také měly spolupracovat organizace zaměstnavatelů, odbory a organizace občanské společnosti působící v této oblasti. Země a orgány EU musí i nadále spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako jsou OSN, OBSE a Rada Evropy.

Je nezbytné, aby na regionální úrovni byla nalezena řešení pro prevenci obchodu s lidmi a pro ochranu obětí. Země EU a Komise by měly zvýšenou měrou podporovat regionální iniciativy, které doplňují a podněcují spolupráci na úrovni EU.

Tento akční plán bude pravidelně revidován a aktualizován. Přiložený přehled opatření usnadní pravidelné hodnocení a aktualizaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Commission working document of 17 October 2008 – Evaluation and monitoring of the implementation of the EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings (COM(2008) 657 final – Not published in the Official Journal) (Pracovní dokument Komise ze dne 17. října 2008 – Hodnocení a sledování provádění plánu EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (COM(2008) 657 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)). Tato zpráva poskytuje přehled opatření prováděných v boji proti obchodu s lidmi v zemích EU a v Norsku a také ze strany orgánů EU.

Sbližování právních předpisů pro boj proti obchodu s lidmi v zemích EU postoupila v uplynulých letech rychle, a to zejména vzhledem k trestnímu právu a pomoci obětem. Nicméně existují velké rozdíly mezi přijímáním a prováděním právních předpisů. Komise dále uvažuje o revidování rámcového rozhodnutí o obchodu s lidmi. Díky tomu budou také podpůrné mechanismy pro oběti účinnější. Prohloubila se také spolupráce v trestním řízení a soudní spolupráce na mezinárodní úrovni; nicméně je nutné vyvíjet další úsilí. Byly rovněž vytvořeny vládní koordinační mechanismy, ale je nutné dále pracovat na systémech sledování.

Příslušné orgány EU také podnikly kroky pro provádění určitých opatření v rámci boje proti obchodu s lidmi. V praxi však stále existují značné slabiny a některá opatření je teprve nutné provést.

Komise bude pokračovat v politice EU pro boj proti obchodu s lidmi a navrhuje, aby se z krátkodobého hlediska úsilí soustředilo na následující klíčové akce:

  • zavedení národních zpravodajů, zejména za účelem sledování;
  • vytvoření nebo zlepšení vnitrostátních mechanismů pro odhalování a předávání službám na podporu obětí;
  • vytvoření nebo zlepšení systémů na ochranu dětí;
  • poskytování podpory, včetně finanční podpory, nevládním organizacím působícím v této oblasti;
  • organizace odborné přípravy pro příslušné aktéry;
  • zlepšení koordinace vyšetřování a stíhání;
  • další rozvoj spolupráce v oblasti opatření v boji proti obchodu s lidmi s vnějšími partnerskými zeměmi EU.

Výsledky tohoto plánu se budou používat jako základ pro novou strategii po roce 2009.

Poslední aktualizace: 30.05.2011

Top