Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migrace a rozvoj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migrace a rozvoj

Migrace je silný, i když náročný mechanismus rozvoje jak v zemi, odkud migranti pocházejí, tak v zemi, do níž směřují. Protože se jedná o celosvětový jev, nemůže ho EU řídit sama, ale prostřednictvím dialogu s partnerskými zeměmi, včetně zemí původu a tranzitu, je třeba diskutovat o společných zájmech a problémech v této oblasti.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vzájemné souvislosti migrace a rozvoje: Některé konkrétní pokyny (KOM(2005) 390 v konečném znění ze dne 1. 9. 2005).

PŘEHLED

Migrace je silný, i když náročný mechanismus rozvoje jak v zemi, odkud migranti pocházejí, tak v zemi, do níž směřují. Protože se jedná o celosvětový jev, nemůže ho EU řídit sama, ale prostřednictvím dialogu s partnerskými zeměmi, včetně zemí původu a tranzitu, je třeba diskutovat o společných zájmech a problémech v této oblasti.

Toto sdělení Komise předkládá praktické podněty, které pomohou zajistit, aby migrace z třetích zemí měla pozitivní dopad na rozvoj těchto zemí a zejména co nejúčinněji pomáhala snižovat chudobu. Tyto oblasti zahrnují:

REMITENCE (PŘÍLOHA 2 A 3)

Peníze, které pracovníci z řad migrantů posílají domů (remitence), představují větší podíl příjmu rozvojových zemí než oficiální rozvojová pomoc (ORP) vlád a agentur (např. Unicef). Jedná se o soukromé převody, které ovšem ORP nemohou nahradit.

Navrhované kroky

  • Rozvinout levné, rychlé a bezpečné způsoby převodu peněz, které pracovníci z řad migrantů vydělají, zpátky do jejich země původu. K tomu je třeba zajistit, aby činnost společností, které nabízejí převody peněžních prostředků, podléhala striktně vymezeným pravidlům.
  • Zlepšit bankovnictví a poskytování úvěrů usnadněním partnerství mezi mikrofinančními institucemi a tradičními peněžními ústavy. To by mělo vést k lepšímu přístupu k bankovnictví a finančním službám v rozvojových zemích.

ZAPOJENÍ DIASPORY DO ROZVOJE DOMOVSKÉ ZEMĚ (PŘÍLOHA 4)

Z historického hlediska hrály diaspory (skupiny migrantů v zahraničí) klíčovou úlohu při pomoci rozvoji domovské země. Kromě remitencí (viz výše) Komise spatřuje významný motor rozvoje také v zapojení diaspory.

Navrhované kroky

  • Pomoci rozvojovým zemím lokalizovat své zahraniční pospolitosti (diaspory) a vytvářet kontakty s jejich příslušníky.
  • Zřizovat databáze, do nichž se mohou zapsat příslušníci diaspory, kteří projeví zájem podílet se na rozvoji zemí, odkud pocházejí.
  • Získat klíčové kontakty mezi různými organizacemi, které jednotlivé diaspory zastupují.

KRUHOVÁ MIGRACE A NÁVRAT DOMŮ (PŘÍLOHA 5)

Komise zdůrazňuje, že návrat migrantů, a to i dočasný, může hrát užitečnou úlohu při podpoře transferu znalostí, dovedností a kulturních postojů do rozvojových zemí. Takto by kruhová migrace i návrat domů mohly pomoci zmírnit nepříznivé účinky odlivu příslušníků inteligence.

Navrhované kroky

  • Upřednostňovat další dočasné zaměstnávání pracovníků, kteří se už zapojili do programů migrace pracovních sil a kteří se po ukončení pracovního poměru vrátili domů.
  • Komise zváží možnost navržení opatření v oblastech, jako jsou převoditelnost nároku na důchod,
  • uznání kvalifikace nebo mechanismy, které umožní, aby vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávali své povolání v EU, mohli udržovat kontakty se svými někdejšími kolegy v EU k usnadnění dobrovolného návratu a úspěšné reintegrace těchto migrantů v zemích jejich původu.

ZMÍRNĚNÍ NEPŘÍZNIVÉHO ÚČINKU ODLIVU PŘÍSLUŠNÍKŮ INTELIGENCE (PŘÍLOHA 6)

Migrace může vést k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v zemích původu v odvětvích, jako je například zdravotnictví.

Navrhované kroky:

  • Omezit nábor v zemích a odvětvích, kde není dostatek kvalifikovaných pracovních sil.
  • Zaměstnávat kvalifikované pracovníky z rozvojových zemí v projektech financovaných z oficiální rozvojové pomoci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Globální přístup k migraci a mobilitě (KOM(2011) 743 v konečném znění ze dne 18. 11. 2011).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Maximalizace dopadu migrace na rozvoj: Přínos EU pro dialog OSN na vysoké úrovni a další kroky k upevňování vazby mezi rozvojem a migrací (COM(2013) 292 final ze dne 21. 5. 2013).

Poslední aktualizace: 16.09.2014

Top