Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce mezi zeměmi EU při vyhledávání majetku z trestné činnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spolupráce mezi zeměmi EU při vyhledávání majetku z trestné činnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých zemích EU v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví požadavky pro zřízení vnitrostátních úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti (ARO) v zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Účelem úřadů ARO je napomáhat vysledování a identifikaci výnosů z trestné činnosti, jež se mohou stát předmětem příkazu ke zmrazení nebo zajištění nebo ke konfiskaci vydaného v průběhu trestního nebo občanskoprávního řízení.

Země EU mají na svém území zřídit alespoň jeden (maximálně dva) úřady ARO. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti jsou povinny provádět mezi sebou výměnu informací bez ohledu na své právní postavení (donucovací, justiční nebo správní orgán).

Úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nebo jiný orgán země EU s podobnými povinnostmi může požádat ARO jiné země EU o informace v rámci trestního nebo občanskoprávního vyšetřování. Žádost by měla zahrnovat údaje o:

  • předmětu a důvodu žádosti,
  • povaze řízení,
  • majetku, o který se úřad zajímá nebo který sleduje, nebo o fyzických nebo právnických osobách (lidech nebo společnostech), jejichž účast lze v dané věci předpokládat.

Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti si mohou spontánně vyměňovat informace, které považují za nutné pro plnění úkolů ARO v jiné zemi EU.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 18. prosince 2007.

KONTEXT

V návaznosti na rámcové rozhodnutí Evropská komise vytvořila neformální platformu, která má za úkol posílit spolupráci v EU a koordinovat výměnu informací a osvědčených postupů.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103–105)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50). Opravy směrnice 2014/42/EU byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45–55). Viz konsolidované znění.

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59–78). Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 25.04.2016

Top