Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrola nákupu a držení zbraní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontrola nákupu a držení zbraní

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 91/477/EHS — kontrola nabývání a držení zbraní

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Tato „směrnice o střelných zbraních“ stanoví určité minimální podmínky pro oběh civilních střelných zbraní* v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice stanoví 4 kategorie střelných zbraní podle stupně jejich nebezpečnosti a tyto kategorie jsou popsány v její příloze I.

Oblast působnosti

Směrnice se nevztahuje na obchodní převody válečných zbraní a střeliva ani na nabývání a držení zbraní a střeliva*:

 • ozbrojenými silami, policií nebo státními orgány,
 • sběrateli a subjekty s kulturním a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jako takové uznány zemí EU, na jejímž území jsou usazeny.

Směrnice se také nevztahuje na provádění vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby.

Zbrojní pas

Evropský zbrojní pas vydávají orgány zemí EU na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem střelné zbraně. Uživatel střelné zbraně musí mít pas stále ve svém držení.

Identifikace a sledování

 • Každá střelná zbraň a základní balení střeliva musí být při výrobě označeny.
 • Země EU mají povinnost vést počítačový systém evidence údajů pro registraci těchto střelných zbraní. Do evidence mají přístup pouze oprávněné orgány.
 • Země EU mohou vytvořit systém, který bude upravovat činnosti zprostředkovatelů*. Podnikatelé v oboru zbraní* musí během své činnosti vést evidenci vstupů a výstupů střelných zbraní.

Prodej, nabývání a držení

 • Země EU jsou zodpovědné za kontrolu prodeje, nabývání a držení těchto zbraní; nicméně jakákoli zavedená pravidla musí respektovat oblast působnosti této směrnice.
 • Úprava nabývání a držení střeliva je shodná s úpravou držení střelných zbraní, pro které je toto střelivo určeno.

Nabytí a držení zbraně je povoleno, pokud příslušná osoba:

 • řádný důvod pro nabytí či držení (např. je legitimním sběratelem nebo je členem sportovního střeleckého klubu),
 • dosáhla přinejmenším věku 18 let, i když k tomuto pravidlu se váže výjimka týkající se zbraní pro lov a sportovní střelbu (např. v některých případech je možné, aby střelné zbraně používaly k lovu a sportovní střelbě osoby mladší 18 let pod vedením rodiče nebo dospělé osoby s licencí k držení střelné zbraně nebo v rámci schváleného tréninkového střediska),
 • nepředstavuje nebezpečí pro sebe ani pro veřejnost.

Udělování licencí

Osoba, která splňuje požadavky pro nabytí a držení střelné zbraně, může obdržet víceletou licenci. V takových případech je nutné splnit určité formality:

 • jakýkoli pohyb střelné zbraně musí být sdělen příslušným orgánům,
 • musí se provádět pravidelné kontroly s cílem vyhodnotit, zda osoba požadavky nadále splňuje, a
 • je nutné dodržovat maximální časové limity vymezené vnitrostátními právními předpisy.

Pro kontrolu pohybu střelných zbraní v rámci EU směrnice stanoví postupy pro:

 • konečnou přepravu zbraní z jedné země EU do jiné,
 • dočasnou přepravu zbraní (cesty) přes dvě nebo více zemí EU.
 • Tyto formality se vztahují na všechny střelné zbraně s výjimkou válečných zbraní.

Úloha zemí EU

 • V roce 2009 byla vytvořena kontaktní skupina s cílem usnadnit sdílení informací mezi zeměmi EU.
 • Směrnice se nijak nedotýká práva zemí EU přijmout opatření k zamezení nedovoleného obchodu se zbraněmi.

Přezkum a návrhy

V listopadu 2015 Evropská komise představila zprávu o provádění této směrnice v rámci balíčku opatření v oblasti střelných zbraní. Balíček obsahoval návrh revize směrnice o střelných zbraních.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 17. října 1991. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1993.

KLÍČOVÉ POJMY

* Střelná zbraň: jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

* Střelivo: kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo projektily, které se používají ve střelných zbraních.

* Zprostředkovatel: fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu zbraní.

* Podnikatel v oboru zbraní: fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba, obchod, výměna, pronajímání, oprava nebo konverze střelných zbraní, částí a střeliva.

AKT

Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51–58)

Postupné změny směrnice 91/477/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení REFIT směrnice Rady 91/477/ES ze dne 18. června 1991 ve znění směrnice 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 o kontrole nabývání a držení zbraní (COM(2015) 751 final ze dne 18.11.2015)

Poslední aktualizace 17.03.2016

Top