Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednotný vzor víz udělovaných příslušníkům zemí, které nejsou členy EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednotný vzor víz udělovaných příslušníkům zemí, které nejsou členy EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 – pravidla pro jednotný vzor víz EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

V roce 1995 vytvořila EU jednotný vzor pro víza EU, která mají podobu štítku, který se připojí do cestovního dokladu příslušníků zemí, jež nejsou členy EU a na něž se vztahuje vízová povinnost.

Toto nařízení stanoví pravidla pro jednotný vzor víz. Týká se nejen zemí schengenského prostoru*, ale také Irska a Spojeného království.

KLÍČOVÉ BODY

Jednotný vzor se vztahuje na:

  • zamýšlený pobyt v jedné nebo více zemích schengenského prostoru, přičemž jeho celková délka nepřekročí tři měsíce,
  • průjezd mezinárodními tranzitními prostory letišť této země schengenského prostoru („letištní průjezdní vízum“).

Například v případě zemí schengenského prostoru krátkodobé vízum udělené některou z nich opravňuje jeho držitele k cestování všemi 26 zeměmi až po dobu 90 dnů v jakémkoli období 180 dnů.

Víza pro návštěvy delší než toto období nadále podléhají vnitrostátním postupům (tj. umožnění držitelům vykonávat zaměstnání nebo založit podnik, živnost nebo profesi).

Informace na vízovém štítku

Jednotný vízový štítek uvádí počet dní, po které příslušník země, jež není členem EU, může zůstat v schengenském prostoru a v Irsku a Spojeném království. V případě schengenského víza by se dny měly počítat od data, kdy příslušná osoba vstoupí do schengenského prostoru (vstupní razítko), do data, kdy schengenský prostor opustí (výstupní razítko), přičemž se započítávají oba dny.

Přesná délka platnosti víza je uvedena na vízovém štítku pod hlavičkou „Délka návštěvy“.

Technické podmínky

Jednotné vízum musí odpovídat:

  • seznamu technických podmínek, jež jsou specifikovány v právních předpisech EU stanovujících všeobecně rozpoznatelné bezpečnostní prvky, které jsou jasně viditelné pouhým okem (např. integrovaná fotografie zhotovená podle přísných bezpečnostních norem, kód sestávající z písmena nebo písmen označujících vydávající zemi – nebo skupinu zemí v případě Beneluxu),
  • další technické podmínky, jejichž cílem je zabránit padělání nebo pozměňování víz a poskytnutí metod pro vyplňování víz.

Každá země EU smí určit pouze jeden orgán pro tisk víz. Název příslušného subjektu musí sdělit Evropské komisi a dalším zemím EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 3. srpna 1995.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části „Vízová politika“.

KLÍČOVÝ POJEM

* Schengenské země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1–4)

Následné změny nařízení (ES) č. 1683/95 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4–6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1–58). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 29.04.2016

Top