Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská policejní akademie (CEPOL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evropská policejní akademie (CEPOL)

Cílem tohoto rozhodnutí Rady 2005/681/SVV je zlepšit práci Evropské policejní akademie (EPA). Dává akademii EPA status agentury EU, financované ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Akademie EPA je partnerská síť spojující vnitrostátní policejní vzdělávací zařízení. Jejím cílem je vytvořit společný přístup k problematice předcházení trestné činnosti a boji proti trestné činnosti prostřednictvím školení, přípravy harmonizovaných programů a šíření osvědčených postupů.

AKT

Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV

PŘEHLED

EPA byla původně zřízena rozhodnutím Rady 2005/681/SVV. S odvoláním na zprávu o jejích prvních třech letech působení ve svých závěrech z února 2005 Rada vyzvala ke zlepšení práce akademie (EPA): bylo vzato v úvahu, že EPA by mohla pracovat efektivněji, pokud by byla financována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a kdyby se Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství vztahoval na zaměstnance EPA. Rozhodnutí zřizuje Evropskou policejní akademii jako nástupkyni EPA zřízené v roce 2000. Toto rozhodnutí na EPA uplatňuje statut agentury financované z rozpočtu Evropských společenství. Stanovuje přechodná opatření pro univerzální právní nástupnictví.

16. července 2014 Komise přijala návrh nařízení, kterým se reformuje právní rámec akademie EPA a ruší a nahrazuje stávající rozhodnutí Rady. Účelem návrhu je sladit režim agentury s režimem jiných decentralizovaných agentur a pověřit ji prováděním nového vzdělávacího přístupu pro oblast prosazování práva v souladu s vyvíjejícími se prioritami operativní policejní spolupráce.

Organizace EPA

EPA má formu sítě spojující vnitrostátní vzdělávací zařízení pro vyšší policejní úředníky. Spravuje ji správní rada a ředitel. Generální sekretariát vyřizuje správní úkoly.

Členy správní rady jsou ředitelé vnitrostátních vzdělávacích zařízení. Delegace každého státu (sestávající z jednoho nebo více ředitelů vnitrostátních vzdělávacích zařízení) má ve správní radě jeden hlas. Zástupci Generálního sekretariátu Rady, Komise a Europolu se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé, kteří nehlasují.

Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů, kromě návrhu rozpočtu, který má být předložen Komisi a který vyžaduje jednomyslné hlasování. Přijímá programy, vzdělávací moduly, společné vzdělávací metody a výročí zprávu EPA. Rada také přijímá rozhodnutí o jmenování ředitele.

Ředitele jmenuje správní rada ze seznamu nejméně tří kandidátů. Ředitel je odpovědný za každodenní řízení práce EPA. Sestavuje rozpočet, udržuje spojení s příslušnými službami v členských státech a koordinuje provádění pracovního programu. Vztahuje se na něho Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Sekretariát je nápomocen EPA při plnění správních úkolů a provádění ročního programu. Na zaměstnance sekretariátu se vztahuje Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

EPA má způsobilost k právním úkonům a uzavírání smluv. Ředitel EPA je jejím právním zástupcem. Sídlo EPA se 1. září 2014 přestěhovalo z Bramshillu, ve Spojeném království do Budapešti v Maďarsku. Rozhodl o tom Evropský parlament a Rada v nařízení (EU) č. 543/2014.

Financování EPA z rozpočtu EU

EPA je financována z rozpočtu EU. Výdaje zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz. Správní rada každý rok nejpozději do 31. března schválí návrh odhadu rozpočtu a předá jej Komisi a rozpočtovému orgánu (Evropskému parlamentu a Radě) společně s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie. Rozpočtový orgán rozhodne o konečném rozpočtu EPA.

Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)) se bez omezení vztahuje na EPA. EPA dodržuje i jiná ustanovení o boji proti podvodům, jako jsou interinstitucionální dohody v této oblasti.

Toto rozhodnutí platí od 1. ledna 2006. Každých pět let od tohoto data zadá správní rada nezávislé externí hodnocení týkající se uplatňování tohoto rozhodnutí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV

1. 1. 2006

-

Úř. věst. 256 ze dne 1. 10. 2005

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 543/2014

29. 5. 2014

-

Úř. věst. L 163 ze dne 29. 5. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKT

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV (COM(2014) 465 final ze dne 16. 7. 2014).

Cílem tohoto návrhu je:

  • rozšířit mandát agentury CEPOL, aby mohla podporovat, rozvíjet a koordinovat vzdělávací činnosti pro pracovníky donucovacích orgánů všech hodností, jakož i pracovníků celní správy a dalších orgánů zabývajících se přeshraniční trestnou činností;
  • zaměřit práci agentury CEPOL výrazněji na ty trestné činy, které občanům nejvíce škodí a které nejvíce potřebují přeshraniční spolupráci;
  • aktualizovat a vyjasňovat cíle agentury CEPOL, vybízet k rozvoji regionální a dvoustranné spolupráce mezi členskými státy; a
  • dát agentuře CEPOL za úkol rozvíjet a pravidelně aktualizovat vzdělávací nástroje a metodiky pro posílení dovedností pracovníků donucovacích orgánů v perspektivě celoživotního vzdělávání.

Poslední aktualizace: 11.08.2014

Top