Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opatření ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Opatření ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

Zemědělství na menších ostrovech v Egejském moři je podporováno prostřednictvím zvláštních opatření. Tato opatření mají dvojí cíl: snížit vysoké přepravní náklady při zásobování těchto regionů některými zemědělskými produkty a podpořit rozvoj místní produkce.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a mění nařízení (ES) č. 1782/2003 (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Menší ostrovy v Egejském moři využívají zvláštní režim zásobování některými zemědělskými produkty a opatření uzpůsobená k podpoře místní zemědělské produkce. Tato opatření, jejichž příkladem je toto nařízení, mají podpořit rozvoj, kterému v těchto oblastech brání různé faktory zeměpisného a hospodářského rázu.

Zvláštní režim zásobování

Zásobování zemědělskými produkty (jejichž seznam je uveden v příloze I Smlouvy), jež mají zásadní význam pro lidskou spotřebu nebo pro výrobu jiných produktů, je založeno na zvláštním podpůrném režimu. V jeho rámci orgány určené Řeckem vypracují předběžný odhad dodávek, kde je stanoveno množství zemědělských produktů nezbytných k pokrytí ročního zásobování. Tento odhad následně schvaluje Komise.

Těmto produktům se dostává podpory na zásobování, která se stanoví s přihlédnutím k dodatečným nákladům při uvádění produktů na trh. Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží k jistým faktorům, jako jsou konkrétní potřeby menších ostrovů, tradiční obchodní toky, hospodářská stránka navrhované podpory a rozvoj místních produktů.

Produkty, na které se vztahuje tento režim, mohou být znovu vyváženy jen za podmínek, které stanoví výbor napomáhající Komisi. Tyto podmínky zahrnují vrácení obdržené podpory. U produktů zpracovaných na menších ostrovech z produktů, u kterých se využilo zvláštního režimu zásobování, je nadto v množství stanoveném Komisí možný vývoz do třetích zemí nebo zasílání do zbývající části Společenství.

Opatření na podporu místní zemědělské produkce

Řecko předkládá Komisi ke schválení podpůrný program. Tento program obsahuje opatření ve prospěch zemědělské produkce na menších ostrovech. Tato opatření musí být slučitelná a soudržná s právními předpisy a politikami Společenství, zvláště se společnou zemědělskou politikou.

Podpůrný program může zahrnovat:

  • kvantifikovaný popis současné situace zemědělské produkce;
  • navrhovanou strategii a očekávaný hospodářský a sociální dopad včetně vlivu na životní prostředí;
  • rozvrh provádění opatření a obecnou orientační tabulku financování uvádějící finanční prostředky, které mohou být použity;
  • prokázání slučitelnosti a soudržnosti různých opatření v rámci podpůrného programu a vymezení kritérií a ukazatelů sloužících ke sledování a hodnocení;
  • opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění programu;
  • příslušný orgán určený k provádění podpůrného programu a přidružené subjekty.

Doprovodná opatření

Za účelem realizace programu podpory může Komise povolit dodatečné financování formou provozní podpory v odvětvích produkce, zpracování a uvádění na trh uvedených produktů.

Finanční ustanovení

Zvláštní režim zásobování a opatření ve prospěch místní zemědělské produkce dosahují maximální roční výše 23,93 milionů EUR. Částka přidělená ročně na zvláštní režim zásobování nesmí přesáhnout 5,47 milionů EUR.

Obecná ustanovení

Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby (EN).

Řecko předkládá Komisi:

  • každoročně nejpozději do 15. února částky, které hodlá během následujícího roku použít na provádění podpůrného programu;
  • každoročně do 30. června zprávu o opatřeních stanovených v tomto nařízení.

Do 31. prosince 2011 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o účincích činností uskutečněných na základě tohoto nařízení.

Kontext

První jednotný rámec podpory zemědělství menších ostrovů v Egejském moři byl představen v nařízení č. 2019/93, kterým se zavádí zvláštní režim zásobování a zvláštní podpůrná opatření pro některá odvětví, jako je pěstování brambor, vinné révy a oliv. S ohledem na úspěch tohoto systému chce toto nařízení pokračovat v přidělování pomoci a zároveň posilovat partnerství s místními úřady tím, že jim poskytuje větší svobodu při řízení finančních prostředků.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1405/2006

3. 10. 2006

-

Úř. věst. L 265 ze dne 26. 9. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 615/2008

29. 6. 2008

-

Úř. věst. L 168 ze dne 28. 6. 2008

Nařízení (ES) č. 72/2009

7. 2. 2009

-

Úř. věst. L 30 ze dne 31. 1. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č. 1405/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 1914/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (Úř. věst. L 365 ze dne 21.12.2006). Toto nařízení obsahuje podmínky použití opatření ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři. Pokud jde o zvláštní režim zásobování, nařízení popisuje fungování administrativních složek, jako je osvědčení o podpoře a rejstřík hospodářských subjektů, uvádí výčet podmínek vývozu a vysvětluje fungování kontrol a vývozu. Na úrovni opatření ve prospěch místní produkce toto nařízení uvádí podmínky pro stanovení výše podpory, pro podávání žádostí a vyplácení podpory a dále zásady kontrol řádného využití podpory a sankce.

Viz konsolidované znění

Předávání informací

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228 ze dne 1.9.2009).

Poslední aktualizace: 16.09.2009

Top