Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zvláštní opatření ve prospěch nejvzdálenějších regionů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zvláštní opatření ve prospěch nejvzdálenějších regionů

Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Evropské unie (EU) je podporováno zvláštními opatřeními. Tato podpora má zmírnit obtíže způsobené výjimečnou zeměpisnou polohou těchto regionů.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Nejvzdálenější regiony jsou vyjmenovány v článku 349 Smlouvy o fungování EU:

 • francouzské zámořské departementy: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin;
 • Azory a Madeira (Portugalsko);
 • Kanárské ostrovy (Španělsko).

Tyto regiony jsou označovány jako nejvzdálenější kvůli své odlehlosti od Evropy. Nejvzdálenější regiony mají obvykle malou rozlohu a jsou vystaveny složitým klimatickým podmínkám. Všechny tyto faktory komplikují rozvoj zemědělství v nejvzdálenějších regionech.

Toto nařízení proto stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů. Cílem je řešit otázku zvýšených nákladů na zásobování a na zemědělskou činnost v těchto regionech.

Zvláštní režim zásobování

Zvláštní režim zásobování (ZRZ) se týká určitých zemědělských produktů (uvedených v příloze I Smlouvy), které jsou považovány za zásadní pro lidskou spotřebu, pro krmení zvířat nebo pro výrobu jiných produktů. V rámci tohoto režimu může být omezené množství těchto produktů dováženo z EU s podporou poskytovanou na pokrytí části zvýšených nákladů souvisejících s odlehlostí regionu nebo dováženo z třetí země bez uplatnění dovozního cla.

Maximální množství produktů, na něž se vztahuje ZRZ, je určeno v předběžném odhadu dodávek, který vypracují členské státy a následně schvaluje Komise.

Produkty, na které se vztahuje tento režim, mohou být vyváženy pouze po zaplacení dovozních cel nebo vrácení podpory obdržené v rámci tohoto režimu. Tyto podmínky se nepoužijí na produkty obchodované mezi francouzskými zámořskými departementy ani na produkty zpracované v nejvzdálenějších regionech z produktů, u kterých se využilo zvláštního režimu, pokud jsou:

 • vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části EU v množství, které odpovídá vývozu nebo zasílání v rámci tradičních obchodních toků;
 • vyváženy do třetích zemí v rámci regionálních obchodních toků;
 • zasílány z Azor na Madeiru nebo naopak;
 • zasílány z Madeiry na Kanárské ostrovy nebo naopak.

V rámci zvláštního režimu zásobování se nevybírají dovozní cla u některých druhů cukru dováženého na Madeiru a na Kanárské ostrovy a u některých výrobků z rýže dovážených na Réunion. Kromě toho se poskytuje podpora zásobování Kanárských ostrovů mléčnými výrobky, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy.

Podpora místní zemědělské produkce

Pro místní zemědělskou produkci byly vytvořeny podpůrné programy Společenství. Vypracovávají je příslušné orgány určené dotčenými členskými státy. Při jejich vypracování je třeba zohlednit právo a politiky EU.

Podpůrné programy Společenství musejí obsahovat:

 • kvantifikovaný popis situace zemědělské produkce v dotyčných regionech;
 • popis navrhované strategie a hodnocení očekávaného hospodářského a sociálního dopadu a dopadu na životní prostředí;
 • popis zamýšlených opatření;
 • rozvrh provádění opatření a obecnou orientační tabulku uvádějící finanční prostředky, které mají být použity;
 • prokázání slučitelnosti a soudržnosti různých opatření v rámci programů a definici kritérií a kvantitativních ukazatelů sloužících ke sledování a hodnocení;
 • opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění programů, definici kvantifikovaných ukazatelů použitelných v hodnocení programů a ustanovení o kontrolách a sankcích;
 • určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu, určení přidružených subjektů a sociálních partnerů a výsledky provedených konzultací.

Roční výše finančních prostředků

Na zvláštní režim zásobování a opatření na podporu místní zemědělské produkce jsou ročně přiděleny finanční prostředky v následující výši (v milionech EUR):

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2011 a následující

Francouzské zámořské departementy:

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Azory a Madeira

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Kanárské ostrovy

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

Částky, které jsou přidělovány na zvláštní režim zásobování, nesmějí přesáhnout:

 • Pro francouzské zámořské departementy: 20,7 milionů EUR
 • Pro Azory a Madeiru: 17,7 milionů EUR
 • Pro Kanárské ostrovy: 72,7 milionů EUR

Doprovodná opatření

Kromě zvláštního režimu zásobování a podpůrných programů Společenství zavádí toto nařízení ještě další typy odchylných opatření ve prospěch zemědělského rozvoje nejvzdálenějších regionů.

Nařízení především umožňuje navýšit evropskou finanční podporu poskytovanou nejvzdálenějším regionům v rámci společné zemědělské politiky. Pro nejvzdálenější regiony tedy platí odchylka od maximálních ročních částek přicházejících v úvahu pro podporu z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Nařízení dále členským státům umožňuje u zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy poskytovat státní podporu na produkci, zpracování a uvádění těchto produktů na trh. Tyto státní podpory nicméně nadále podléhají schválení Komise.

Kromě toho Francie a Portugalsko mohou Komisi předložit programy na potírání organismů škodících rostlinám nebo rostlinným produktům (s výjimkou banánů) ve svých nejvzdálenějších regionech. Evropská unie pak přispěje k financování těchto programů na základě technického rozboru regionální situace, a to až do výše 60 % oprávněných výdajů ve francouzských zámořských departementech a 75 % na Azorách a Madeiře.

Toto nařízení také zavádí zvláštní odchylky a osvobození pro nejvzdálenější regiony ve čtyřech odvětvích:

 • víno: Azory, Madeira a Kanárské ostrovy mohou využít odchylky z nařízení (ES) č. 1234/2007, co se týče prémií za vzdání se vinohradnictví, podpor na vyskladnění a opatření souvisejících s destilací;
 • mléko: pro účely rozdělení doplňkové dávky ve smyslu nařízení (ES) č. 1788/2003 jsou za producenty, kteří překročili referenční množství, považováni pouze producenti z Azor. Režim doplňkové dávky, který se vztahuje na producenty kravského mléka podle nařízení (ES) č. 1788/2003, se nepoužije na Madeiru (pokud místní produkce mléka nepřekročí 4000 tun) ani na francouzské zámořské departementy. Na Madeiře se pro místní spotřebu povoluje výroba UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího ze Společenství, odchylně od nařízení Rady (ES) č. 2597/1997;
 • chov hospodářských zvířat: francouzské zámořské departementy a Madeira mohou bezcelně dovážet skot ze třetích zemí. Tato možnost platí tak dlouho, dokud stav místních mladých býčků nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby bylo zajištěno zachování a rozvoj místní produkce hovězího masa;
 • tabák: Španělsko může poskytovat podporu na pěstování tabáku na Kanárských ostrovech do výše 10 tun ročně. Kromě toho se neuplatňuje žádné clo na přímý dovoz surového nebo polozpracovaného tabáku na Kanárské ostrovy.

Kontext

Pro zemědělství nejvzdálenějších regionů byl vytvořen systém POSEI (programy opatření speciálně zaměřených na odlehlost a ostrovní charakter), který se od roku 1991 týkal francouzských zámořských departementů (program POSEIDOM) a od roku 1992 Kanárských ostrovů (program POSEICAN), Azor a Madeiry (program POSEIMA). Cílem režimu POSEI bylo zohlednit zeměpisné a hospodářské znevýhodnění těchto regionů.

Toto nařízení je reformou režimu POSEI a povede ke zrušení nařízení č.

1452/2001

,

1453/2001

a

1454/2001

.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 247/2006

15. 2. 2006

-

Úř. věst. L 42 ze dne 14. 2. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 318/2006

3. 3. 2006

-

Úř. věst. L 58 ze dne 28. 2. 2006

Nařízení (ES) č. 2013/2006

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 384 ze dne 29. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 1276/2007

31. 10. 2007

-

Úř. věst. L 284 ze dne 30. 10. 2007

Nařízení (ES) č. 674/2008

24. 7. 2008

-

Úř. věst. L 189 ze dne 17. 7. 2008

Nařízení (ES) č. 72/2009

1. 2. 2009

-

Úř. věst. L 30 ze dne 31. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 73/2009

1. 2. 2009

-

Úř. věst. L 30 ze dne 31. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 641/2010

24. 7. 2010

-

Úř. věst. L 194 ze dne 24. 7. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 247/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 145, 31.5.2006).

Viz konsolidované znění

Podpora Společenství v boji proti škodlivým organismům

Rozhodnutí Komise 2007/609/ES ze dne 10. září 2007 o stanovení opatření způsobilých k financování Společenství v rámci programů ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech, na Azorách a na Madeiře (Úř. věst. L 242, 15.9.2007).

Rozhodnutí Komise 2009/126/ES ze dne 13. února 2009 o finančním příspěvku Společenství na program ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2009 (Úř. věst. L 44, 14.2.2009).

Předávání informací

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009).

Poslední aktualizace: 12.11.2010

Top