Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely

Evropská unie (EU) zavádí obecná pravidla na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely bez ohledu na jejich druh. Tato pravidla se vztahují na zvířata (včetně ryb, plazů nebo obojživelníků) chovaná za účelem produkce potravin, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské účely.

AKT

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Všechny členské státy ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (EN) (FR), jejíž zásady se týkají ustájení, výživy a péče odpovídající potřebám zvířat.

Členské státy musejí při přípravě a používání právních předpisů Společenství, zejména v oblasti společné zemědělské politiky věnovat plnou pozornost požadavkům na dobré životní podmínky zvířat.

Zvířata

Tato směrnice se vztahuje na zvířata (včetně ryb, plazů nebo obojživelníků) chovaná nebo držená za účelem produkce potravin, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské účely. Nevztahuje se na:

 • volně žijící zvířata;
 • zvířata chovaná pro účast v soutěžích, na výstavách, na kulturních nebo sportovních akcích či činnostech;
 • pokusná nebo laboratorní zvířata a
 • bezobratlé živočichy.

Podmínky chovu

Členské státy přijmou opatření k tomu, aby vlastníci nebo držitelé zajistili dobré životní podmínky zvířat, která jsou v jejich péči, a aby tato zvířata nebyla vystavena žádné zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození. V souladu s dosaženými zkušenostmi a vědeckými poznatky se podmínky, ve kterých jsou zvířata chována nebo držena, týkají těchto bodů:

 • personál: o zvířata pečuje dostatečný počet zaměstnanců, kteří mají náležité schopnosti, znalosti a odbornou způsobilost;
 • kontrola: všechna zvířata držená v chovných systémech jsou kontrolována alespoň jednou denně. Každé zvíře, které se jeví jako nemocné nebo zraněné, musí být bezodkladně náležitě ošetřeno a je-li to nezbytné, izolováno ve vhodném ustájení;
 • vedení záznamů: vlastník nebo držitel zvířat vede záznamy o každém poskytnutém lékařském ošetření a uchovává je na dobu nejméně tří let;
 • volnost pohybu: pokud je zvíře stále nebo obvykle uvázáno, připoutáno nebo uzavřeno, musí mu být poskytnut náležitý prostor, aby se mohlo pohybovat bez zbytečného utrpení nebo poškození;
 • budovy a ustájení: na výstavbu ustájení se musí použít takový materiál, který je možné důkladně čistit a dezinfikovat. Oběh vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. Zvířata chovaná v budovách nesmějí být trvale ponechávána v temnotě ani nesmějí být neustále vystavena umělému osvětlení;
 • automatická nebo mechanická vybavení: automatická nebo mechanická vybavení nezbytná pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat musí být kontrolována alespoň jednou denně. Pokud se využívá umělý větrací systém, je třeba určit vhodný náhradní systém, který zajistí dostatečnou obnovu vzduchu v případě poruchy;
 • krmivo, voda a jiné látky: zvířata musí dostávat zdravou potravu, přizpůsobenou jejich věku a druhu, která je jim podávána v dostatečném množství a v pravidelných intervalech. Zvířatům nesmějí být podávány žádné jiné látky s výjimkou těch, které jsou podávány pro léčebné nebo profylaktické účely nebo pro účely zootechnického vyšetření. Zařízení pro dodávky krmiva a tekutin musí být sestrojena a umístěna tak, aby se omezilo riziko znečistění krmiva a vody;
 • úpravy vzhledu zvířat: v této oblasti se použijí vnitrostátní předpisy;
 • způsoby chovu: nesmí se používat způsoby chovu, které způsobují nebo mohou způsobit utrpení nebo poškození dotčeným zvířatům, ledaže jejich účinky jsou minimální, chvilkové, nebo pokud jsou tyto způsoby povoleny vnitrostátními předpisy. Žádné zvíře nesmí být chováno nebo drženo v chovu, pokud to má škodlivé účinky na jeho zdraví nebo dobré životní podmínky.

Inspekce

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby příslušné orgány prováděly inspekce k zajištění dodržování této směrnice. Zprávy o těchto inspekcích předloží Komisi, která na základě tohoto dokumentu předloží návrhy na harmonizování inspekcí.

Hodnocení a provedení

Každých pět let Komise předloží Radě zprávu o provádění této směrnice, popřípadě doplněnou vhodnými návrhy vyplývajícími ze závěrů této zprávy. Rada se o těchto návrzích usnáší kvalifikovanou většinou.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní přepisy, včetně všech případných sankcí, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, nejpozději do 31. prosince 1999. Na svém území mohou zachovat nebo používat přísnější předpisy.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 98/58/ES

8. 8. 1998

31. 12. 1999

Úř. věst. L 221 ze dne 8. 8. 1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 806/2003

5. 6. 2003

Úř. věst. L 122 ze dne 16. 5. 2003

Postupné změny a opravy směrnice 98/58/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě ze dne 19. prosince 2006 o zkušenostech získaných při provádění směrnice 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (KOM(2006) 838 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku) V této zprávě Komise považuje za nutné, aby členské státy zlepšily plánování a provádění kontrol, zaznamenávání údajů a transparentnost výsledků těchto kontrol. Dále Komise zdůrazňuje potřebu zlepšovat odbornou připravenost dotčených orgánů, disponovat lepším systémem podávání zpráv a zjednodušit postupy, aby se snížila neúměrná byrokratická zátěž.

Rozhodnutí Komise 2006/778/ES ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely (Úř. věst. L 314 ze dne 15.11.2006)

Rozhodnutí Komise 2000/50/ES ze dne 17. prosince 1999 o minimálních požadavcích na kontrolu hospodářství, v nichž se chovají zvířata pro hospodářské účely (Úř. věst. L 19 ze dne 25.1.2000)

See also

Poslední aktualizace: 19.09.2011

Top