Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění bezpečných krmiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění bezpečných krmiv

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví maximální obsahy nežádoucích látek a produktů* (kontaminantů) v krmivech (včetně dovážených) dostupných na trhu EU.

Omezuje rizika kontaminace krmiv látkami a produkty, které jsou toxické nebo mohou nepříznivě ovlivnit živočišnou výrobu.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na všechny produkty určené ke krmení zvířat, včetně surovin pro výrobu krmiv, doplňkových látek a doplňkových krmiv.

Uvádí seznam nežádoucích látek a specifikuje jejich maximální obsah v krmivech, který nesmí být překročen (příloha I).

Seznam obsahuje látky, jako jsou některé těžké kovy (např. olovo a kadmium), dioxiny a některé pesticidy. Je pravidelně aktualizován v souladu s vědeckými a technickými poznatky.

Šetření

Jsou-li překročeny maximální obsahy, musí země EU – ve spolupráci s dotčenými podniky – provést šetření k určení původu daných látek. O svých zjištěních a veškerých opatřeních na eliminaci nebo snížení obsahu nežádoucích látek musí informovat Evropskou komisi.

Směsi

Z důvodu předcházení podvodům směrnice zakazuje směsi (určené k rozředění) produktů, které překračují maximální obsahy.

Prozatímní opatření

Pokud země EU může prokázat, že maximální obsah nežádoucí látky může představovat nebezpečí pro zdraví lidí či zvířat nebo pro životní prostředí, může dočasně zavést přísnější limity, dokud v tomto ohledu Rada nebo Komise nepřijmou rozhodnutí. Dotčená země musí zajistit, aby přijaté rozhodnutí bylo zveřejněno.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 30. května 2002. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. května 2003.

KONTEXT

Výživa zvířat – nežádoucí látky

KLÍČOVÝ POJEM

* Nežádoucí látka: jakákoliv látka nebo jakýkoliv produkt vyjma patogenních činitelů, která je přítomna v produktu určeném ke krmení zvířat a/nebo na jeho povrchu a která představuje možné riziko pro zdraví zvířat či lidí nebo pro životní prostředí, nebo která by mohla nepříznivě ovlivnit živočišnou výrobu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10–22)

Postupné změny směrnice 2002/32/ES a jejích příloh byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1–141). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top