Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana nosnic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana nosnic

Evropská unie (EU) zavádí minimální normy týkající se ochrany nosnic v různých systémech chovu za účelem ochrany těchto nosnic a zamezení rozdílům, které mohou narušit podmínky hospodářské soutěže mezi výrobci z různých členských států.

AKT

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic. Nevztahuje se na zařízení s méně než 350 nosnicemi a na chov chovných nosnic.

Chov nosnic se musí řídit příslušnými ustanoveními směrnice 98/58/ES týkajícími se ochrany zvířat v chovech a ustanoveními v příloze této směrnice.

Alternativní systémy

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2002 všechna zařízení pro chov nosnic v alternativních systémech (nově budovaná nebo přebudovaná zařízení nebo zařízení poprvé uváděná do provozu) splňovala tyto požadavky:

 • všechna zařízení mají:
  • buď lineární krmná zařízení (poskytující alespoň 10 cm na jednu nosnici), nebo kruhová krmítka (poskytující alespoň 4 cm na nosnici),
  • buď souvislé napájecí žlaby (poskytující alespoň 2,5 cm na nosnici), nebo kruhové napájecí žlaby (poskytující alespoň 1 cm na nosnici),
  • alespoň jedno hnízdo pro každých sedm nosnic,
  • přiměřené hřady (skýtající alespoň 15 cm na jednu nosnici), a
  • alespoň 250 cm2 prostoru se stelivem na nosnici;
 • podlaha stavby musí být konstruována tak, aby poskytovala oporu každému z dopředu směřujících prstů obou běháků;
 • dodržení zvláštních opatření týkajících se systémů chovu, kde se nosnice mohou volně pohybovat a/nebo kde mají přístup k volným výběhům;
 • hustota osazení nesmí překročit devět nosnic na m2 využitelné plochy (pokud však využitelná plocha odpovídá dostupné ploše pozemku, je do 31. prosince 2011 schválena hustota osazení 12 nosnic na m2 využitelné plochy pro ta zařízení, která tento systém používají od 3. srpna 1999).

Členské státy zajistí, aby se tyto požadavky používaly od 1. ledna 2007.

Chov v nezdokonalených klecových systémech

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2003 všechny klecové systémy splňovaly následující požadavky:

 • pro každou nosnici je v kleci zajištěna podlahová plocha alespoň 550 cm2;
 • klec je vybavena krmítkem (jeho délka musí být alespoň 10 cm násobeno počtem nosnic) přístupným bez omezení;
 • každá klec je vybavena vhodným systémem napájení;
 • výška klece je alespoň 40 cm nad 65 % plochy klece a v žádném místě nesmí být menší než 35 cm;
 • podlahy klecí poskytují přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících drápků obou běháků. Jedná-li se o svažující se podlahu, její sklon nesmí překročit 14 % nebo 8o, pokud nejde o podlahu vyrobenou z pletiva s nepravoúhlými oky;
 • klece jsou vybaveny vhodnými zařízeními na zkracování drápů.

Od 1. ledna 2003 se nesmějí stavět ani uvádět do provozu žádné nezdokonalené klece. Tento typ chovu bude zakázán od 1. ledna 2012.

Chov v obohacených klecích

Od 1. ledna 2002 všechny obohacené klecové systémy musí splňovat alespoň tyto požadavky:

 • každá nosnice má:
  • alespoň 750 cm2 prostoru v kleci,
  • hnízdo,
  • stelivo umožňující klování a hrabání,
  • vhodný hřad skýtající alespoň 15 cm;
 • krmné korýtko, které je možno používat bez omezení. Jeho délka je alespoň 12 cm násobeno počtem nosnic v kleci;
 • každá klec má přiměřený napájecí systém;
 • mezi řadami klecí musí být ulička o minimální šířce 90 cm a mezi podlahou budovy a spodní řadou klecí musí být ponechána mezera alespoň 35 cm;
 • klece jsou vybaveny vhodnými prostředky pro zkracování drápů.

Závěrečná ustanovení

Příslušný orgán zaregistruje zařízení spadající do působnosti této směrnice. Přidělí jim rozlišovací číslo, jež bude prostředkem pro sledování vajec uváděných na trh pro lidskou spotřebu.

Členské zajistí, aby příslušný orgán prováděl kontroly pro sledování shody s ustanoveními této směrnice. O těchto kontrolách budou podávat zprávy Komisi, která poté informuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Kdykoli to jednotné používání požadavků této směrnice učiní nezbytným, mohou veterinární znalci Komise, spolu s příslušnými orgány, provádět kontroly na místě. Výsledky těchto kontrol jsou projednány s příslušným orgánem dotyčného členského státu. Ten pak učiní veškerá opatření nutná pro zohlednění výsledků kontrol.

Nejpozději 1. ledna 2005 musela Komise předložit Radě zprávu sestavenou na základě stanoviska Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o různých systémech chovu, přičemž vzala v úvahu dobré životní podmínky drůbeže a socioekonomické důsledky těchto systémů. Tato zpráva musela zohlednit jednání v rámci Světové obchodní organizace a musela být doprovázena příslušnými návrhy. Rada o těchto návrzích musela rozhodnout kvalifikovanou většinou hlasů do dvanácti měsíců od jejich předložení.

Členské státy uvedly v účinnost právní a správní předpisy, včetně eventuálních sankcí, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2002. Neprodleně o tom uvědomily Komisi. Členské státy mohly navíc na svém území podržet nebo používat pro ochranu nosnic předpisy přísnější než pravidla předpokládaná touto směrnicí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 1999/74/ES

3. 8. 1999

1. 1. 2002

Úř. věst. L 203 ze dne 3. 8. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 806/2003

5. 6. 2003

-

Úř. věst. L 122 ze dne 16. 5. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES (Úř. věst. L 30 ze dne 31.1.2002).

Členské státy musely zavést systém pro registraci všech produkčních míst v působnosti směrnice 1999/74/ES. Informace požadované pro registraci zařízení se týkaly zvláště osob odpovědných za chov nosnic, vlastníků zařízení a registračního čísla. Zařízení musela být zaregistrována do 31. května 2003. Od 1. června 2003 již nemohou zařízení, která nebyla zaregistrována, zahajovat provoz nebo v něm pokračovat.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 8. ledna 2008 o různých systémech chovu nosnic, a zejména o systémech, na které se vztahuje směrnice Rady 1999/74/ES (KOM(2008) 865 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Směrnice Rady 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU (Úř. věst. L 353 ze dne 28.12.2013).

Poslední aktualizace: 06.06.2014

Top