Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikace a označování hovězího a telecího masa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikace a označování hovězího a telecího masa

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1760/2000 – systém identifikace a označování výrobků z hovězího a telecího masa

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Požaduje, aby každá země EU řídila systém identifikace a evidence skotu. Pravidla, která zahrnují povinné označování, jsou vypracována tak, aby vymýtila nemoci a umožnila sledování hovězího a telecího masa v celém potravinovém řetězci.

KLÍČOVÉ BODY

Každé zvíře, včetně dovezeného skotu, musí mít v každém uchu ušní značku, která umožňuje jeho identifikaci a určení místa jeho narození.

Země EU musí zřídit databázi s podrobnostmi o veškerém skotu a jeho pohybu.

Každé zvíře dostane do dvou týdnů od narození nebo dovozu zvířecí pas. Ten ho musí provázet při jakémkoli přesunu a při úmrtí musí být odevzdán.

Každý zemědělec musí vést aktuální registr a veškerá narození, úmrtí a pohyby skotu musí příslušným orgánům oznámit do tří až sedmi dnů od události. Záznamy musí být dostupné až tři roky.

Štítky na veškerém hovězím a telecím mase prodávaném v EU musí obsahovat referenční kód, který umožní určení jeho původu, a údaje o tom, kde zvíře bylo poraženo a zpracováno.

Od 1. ledna 2002 je na štítcích uvedena i země původu zvířete a informace o místě jeho výkrmu a porážky.

Štítky mohou obsahovat další dobrovolné informace o prodávaném mase, ale znění musí schválit příslušný vnitrostátní orgán.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 14. srpna 2000.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1–10)

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 1760/2000 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2006/28/ES ze dne 18. ledna 2006 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu (Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 32–33)

Nařízení Komise (ES) č. 644/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se schvaluje zvláštní systém identifikace skotu drženého pro kulturní a historické účely ve schválených hospodářstvích, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (Úř. věst. L 107, 28.4.2005, s. 18–19)

Rozhodnutí Komise 2001/672/ES ze dne 20. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro přemísťování skotu při vyhánění na letní pastviny v horských oblastech (Úř. věst. L 235, 4.9.2001, s. 23–25). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 29.11.2015

Top