Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty živočišného původu – ochrana zdraví lidí a zvířat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty živočišného původu – ochrana zdraví lidí a zvířat

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/118/EHS — veterinární a hygienické předpisy pro obchod s některými produkty v EU a jejich dovoz do EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je ochrana zdraví lidí a zvířat, a proto stanoví požadavky pro obchod a dovoz všech živočišných produktů určených k lidské spotřebě, na něž se nevztahují předpisy týkající se čerstvého masa a masných výrobků.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tato směrnice stanoví předpisy pro celou řadu nespecifikovaných různých živočišných produktů určených k lidské spotřebě, včetně střívek uzenin (která se často vyrábějí z vrstvy zvířecích střev), kostí, tuků, produktů z krve a zpracované živočišné bílkoviny.
 • Dovoz jakéhokoli nového produktu živočišného původu a obchodování s ním podléhá schválení Evropské unie (EU) a případně stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 • Produkty určené pro obchod musí pocházet ze schválených zařízení registrovaných v zemi EU, aby se zajistilo dodržování předpisů o dohledu a sledovatelnosti.
 • Produkty mohou být dováženy pouze tehdy, splňují-li tyto požadavky:
  • musí pocházet ze schválené země se stejnými veterinárními a hygienickými předpisy jako v EU;
  • musí pocházet se schválených zařízení, u nichž je záruka, že splňují stejné veterinární a hygienické požadavky jako v EU;
  • v některých konkrétních případech musí být opatřeny veterinárním osvědčením nebo osvědčením o zdravotní nezávadnosti;
  • mohou být stanoveny zvláštní požadavky, zejména k ochraně EU před některými exotickými nákazami nebo před nákazami přenosnými na člověka.

Směrnice obsahuje zvláštní předpisy pro následující produkty:

 • Živočišná střeva. Ta musí pocházet ze schválených zařízení a musí být vyčištěna, oškrabána a buď nasolena, bělena nebo vysušena, aby nedošlo k jejich opětovné kontaminaci.
 • Kosti, rohy a kopyta (a produkty z nich) kromě masa. Veterinární požadavky jsou obecně shodné s požadavky pro čerstvé maso.
 • Zpracované živočišné bílkoviny . Při dovozu by měly být v zemi původu testovány na přítomnost Salmonely a podléhají náhodným kontrolám na kontrolních stanovištích na hranicích.
 • Čerstvá krev a krevní produkty pocházející z hovězího dobytka a drůbeže. Veterinární požadavky na obchod a dovoz těchto produktů jsou obecně shodné s požadavky pro produkty z čerstvého masa.
 • Vepřové sádlo a tavené tuky. Tyto produkty musí být tepelně ošetřeny a zabaleny výhradně do nových obalů.

Tato směrnice bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/429 s účinností od 20. dubna 2021 (viz související dokumenty).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 6. ledna 1993. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1994 (s výjimkou předpisů pro dosažení souladu s čl. 12 odst. 2 a s článkem 17, pro které byla stanovena lhůta do 1. ledna 1993).

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49–68)

Postupné změny směrnice 92/118/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 94/453/ES ze dne 29. června 1994, kterým se mění nebo zrušují některá prováděcí pravidla týkající se veterinárních a hygienických podmínek pro dovoz některých živých zvířat a produktů živočišného původu z Finska, Norska, Rakouska a Švédska v důsledku provádění Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 187, 22.7.1994, s. 11–13)

Rozhodnutí Komise 94/775/ES ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění rozhodnutí 94/143/ES, 94/187/ES, 94/309/ES, 94/344/ES, 94/446/ES a 94/435/ES, kterými se stanoví požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých produktů, na něž se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS (Úř. věst. L 310, 3.12.1994, s. 77–78)

Rozhodnutí Komise 97/199/ES ze dne 25. března 1997, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu v hermeticky uzavřených nádobách z některých třetích zemí, které používají alternativní systémy tepelného ošetření, a kterým se mění rozhodnutí 94/309/ES (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 44–48)

Rozhodnutí Komise 2003/779/ES ze dne 31. října 2003, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemí (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 38–41)

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12–28)

Viz konsolidované znění

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/160/EU ze dne 20. března 2014, kterým se zrušují seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz určitých produktů živočišného původu, přijaté na základě rozhodnutí Rady 95/408/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 1742) (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 104–108)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13–62)

Poslední aktualizace 23.01.2017

Top