Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod s produkty živočišného původu mezi zeměmi EU – veterinární kontroly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod s produkty živočišného původu mezi zeměmi EU – veterinární kontroly

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 89/662/EHS – veterinární kontroly v obchodu uvnitř EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla pro země Evropské unie (EU) týkající se veterinárních kontrol produktů živočišného původu dovážených do EU a obchodovaných mezi zeměmi EU.
 • Konečným cílem je, aby se takové kontroly prováděly pouze v odesílající zemi, ne na vnitřních hranicích EU nebo v zemi určení.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí zajistit, aby produkty živočišného původu určené k prodeji byly kontrolovány a označovány v souladu s předpisy EU pro dané určení a aby je provázelo příslušné osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

Pokud jsou produkty určené k vývozu do zemí, které nejsou členy EU, musí jejich přeprava probíhat pod celní kontrolou až do místa, kde opouštějí území EU.

Země EU musí zajistit, aby během kontrol prováděných na místech, kudy se dovážejí produkty ze zemí, jež nejsou členy EU - jako jsou přístavy, letiště a hraniční přechody - byla provedena tato opatření:

 • prověření dokladů o původu produktů,
 • produkty byly zaslány pod celní kontrolou na kontrolní stanoviště, aby mohly být provedeny veterinární kontroly.

Kontroly v místě původu

Odesílající země EU musí zajistit, aby dotyčné subjekty dodržovaly veterinární požadavky ve všech stadiích produkce, skladování, uvádění na trh a přepravy produktů.

Kromě toho budou odesílající země EU postihovat jakéhokoli porušení veterinárních předpisů, zejména pokud se zjistí, že doklady neodpovídají skutečnému stavu produktů, nebo že produkty neodpovídají předpisům o zdravotní nezávadnosti.

Kontroly při příjezdu na místo určení

 • Země určení musí provádět:
  • namátkové kontroly nebo odebírat vzorky za účelem ověření, že byly dodrženy veterinární požadavky,
  • kontroly v průběhu přepravy zboží nebo na místě určení, pokud existuje podezření z porušení předpisů.
 • Země určení v EU mohou požadovat, aby prodejce v zemi původu uplatňoval předpisy platné v zemi určení. Prodejci mají stanoveny předpisy, podle kterých musí kontrolovat postupy na místech, kde produkty pocházející ze zemí mimo EU vstupují do Unie. Jsou také stanoveny předpisy, které se použijí, pokud se při kontrole zjistí nesrovnalosti nebo závažná hrozba pro zdraví lidí nebo zvířat.
 • Společně se směrnicí Rady 91/496/EHS tato směrnice stanoví opatření, která se použijí, pokud se vyskytne nákaza přenosná ze zvířat na lidi, nebo jiné problémy, které by mohly představovat vážnou hrozbu pro zdraví lidí nebo zvířat. Při obchodování uvnitř EU je za provádění těchto opatření prvotně odpovědná země EU původu.
 • Pokud jde o produkty živočišného původu pocházející ze zemí, které nejsou členy EU, může Evropská komise v rámci předběžných opatření, pokud se objeví závažná hrozba pro zdraví lidí nebo zvířat, dovoz těchto produktů zakázat nebo mu uložit zvláštní podmínky.
 • Směrnice 91/496/EHS také mění postupy na kontrolních stanovištích na hranicích. Směrnice dále požaduje, aby Komise zavedla systém počítačového zpracování dat spojující služebny stanovišť hraniční kontroly a příslušné veterinární orgány Komise.
 • Směrnice Rady 92/67/EHS mění pravidla o obchodování uvnitř EU s cílem dotvoření vnitřního trhu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 22. prosince 1989. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. července 1992, s výjimkou Řecka, které tak muselo učinit do 31. prosince 1992.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13–22)

Postupné změny směrnice 89/662/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 12.09.2016

Top