Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koně a osli určení pro soutěže – pravidla obchodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Koně a osli určení pro soutěže – pravidla obchodu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 90/428/EHS o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Směrnice stanoví pravidla pro obchod s koňovitými uvnitř EU, tj. obchod s domácími zvířaty čeledi koňovití (kůň) či čeledi oslovití (osel) nebo s kříženci (muly a mezci), určenými pro soutěže.
  • Tato pravidla mají odstranit překážky v obchodu s koňovitými zrušením nesrovnalostí mezi podmínkami pro přístup k soutěžím v různých zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice stanoví podmínky upravující obchod s koňovitými určenými pro soutěže a podmínky týkající se jejich účasti v soutěžích v EU.

Typ soutěže

Výrazem „soutěž“ se rozumí jakákoli soutěž koní, a zejména dostihy a skoky přes překážky, drezúra koní, závody koňských spřežení, přehlídky a výstavy.

Účast v soutěžích

Pravidla pro soutěže nesmí vytvářet diskriminaci z důvodu místa původu nebo registrace koňovitých v EU. S koňovitými ze všech zemí EU se musí především zacházet stejně, pokud jde o:

  • kritéria pro přihlašování do soutěží,
  • posuzování v průběhu soutěží,
  • peněžní výhry nebo zisky, které mohou ze soutěže plynout.

Tato povinnost však nebrání organizaci:

  • soutěží pořádaných za účelem zkvalitnění plemene pro koňovité zapsané v určité plemenné knize,
  • regionálních šlechtitelských soutěží,
  • akcí tradičního nebo historického charakteru.

Země EU mohou určitý procentní podíl z peněžní výhry nebo ze zisku věnovat na zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu v zemi, kde se soutěž konala.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 17. července 1990. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. července 1991.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 60–61)

Postupné změny směrnice 90/428/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 92/216/EHS ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 90/428/EHS (Úř. věst. L 104, 22.4.1992, s. 77)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 25.07.2016

Top