Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koně (sperma, vajíčka a embrya) – obchod uvnitř EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Koně (sperma, vajíčka a embrya) – obchod uvnitř EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 90/427/EHS – zootechnické a genealogické podmínky pro obchod s koňovitými uvnitř EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje zootechnické* a genealogické podmínky, za kterých jsou v Evropské unii (EU) kupováni a prodáváni koně (včetně všech zvířat v čeledi koňovitých), jejich sperma, vajíčka a embrya.

KLÍČOVÉ BODY

Podle této směrnice musí být koně zaevidováni a určeni a jsou zaváděna genealogická pravidla, přičemž Evropská komise dostává odpovědnost za:

stanovení kritérií pro způsob určení koní,

schvalování organizací, které vedou plemenné knihy*,

zápis koní do plemenných knih.

Při obchodování v EU musí být koně evidovaní v zemi, která provádí odeslání, zapsáni do plemenné knihy země určení pod týmž jménem.

Každá země EU odpovídá za aktualizaci seznamu organizací provozujících plemenné knihy a za oběh tohoto seznamu mezi jinými zeměmi EU.

Směrnice zahrnuje též zootechnická pravidla. Komise musí například určit obecná pravidla pro evidenci plemenných koní a metod sledování plnění. Země EU musí navíc zajistit, aby při koupi nebo prodeji měli koně (nebo sperma, vajíčka a embrya) osvědčení o původu a identifikační doklad.

Obchod s koňmi uvnitř EU nesmí být zakázán nebo omezen z genealogických nebo zootechnických důvodů.

Obecné zdravotní požadavky na sperma, vajíčka a embrya koní jsou sladěny ve směrnici 92/65/EHS, která též stanoví pravidla pro schvalování inseminačních stanic a produkčních týmů.

Nařízení (EU) 2015/262 posiluje pravidla EU pro dokumentaci a identifikaci zavedením systému průkazu koně.

ODKDY TATO SMĚRNICE VSTUPUJE V PLATNOST?

Vstoupila v platnost dne 4. července 1990. Země EU ji musely zakomponovat do svého vnitrostátního práva do 1. července 1991.

KONTEXT

Obchod s koňovitými uvnitř Unie a jejich dovoz do EU

KLÍČOVÉ POJMY

*Koňovití: příslušníci čeledi koní, včetně koní, oslů, zeber a kříženců.

*Zootechnický: týkající se technologie živočišné výroby, včetně ochočení a chovu.

*Plemenná kniha: kniha, nebo jiná forma zápisu, se seznamem způsobilých zaevidovaných koní s uvedením jejich známého původu.

AKT

Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 55–59)

Postupné změny a opravy směrnice 90/427/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 92/353/EHSze dne 11. června 1992, kterým se stanoví kritéria pro schvalování nebo uznávání organizací a spolků, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (Úř. věst. L 192, 11.7.1992, s. 63–65)

Rozhodnutí Komise 92/354/EHSze dne 11. června 1992, kterým se stanoví některá pravidla pro zajištění koordinace mezi organizacemi a spolky, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (Úř. věst. L 192, 11.7.1992, s. 66)

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54–72). Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Komise 96/78/ES ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a evidování koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 39–40)

Rozhodnutí Komise 96/79/ES ze dne 12. ledna 1996, kterým se stanoví osvědčení o plemenné příslušnosti pro sperma, vajíčka a embrya evidovaných koňovitých (Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 41–49)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1–53)

Poslední aktualizace 27.11.2015

Top