Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zdravotní kritéria pro neošetřené a tepelně ošetřené mléko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zdravotní kritéria pro neošetřené a tepelně ošetřené mléko

 

PŘEHLED

Evropská unie (EU) stanoví zdravotní kritéria pro tepelně ošetřené mléko (pasterované, ošetřené metodou UHT a sterilizované) pro obchod v rámci EU.

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO AKTŮ?

Směrnice 89/384/EHS

Tato směrnice popisuje postupy pro provádění kontrol dodržování bodu mrznutí neošetřeného mléka dodávaného do zařízení pro ošetření nebo do sběrného nebo standardizačního střediska. Neošetřené mléko z každého zemědělského podniku se musí pravidelně kontrolovat pomocí průzkumného odběru vzorků.

Pokud výsledky kontroly ukáží, že do mléka nebyla přidána voda, neošetřené mléko lze použít k výrobě tepelně ošetřeného mléka. V opačném případě je nutné provést další kontroly, a pokud se podezření potvrdí, mléko se nesmí dostat na trh.

Rozhodnutí 92/608/EHS

Toto rozhodnutí stanoví metody analýzy a testování tepelně ošetřeného mléka určeného k lidské spotřebě.

Popisuje použití referenčních metod analýzy a testování, stanovení kritérií spolehlivosti a odběr vzorků.

Metody analýzy a testování tepelně ošetřeného mléka určeného k přímé lidské spotřebě jsou tyto:

stanovení obsahu sušiny,

stanovení obsahu tuku,

stanovení obsahu tukuprosté sušiny (tj. laktóza, bílkoviny, minerály, kyseliny a enzymy),

stanovení celkového obsahu dusíku,

stanovení obsahu bílkovin,

stanovení objemové hmotnosti.

ODKDY SE AKTY POUŽIJÍ?

Směrnice Rady 89/384/EHS: od 26. června 1989.

Rozhodnutí Rady 92/608/EHS: od 31. prosince 1992.

AKTY

Směrnice Rady 89/384/EHS ze dne 20. června 1989, kterou se stanoví postupy pro provádění kontrol dodržování bodu mrznutí neošetřeného mléka stanoveného v příloze A směrnice 85/397/EHS (Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 50)

Rozhodnutí Rady 92/608/EHS ze dne 14. listopadu 1992, kterým se stanoví metoda analýzy a testování tepelně ošetřeného mléka určeného k přímé lidské spotřebě (Úř. věst. L 407, 31.12.1992, s. 29–46)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55–205)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 853/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Komise (ES) č. 1664/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření (Úř. věst. L 320 ze dne 18.11.2006, s. 13–45)

Poslední aktualizace 26.10.2015

Top