Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ptačí chřipka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ptačí chřipka

Specifická opatření usměrňují tlumení a prevenci ptačí chřipky. Tato směrnice obsahuje kompletní právní rámec, který bere v úvahu nejnovější vědecké poznatky.

AKT

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) stanoví opatření k tlumení ptačí chřipky, jakmile existuje podezření na výskyt této choroby.

Členské státy jsou odpovědné za:

 • provádění programů dozoru zaměřených na zjištění viru a rozšíření poznatků v této oblasti;
 • zajištění toho, aby výskyt tohoto onemocnění byl oznámen příslušnému orgánu a aby epidemiologické šetření probíhalo v souladu s pohotovostním plánem schváleným Komisí.

Jakmile vznikne podezření na vzplanutí nákazy, zahájí příslušný orgán epidemiologické šetření, uvalí na postižené zemědělské podniky dohled a provede řadu opatření, včetně sečtení zvířat, sestavení seznamu zvířat, která jsou nemocná, mrtvá nebo pravděpodobně infikovaná, izolování zemědělského podniku a provedení příslušné dezinfekce. Tato opatření jsou stažena, jakmile je podezření na toto onemocnění oficiálně vyloučeno.

Po epidemiologickém šetření mohou být v zemědělském podniku přijata další opatření.

Tato směrnice stanoví zvláštní opatření, která musí být přijata v závislosti na typu onemocnění.

Vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI)

Jakmile je výskyt HPAI potvrzen, příslušný orgán zajistí, aby byla použita tato opatření:

 • veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí musí být usmrceno;
 • všechny kadávery musí být pod úředním dohledem zlikvidovány;
 • drůbež vylíhnutá z vajec před použitím počátečních opatření musí být pod úředním dohledem;
 • maso z poražené drůbeže a vejce sebraná před použitím počátečních opatření musí být identifikována a odstraněna;
 • všechny látky, které by mohly být kontaminovány, musí být podrobeny vhodnému ošetření;
 • hnůj, kejda, podestýlka a všechny materiály, které by mohly být kontaminovány, musí být vyčištěny a dezinfikovány;
 • jakékoliv přesuny zvířat při dovážení a vyvážení ze zemědělského podniku musí probíhat pod dohledem;
 • virus musí být izolován pomocí nejvhodnějších laboratorních testů.

Navíc musí být v oblastech nejblíže dotčenému zemědělskému podniku uplatňována zvláštní opatření známá jako „ochranné pásmo“ (v okruhu nejméně tří km od zemědělského podniku) a „pásmo dozoru“ (v okruhu nejméně 10 km od zemědělského podniku). Opatření uplatňovaná v těchto oblastech se mimo jiné týkají soupisů všech hospodářství, návštěv úředního veterinárního lékaře a přepravy drůbeže, vajec, drůbežího masa a kadáverů. Tato opatření zůstanou v platnosti až do skončení předběžného vyčištění (nejméně 21 dní poté v ochranných pásmech a nejméně 30 dní poté v pásmech dozoru).

Nízkopatogenní influenza ptáků (LPAI)

Jakmile je přítomnost LPAI potvrzena, musí příslušný orgán zajistit, aby byla na základě vhodného posouzení rizik uplatněna řada opatření. Opatření, která mají být přijata, se liší dle stanovených kritérií, která mimo jiné zahrnují druhy, jichž se to týká, počet hospodářství v dané oblasti, umístění jatek a opatření týkající se biologické bezpečnosti. Opatření, která mají být použita, jsou následující:

 • veškerá drůbež nacházející se v hospodářství a veškeré ostatní ptactvo chované v zajetí musí být depopulováno. Tento druh operace musí proběhnout v souladu s minimálními obecnými normami na ochranu zvířat při porážení nebo usmrcování;
 • odstraňování kadáverů a násadových vajec se uskuteční pod úředním dohledem;
 • násadová vejce sebraná a drůbež vylíhnutá z vajec před použitím počátečních opatření musí být pod úředním dozorem;
 • konzumní vejce vyprodukovaná v hospodářství před depopulací musí být odstraněna nebo přepravena do třídírny nebo do zařízení na výrobu vaječných výrobků;
 • jakékoliv materiály, jež by mohly být kontaminovány, je třeba zlikvidovat;
 • hnůj, kejda, podestýlka, budovy a veškerý materiál, který by mohl být kontaminován, musí být vyčištěn a dezinfikován;
 • domácí druhy savců mají zakázáno vstupovat do prostor hospodářství nebo je opouštět;
 • virus musí být izolován.

Navíc musejí být v „uzavřeném pásmu“, tedy v okruhu nejméně jednoho kilometru kolem hospodářství, uplatňována zvláštní opatření. Opatření uplatňovaná v tomto pásmu se mimo jiné týkají soupisů hospodářství, testů v komerčních budovách a řízení pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec. Tato opatření zůstávají platná po dobu, která se liší dle uvážení příslušného orgánu.

Rozšíření na jiné druhy

Po potvrzení výskytu influenzy ptáků v hospodářství jsou prováděny testy jiných savců, kteří by mohli být infikováni, zvláště prasat. Pokud jsou výsledky těchto testů pozitivní, orgán může nařídit přesun těchto prasat do jiných zemědělských podniků nebo na jatka.

Očista, dezinfekce a repopulace

Členské státy zajistí, aby vše, co by mohlo být kontaminováno, včetně hospodářství, jatek, vozidel a dalších zařízení, bylo vyčištěno a dezinfikováno. Zemědělský podnik může být znovu obsazen v souladu s ustanoveními této směrnice 21 dnů po ukončení těchto čistících a dezinfekčních operací.

Diagnostické postupy

Diagnostická příručka přijatá směrnicí 2006/437/ES stanoví všechny požadavky, kritéria a postupy, které musí být použity na diagnostické testy a na klinická vyšetření po úhynu nebo usmrcení. Tyto operace probíhají pouze v autorizovaných národních laboratořích.

Každý členský stát určí laboratoř na vnitrostátní úrovni a pak sdělí kontaktní údaje své laboratoře ostatním členským státům a veřejnosti. Národní laboratoře spolupracují s referenční laboratoří Společenství v Surrey (Velká Británie), která je odpovědná za koordinaci výzkumu v oblasti ptačí chřipky.

Očkování

Obecně řečeno je očkování proti ptačí chřipce zakázáno s výjimkou případů, kdy to vyžaduje nouzová situace nebo je vyžadováno preventivní očkování. Plány očkování podléhají schválení ze strany Komise a na dotčené zemědělské podniky je uvalen přísný dohled. Směrnice obsahuje pokyny k provádění těchto opatření a stanoví možnost zřízení banky očkovacích látek.

Postup projednávání ve výboru

Komisi je při řízení opatření týkajících se ptačí chřipky nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Mimo jiné může výbor hrát úlohu při definování preventivních opatření týkajících se biologické bezpečnosti.

Kontext

Zvláštní opatření k tlumení ptačí chřipky byla zavedena v právních předpisech Společenství směrnicí 92/40/EHS, která zůstala platná až do 1. července 2007. Nejnovější vědecké poznatky o ptačí chřipce, které vedly k produkci nových testů a očkovacích látek a přispěly ke změně kodexu zdraví pro suchozemská zvířata, vedou k potřebě aktualizovat právní předpisy.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/94/ES

3. 2. 2006

1. 7. 2007

Úř. věst. L 10ze dne 14. 1. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/73/ES

3. 9. 2008

1. 1. 2010

Úř. věst. L 219ze dne 14. 8. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/598/ES ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (Úřední věstník L 230 ze dne 1.9.2007).

Rozhodnutí Komise 2007/118/ES ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES (Úřední věstník L 51 ze dne 20.2.2007).

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (Úřední věstník L 164 ze dne 16.6.2006).

Poslední aktualizace: 27.01.2011

Top