Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti newcastleské chorobě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti newcastleské chorobě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/66/EHS – opatření EU pro tlumení newcastleské choroby

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Newcastleská choroba je vysoce infekční choroba drůbeže a dalších ptačích druhů, která ovlivňuje zejména produkci vajec a má závažné socioekonomické důsledky. Směrnice má za cíl definovat reakci zemí Evropské unie (EU) na podezření a potvrzený výskyt choroby.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice se vztahuje na drůbež a jiné ptáky držené v zajetí včetně poštovních holubů.
 • Nachází-li se v některém hospodářství drůbež, u níž existuje podezření z infekce nebo kontaminace newcastleskou chorobou, příslušné orgány by měly být neprodleně informovány, hospodářství bude postaveno pod úřední dozor a budou zavedena následující opatření:
  • dotčená drůbež bude držena v izolaci bez kontaktu s jinou drůbeží,
  • žádné neoprávněné přemísťování osob, vozidel, jiných zvířat, drůbežího masa, vajec, krmiv, odpadu, předmětů nebo čehokoli, co by mohlo chorobu přenášet,
  • dezinfekční prostředky při vchodech a východech u prostor pro drůbež a hospodářských budov,
  • i jiná hospodářství mohou být postavena pod úřední dozor, jestliže situace vzbuzuje obavy z možnosti kontaminace.
 • Je-li choroba potvrzena, budou zavedená opatření zahrnovat:
  • neprodlené usmrcení veškeré drůbeže v hospodářství,
  • zničení nebo odpovídající ošetření kontaminovaných materiálů,
  • zničení vajec a drůbežího masa pocházejícího z porážek v době domnělé inkubační doby,
  • čištění a dezinfekce prostor použitých pro umístění drůbeže,
  • dodržení čekací lhůty nejméně 21 dnů před opětovným zavedením hejn,
  • minimálně 3km ochranné pásmo, v rámci 10km pásma dozoru, musí být vymezeno kolem nakaženého hospodářství po dobu nejméně 21 dní, s oficiálními kontrolami, klinickými vyšetřeními a uzavřením drůbeže.
 • Země EU musí určit národní laboratoř, která bude koordinovat reakci na chorobu, spolupracovat s dalšími zeměmi EU a referenční laboratoří EU pro newcastleskou chorobu, která sídlí ve Spojeném království.
 • Lze provádět schválené očkování proti této chorobě a také nouzové očkování v případě jejího výskytu.
 • Každá země EU musí vypracovat vlastní pohotovostní plán reakce na chorobu, dodržování postupů v této směrnici včetně zřízení krizového centra a místních center pro tlumení choroby. Znalci Evropské komise mohou provádět kontroly na místě s cílem zjistit, zda tato zařízení plně dodržují své povinnosti.
 • Země EU mohou požádat o finanční podporu, která by jim pomohla zvládat newcastleskou chorobu podle směrnice 90/424/EHS.
 • Se zvládáním choroby Komisi pomáhá Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

Zrušení

Tato směrnice bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/429 od 21. dubna 2021.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 29. července 1992. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. října 1993.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1–20)

Postupné změny směrnice 92/66/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.10.2016

Top