Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterinární předpisy pro obchod se zvířaty a jejich dovoz v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterinární předpisy pro obchod se zvířaty a jejich dovoz v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/65/EHS: veterinární předpisy pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř EU a jejich dovoz do EU, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví podrobné veterinární požadavky pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi v EU včetně pravidel pro dovoz.

Na určité skupiny zvířat se vztahují zvláštní pravidla, která jsou uvedena v předchozích právních předpisech nebo v přílohách této směrnice.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Zvířata, na která se směrnice vztahuje, zahrnují:

zvířata chovaná v zoologických zahradách,

kopytnatce,

ptáky,

velbloudy,

včely,

králíky, zajíce, norky a lišky,

kočky, psy a fretky.

Různé soubory podrobných pravidel platí pro různé kategorie zvířat. Směrnice vymezuje požadavky v těchto oblastech, v závislosti na druhu:

potřeba označování zvířat,

pravidelné a včasné veterinární prohlídky,

hlášení chorob, na které se vztahuje oznamovací povinnost,

opatření na kontrolu nákaz zavedená v zemích EU,

karanténní opatření za určitých okolností,

veterinární osvědčení a požadavek, aby zvířata nevykazovala příznaky choroby a

otázky dobrých životních podmínek zvířat.

Směrnice 2004/68/ES aktualizuje pravidla pro dovoz kopytníků, zejména pokud jde o vývoj povahy rizika choroby.

Cirkusovými zvířaty se zabývá nařízení Komise (ES) č. 1739/2005.

Požadavek na provedení veterinární kontroly byl zmírněn z původních 24 hodin na 48 hodin před neobchodním přesunem nebo dovozem zvířat v zájmovém chovu v aktualizovaných pravidlech nařízení (EU) č. 576/2013.

Směrnice také obsahuje podrobná pravidla pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi některých zvířat, na která se dosud žádné předpisy nevztahovaly, jako jsou koně, osli, ovce a kozy.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 29. července 1992. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1994.

AKT

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54–72)

Postupné změny a opravy směrnice 92/65/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1–26)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1–121). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č .1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 47–62)

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top