Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod se spermatem prasat uvnitř EU a jeho dovoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod se spermatem prasat uvnitř EU a jeho dovoz

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 90/429/EHS – obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a jeho dovoz

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví veterinární podmínky pro obchod se spermatem prasat mezi zeměmi EU a jeho dovoz z jiných částí světa.

Jejím cílem je snížit riziko šíření chorob zvířat.

KLÍČOVÉ BODY

Sperma musí být ze zdravých hospodářských zvířat a musí být odebráno a upraveno ve schválených stanicích.

Na odběr, úpravu, skladování a přepravu spermatu se vztahují zvláštní podmínky.

Vnitrostátní orgány mají odpovědnost zajistit, aby inseminační stanice splňovaly nezbytné normy a obdržely číslo veterinární registrace.

Každá zásilka spermatu musí mít veterinární osvědčení.

Dovážené sperma může pocházet pouze z autorizovaných inseminačních stanic v zemích mimo EU, které jsou na schváleném seznamu.

Při zvažování zařazení země na schválený seznam bere EU v úvahu faktory, jako je obecný zdravotní stav zvířat v této zemi, její pravidla pro prevenci zvířecích chorob a její schopnost dodržovat pravidla EU.

Dovážené sperma musí být provázeno veterinárním osvědčením. Před přepravou na místo určení musí být každá zásilka při vstupu do EU zkontrolována.

Země EU očekávající zásilku, ať přímo, nebo nepřímo, ze země mimo Evropu, musí zakázat její dovoz, pokud by sperma mohlo na zvířata v EU přenést nějakou nakažlivou chorobu.

Veterinární znalci Evropské komise mohou ve spolupráci s místními orgány provádět na místě kontroly v zemích mimo EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 12. července 1990. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 31. prosince 1991.

KONTEXT

Obchod s prasaty uvnitř EU

AKT

Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62–73)

Postupné změny směrnice 90/429/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 1148) (Úř. věst. L 64, 3.3.2012, s. 29–37)

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top