Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod se spermatem skotu uvnitř EU a jeho dovoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod se spermatem skotu uvnitř EU a jeho dovoz

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 88/407/EHS – veterinární požadavky na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř EU a na jeho dovoz

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví veterinární pravidla, která se vztahují na sperma turovitých (zejména skotu, bizonů a buvolů) obchodované v Evropské unii (EU) a do ní dovážené.

KLÍČOVÉ BODY

 • Před vstupem do EU nebo přesunem do jiné země EU musí sperma skotu musí splňovat následující podmínky:
  • musí být odebráno, ošetřeno, skladováno a přepravováno s využitím zařízení a postupů schválených pro tento účel, nesmí mít slintavku a kulhavku a další choroby, na které se vztahuje oznamovací povinnost,
  • musí pocházet od zdravých hospodářských zvířat ze stád, která jsou alespoň 28 dní umístěna v karanténě, nemají tuberkulózu, brucelózu a leukózu a nebyla v průběhu uplynulých 12 měsíců očkována proti slintavce a kulhavce (nebo vykazují negativní nález na tato onemocnění),
  • musí se k němu přidat konkrétní antibiotika,
  • pokud není čerstvé, musí se sperma minimálně 30 dní před odesláním uchovávat ve schválených podmínkách, a
  • během přepravy k němu musí být přiloženo veterinární osvědčení.
 • Výše uvedeným podmínkám musí vyhovovat i dovoz spermatu skotu do EU a je povolen pouze ze schválených zemí uvedených v seznamu na základě:
  • celkového zdravotního stavu hospodářských a volně žijících zvířat v zemi mimo EU,
  • kvality komunikace existence nakažlivých chorob zvířat,
  • pravidel pro prevenci a kontrolu zvířecích chorob,
  • struktury veterinárních služeb,
  • opatření k prevenci a kontrole nakažlivých chorob zvířat, a
  • záruk poskytnutých s ohledem na dodržování této směrnice.
 • Veterinární znalci z Evropské komise mohou ve spolupráci s EU a vnitrostátními orgány zemí mimo EU provádět kontroly, jejichž cílem je zajistit jednotné provádění této směrnice.
 • Při řízení požadavků na zdraví zvířat uplatňovaných v obchodu a dovozu spermatu skotu Komisi pomáhá Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 29. června 1988. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1990.

Zrušení

Směrnice 88/407/EHS bude zrušena a od 21. dubna 2021 nahrazena nařízením (EU) 2016/429.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

 • „Skot“ na internetových stránkách Evropské komise.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10–23)

Postupné změny směrnice 88/407/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2007/240/ES ze dne 16. dubna 2007, kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1622) (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 37–50)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 6426) (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 32–46)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Poslední aktualizace 09.01.2017

Top