Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod s ovcemi a kozami uvnitř EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod s ovcemi a kozami uvnitř EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 91/68/EHS o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla, která se vztahují na ovce a kozy přepravované z jedné země EU do jiné na jatka nebo pro výkrm či chov. Jejich cílem je zajistit, že zvířata jsou zdravá a nepřenášejí žádnou chorobu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Zvířata musí splňovat tyto podmínky:
  • musí být označena a evidována v souladu s právními předpisy EU,
  • musí být prohlédnuta do 24 hodin před jejich přesunem,
  • nesmí pocházet z hospodářství, kde byla zjištěna choroba, a nesměly být ve styku se zvířaty z takového hospodářství, dokud neuplyne odpovídající doba – 42 dní v případě brucelózy, 30 dní v případě vztekliny a 15 dní v případě sněti slezinné,
  • musí být narozena nebo chována v EU nebo dovezena ze zahraničí v souladu s nařízeními EU,
  • musí být v hospodářství svého původu nepřetržitě po dobu alespoň 30 dní nebo – v případě mladších zvířat – od narození,
  • nesmí být mimo své původní hospodářství déle než šest dní před získáním konečného povolení k obchodování,
  • nesmí být ve styku s dalšími ovcemi nebo kozami v průběhu předchozích 21 dní nebo předchozích 30 dnů v případě kopytníků dovezených do EU.
 • Zvířata pro chov a výkrm musí splňovat další požadavky pro zajištění toho, že jsou prosta brucelózy.
 • Zvířata se nesmí přesouvat do jiné země EU, pokud:
  • mají být poražena v rámci programu eradikace určité choroby, nebo
  • nemohou být prodána na svém území kvůli zdravotním obavám.
 • Střediska svodu, kde se zvířata shromažďují před přepravou, musí být:
  • pod dozorem úředního veterinárního lékaře,
  • před použitím vyčištěna a vydezinfikována a
  • pravidelně kontrolována příslušnými orgány.
 • Tato střediska:
  • musí mít dostatečnou kapacitu a prostory pro ustájená zvířata,
  • smí přijmout pouze zvířata, která odpovídají veterinárním podmínkám EU, a
  • musí minimálně tři roky vést registr obsahující takové údaje, jako datum příjezdu a odjezdu, jméno majitele a registrační číslo přepravce.
 • Střediska obdrží vlastní schvalovací číslo; licence jim může být z důvodu porušení právních předpisů pozastavena nebo odňata.
 • Prodejci a přepravci, kteří se podílejí na přesunu zvířat z jedné země EU do jiné, musí být registrováni a musí alespoň tři roky vést databázi o svých činnostech. Musí také dodržovat přísné hygienické normy.

Tato směrnice doplňuje:

 • nařízení (ES) č. 21/2004 o identifikaci a evidenci ovcí a koz,
 • směrnici Rady 2003/85/ES o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a
 • rozhodnutí Komise 93/52/EHS o splnění podmínek týkajících se brucelózy některými zeměmi nebo regiony EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 4. února 1991. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1992.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Veterinární podmínky obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Unie.

AKT

Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19–36)

Postupné změny směrnice 91/68/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8–17). Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1–87). Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis) ), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14–15). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 18.04.2016

Top