Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod se skotem a prasaty uvnitř EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod se skotem a prasaty uvnitř EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla pro obchod se skotem* nebo prasaty* v Evropské unii (EU) určenými pro chov, pro produkci mléka nebo masa, porážku nebo výstavy.
 • Nevztahuje se na zvířata používaná ke sportovním nebo kulturním akcím.

KLÍČOVÉ BODY

 • Přeprava zvířat, na něž se vztahuje tato směrnice, do jiné země EU je povolena pouze za předpokladu, že tato zvířata:
  • nevykazují známky onemocnění,
  • nebyla získána ze zakázaného nebo omezeného zdroje podle unijního nebo vnitrostátního práva,
  • jsou oficiálně označena pro identifikaci v souladu se směrnicemi a nařízeními EU,
  • jsou během přepravy vybavena veterinárním osvědčením,
  • pocházejí ze stáda úředně prostého tuberkulózy, brucelózy nebo enzootické leukózy (týká se skotu),
  • během přepravy se nedostávají do styku se zvířaty nižšího zdravotního statusu.
 • Vozidla používaná k přepravě zvířat by měla respektovat jejich dobré životní podmínky a musí:
  • být zkonstruována tak, aby z nich neunikal zvířecí odpad nebo krmiva,
  • být vyčištěna a vydezinfikována pomocí schválených metod po použití a v případě potřeby před novou nakládkou zvířat,
  • vést záznam o umístění, včetně data a času přesunu zvířat, podrobností o přepravovaných zvířatech, a informace o čištění a dezinfekci vozidla, přičemž tyto záznamy musí být uchovávány po dobu nejméně tří let,
 • Zvířata určená k porážce musí být poražena do 72 hodin, pokud jsou přepravena přímo na jatka, nebo do tří pracovních dnů, pokud přijedou přes schválené shromažďovací centrum.
 • Podezření na výskyt jakýchkoli relevantních chorob v hospodářství musí být oznámeno příslušnému orgánu.
 • Úřední veterinární lékař musí po prohlídce vypracovat veterinární osvědčení.
 • Všichni obchodníci, jejich prostory a hospodářství musí být zaregistrováni a schváleni a země EU musí s cílem zajistit dodržování pravidel zavést systém dohledu se sankcemi.

Zrušení

Směrnice 64/432/EHS bude zrušena nařízením (EU) 2016/429 s platností od 21. dubna 2021.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽÍVÁ?

Musela být začleněna do vnitrostátního práva původních šesti zemí Evropského hospodářského společenství (nyní EU) do 30. června 1965.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

skot: podskupina zvířat, kam patří dobytek, zubu, jak, bizon a buvol.

prasata: podskupina zvířat, kam patří prase domácí a divočák.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1963–1964 s. 164–184)

Postupné změny směrnice 64/432/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Poslední aktualizace 17.10.2016

Top