Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Středomořský balíček

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Středomořský balíček

Systém oddělené jednotné platby předpokládá specifická použití pro chmel, bavlnu, olivové háje a tabák. Ustanovení týkající se těchto produktů byla zavedena v druhé vlně velké reformy společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2003.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 864/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění a z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

PŘEHLED

Toto nařízení, známé jako „středomořský balíček“, doplňuje velkou reformu společné zemědělské politiky (SZP) z června 2003 o opatření týkající se integrace podpory pro odvětví tabáku, chmele, pěstování oliv a bavlny do režimu jednotné platby.

Nařízení zavádí specifickou přímou podporu pro výše uvedené sektory. Tato podpora je přidělena pod podmínkou, že zemědělci dodržují podmíněnost, kterou požaduje reforma z roku 2003.

Chmel

K oddělení přímé podpory pro chmel od produkce došlo od 1. ledna 2005 (kromě zemí, které aplikovaly přechodné období do 31. prosince 2005). Nicméně pro zohlednění specifických situací na trhu nebo situací s regionálními důsledky si členské státy mohou ponechat určitou část podpory (odpovídající maximálně 25 % jejich vnitrostátního stropu *).

Referenční částka pro výpočet podpory je 480 EUR na hektar plochy způsobilé pro podporu v referenčním období 2000–2002.

Nařízení o společné organizaci trhu s chmelem obsahuje normy týkající se uvádění na trh, seskupení producentů a obchodování se třetími zeměmi.

Bavlna

K oddělení přímé podpory pro bavlnu od produkce došlo od 1. ledna 2006. Nicméně úplné začlenění současného systému podpor v odvětví bavlny do režimu jednotné platby by přineslo značné riziko narušení výroby v oblastech produkce bavlny ve Společenství, proto si mohou členské státy část oddělené podpory (odpovídající 35 % celkové částky původně přidělené pro bavlnu) ponechat.

Tato podpora se vypočítá podle této tabulky:

Maximální plocha (celkem)440 000 ha

Řecko

Španělsko

Portugalsko

Vnitrostátní základní plocha

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Podpora v eurech na způsobilý hektar

300 000 ha za 594 /ha70 000 ha za 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

„Schválené meziodvětvové organizace“ v odvětví bavlny jsou vyzývány k účasti na řízení podpory na základě způsobilých ploch určené jejich členům (stanovení stupnice).

Po zrušení reformy z roku 2004 Soudním dvorem Evropských společenství v září 2006 bude toto nařízení pro odvětví bavlny nahrazeno v blízké budoucnosti novým. Pro účely nového návrhu reformy se vedly rozsáhlé veřejné konzultace (DE) (EN) (FR), které shromažďovaly názory zainteresovaných stran i široké veřejnosti.

Olivový olej

K oddělení přímé podpory pro olivový olej od produkce došlo od 1. ledna 2006. Nicméně aby se ochránily olivové háje, které mají environmentální nebo sociální hodnotu, poskytuje se zemědělcům na údržbu olivových hájů evidovaných v geografickém informačním systému * podpora odpovídající maximálně 40 % původně přiznávané částky.

Pouze Španělsko se rozhodlo použít spojenou podporu v roční výši 103,14 milionů EUR.

Členské státy mohou přidělit až 10 % složky připadající na olivový olej ve vnitrostátním stropu na opatření pro zlepšení kvality.

Nařízení o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami stanoví předpisy pro vnitřní trh a obchodování s těmito produkty s třetími zeměmi.

Tabák

K úplnému oddělení přímé podpory pro tabák od výroby dojde od roku 2010. Aby se však předešlo škodlivému vlivu na produkci a místní hospodářství a aby se mohla tržní cena přizpůsobit novým podmínkám, bylo členským státům v přechodném období čtyř let do roku 2010 umožněno, aby zachovaly až 60 % plateb v rámci podpory produkce v odvětví tabáku jako vázaných a zbývající část poskytly jako nevázanou podporu.

Během tohoto přechodného období na základě volby dotčených členských států jsou maximální částky této podpory následující:

2006-2009(v milionech EUR)

Německo

21,287

Španělsko

70,599

Francie

48,217

Itálie (kromě regionu Apulie)

189,366

Portugalsko

8,468

Část této podpory produkce (stanovená na 5 % v roce 2007) směřuje do Tabákového fondu Společenství, který financuje programy na výzkum a informování o škodlivých účincích spotřeby tabáku.

Od roku 2011 bude polovina podpory přidělené každoročně odvětví tabáku mezi lety 2000 a 2002 (odhadnutá na 484 milionů EUR) převedena ve prospěch restrukturalizace regionů zaměřených na produkci tabáku v rámci programů pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).

Nařízení o společné organizaci trhu v odvětví tabáku upravuje orientaci produkce tabáku a obchodování s třetími zeměmi.

Kontext

Reforma „středomořských produktů“ je založena na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu s názvem „Dosažení udržitelného modelu zemědělství pro Evropu prostřednictvím reformy SZP – odvětví tabáku, olivového oleje, bavlny a cukru“. Reforma v odvětví chmele se opírá o zprávu Komise Radě o vývoji v tomto odvětví (EN).

Klíčové pojmy aktu

  • Vnitrostátní strop: maximální částka, kterou každý stát může přidělit na platby přímé podpory.
  • Geografický informační systém: počítačový systém, který zpracovává geografické údaje a poskytuje realistické zobrazení prostoru.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 864/2004

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 161 ze dne 30. 4. 2004

See also

Doplňující informace týkající se:

Poslední aktualizace: 05.10.2007

Top