Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informační systém o zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informační systém o zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky

Evropská unie (EU) hodlá zintenzivnit boj proti nesrovnalostem a posílit zpětné získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky. V tomto kontextu je důležité zlepšit spolupráci mezi členskými státy a Komisí. Nařízení stanoví pravidla, podle kterých bude Komise systematicky informována členskými státy, a povinnosti související s ochranou finančních zájmů Společenství.

AKT

Nařízení Komise (ES) č.1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91.

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zlepšit reakci Společenství na nesprávné postupy. Toto nařízení stanoví, že členské státy budou podávat Komisi čtvrtletní zprávu o nesrovnalostech, které odhalí (jejichž finanční dopad je vyšší než 10000 EUR). Členské státy jsou povinny informovat Komisi o vnitrostátních řízeních týkajících se uložení správních či trestních sankcí a - na žádost Komise - o dosaženém pokroku v řízeních týkajících se neoprávněně vyplacené částky příjemcům, kteří se dopustili podvodu vůči fondům Společenství EZZF a EZFRV.

Čtvrtletní zpráva pro Komisi

Během dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí nahlásí členské státy Komisi veškeré nesrovnalosti vyplývající z prvotního zjištění ve správním nebo soudním řízení. Ke zprávě jsou přiloženy informace týkající se zejména povahy a velikosti nesprávných výdajů, postupů použitých při dopuštění se nesrovnalosti, totožnosti zúčastněných osob/příjemců a pokroku soudních či správních řízení. Pokud nejsou některé z těchto informací k dispozici při prvním oznámení, předají je členské státy v následujících čtvrtletních zprávách.

Sdělení ostatním členským státům

Každý členský stát sdělí Komisi a ostatním zainteresovaným členským státům nesrovnalosti, o nichž předpokládá, že budou mít dopad i mimo jeho území nebo u nichž se ukazuje, že byl použit nový nesprávný postup.

COCOLAF

Koordinační výbor pro boj proti podvodům (Cocolaf) dostává každý rok od Komise informace získané na základě tohoto nařízení.

Klíčové pojmy aktu

  • Nesrovnalost má význam, který jí přiřazuje čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95
  • Prvotní zjištění správním orgánem nebo soudem má význam, který mu připisuje čl. 35 nařízení (ES) č. 1290/2005
  • Podezření na podvod má význam, který mu připisuje čl. 1a odst. 4 nařízení (ES) č. 1681/94
  • Hospodářský subjekt má význam, který mu přiřazuje čl. 1a odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1681/94 1290/2005

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení č. 1848/2006

18. 12. 2006

Úř. věst. L 355 ze dne 15. 12. 2006

Poslední aktualizace: 23.07.2006

Top