Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financování společné zemědělské politiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Financování společné zemědělské politiky

Komise určuje specifické podmínky a pravidla, která platí pro financování výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Jsou zřízeny dva nové fondy: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví jednotný právní rámec pro financování výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP). V tomto ohledu zřizuje dva nové fondy: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Oba fondy fungují na podobném principu, avšak oba mají určitá specifika. Jelikož financování dotčených opatření probíhá zčásti v rámci sdíleného řízení, upřesňuje nařízení podmínky umožňující Komisi nést odpovědnost za plnění souhrnného rozpočtu a objasňuje povinnost spolupracovat, kterou mají členské státy.

Nařízení stanoví podmínky akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů a odnímání akreditace, které provádějí členské státy. Platební agentury jsou pověřeny prováděním plateb a koordinační subjekty dohledem nad účetnictvím platebních agentur. Toto nařízení stanoví rovněž zřízení certifikačních subjektů, tedy veřejnoprávních nebo soukromoprávních subjektů určených členským státem, jejichž úkolem je ověřovat systémy řízení, sledování a kontroly zavedené akreditovanými platebními agenturami, jakož i jejich roční účetní závěrku. Členské státy jsou povinny přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství. Navíc jedině výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami mohou být financovány z prostředků Společenství a platby se v plné výši provádějí příjemcům podpory.

EZZF

Z EZZF jsou v rámci řízení sdíleného mezi členskými státy a Komisí financovány:

 • náhrady při vývozu zemědělských produktů do třetích zemí;
 • intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů;
 • přímé platby zemědělcům stanovené v rámci společné zemědělské politiky;
 • některé informační a propagační opatření ve prospěch zemědělských produktů na vnitřním trhu Společenství a ve třetích zemích, uskutečňovaná prostřednictvím členských států;
 • výdaje spojené s opatřeními k restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu podle nařízení Rady (ES) č. 320/2006;
 • programy na podporu konzumace ovoce ve školách.

Na ústřední úrovni se z EZZF financují tyto výdaje:

 • finanční příspěvek Společenství na konkrétní veterinární opatření, kontrolní opatření ve veterinární oblasti a v oblasti potravin a krmiv, na programy pro vymýcení a sledování nákaz zvířat, jakož i na rostlinolékařská opatření;
 • propagace zemědělských produktů prováděná přímo Komisí nebo prostřednictvím mezinárodních organizací;
 • opatření přijatá v souladu s právními předpisy Společenství, jejichž cílem je zajištění zachování, popisu, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství;
 • zavedení a údržba účetních informačních systémů v zemědělství;
 • systémy zjišťování v zemědělství;
 • výdaje na trhy s produkty rybolovu.

Komise poskytuje členským státům rozpočtové prostředky na hrazení výdajů financovaných z EZZF formou měsíčních plateb. Provádějí se na základě výkazu výdajů a informací zaslaných členskými státy. V případě, že finanční prostředky nebyly vynaloženy v souladu s pravidly Společenství, může Komise rozhodnout o snížení či pozastavení plateb.

Komise stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF a zavede systém měsíčního včasného varování a sledování výdajů EZZF. Každý měsíc předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji uskutečněných výdajů podle profilů stanovených na počátku rozpočtového roku, jež obsahuje také hodnocení očekávaného vývoje v daném rozpočtovém roce.

Částky získané zpět v případě nesrovnalostí nebo nedbalostí se převádějí na akreditované platební agentury, jež je zaúčtují jako účelově vázaný příjem EZZF v měsíci, kdy byly skutečně inkasovány.

EZFRV

Z EZFRV jsou výlučně v rámci sdíleného řízení financovány programy rozvoje venkova prováděné v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005.

Sem spadající rozpočtové závazky se uskutečňují v ročních splátkách, a to v podobě předběžného financování, průběžných plateb a platby zůstatku. Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé programy rozvoje venkova v závislosti na dostupných rozpočtových prostředcích, v mezích stropů stanovených právními předpisy Společenství a zvýšeny o částku stanovenou Komisí podle předpisů o přímých platbách zemědělcům a o trhu s vínem. Pro uskutečnění těchto plateb jsou stanoveny určité podmínky, např. předání výkazu výdajů a žádosti o platby ověřených akreditovanou platební agenturou Komisi. V případě, že tento výkaz neodpovídá předpisům Společenství, může Komise rozhodnout o snížení či pozastavení plateb.

V případě nesrovnalostí se financování Společenství úplně nebo částečně zruší anebo, jestliže finanční prostředky byly již příjemci podpory vyplaceny, získá je akreditovaná platební agentura zpět. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky může členský stát opětovně použít na operaci stanovenou v tomtéž programu rozvoje venkova.

Pokud jde o platbu konečného zůstatku, provádí se po doručení výroční zprávy o provádění týkající se provádění programu rozvoje venkova a po doručení odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Nejsou-li tyto dokumenty předány, dojde k automatickému zrušení zůstatku.

Kontrola ze strany Komise

Komise dbá na dodržování zásad řádného finančního řízení finančních prostředků Společenství, a to zejména prostřednictvím schvalování účetní závěrky, které se děje ve dvou fázích - schválení účetní závěrky a schválení souladu. Členské státy musí Komisi poskytnout veškeré informace nezbytné k řádnému fungování obou fondů. Vedle kontrol prováděných členskými státy na základě vnitrostátních předpisů může Komise organizovat kontroly na místě. V rámci EZZF a EZFRV mohou být v případě, že jsou zjištěna některá závažná pochybení, sníženy či pozastaveny platby určené členskému státu.

Jména příjemců podpory ze zemědělských fondů, jakož i výše částky, kterou obdrželi, se posléze zveřejní.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1290/2005

18. 8. 2005

Úř. věst. L 209ze dne 11. 8. 2005

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 320/2006

3. 3. 2006

Úř. věst. L 58ze dne 28. 2. 2006

Nařízení (ES) č. 378/2007

12. 4. 2007

Úř. věst. L 95ze dne 5. 4. 2007

Nařízení (ES) č. 1437/2007

15. 12. 2007

Úř. věst. L 322ze dne 7. 12. 2007

Nařízení (ES) č. 479/2008

13. 6. 2008

Úř. věst. L 148ze dne 6. 6. 2008

Nařízení (ES) č. 13/2009

16. 1. 2009

Úř. věst. L 5ze dne 9. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 73/2009

1. 2. 2009

Úř. věst. L 30ze dne 31. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 473/2009

9. 6. 2009

Úř. věst. L 144ze dne 9. 6. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č.1290/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Disponibilní částky a vyloučené výdaje

Rozhodnutí 2008/321/ES.

Toto rozhodnutí obsahuje seznam výdajů, které jsou vyloučeny z financování Společenství, neboť nejsou v souladu s předpisy pro financování SZP. Vyloučení těchto výdajů, které vynaložily platební agentury některých členských států v letech 2002 až 2007, bylo stanoveno po provedení šetření, dvoustranných jednáních a smírčích řízení a znamená odečtení dotčených částek.

Rozhodnutí 2009/379/ES.

Toto rozhodnutí stanoví částky, které jsou vyčleněny pro výdaje EZFRV a EZZF v letech 2007 až 2013.

Prováděcí pravidla

Rozhodnutí (ES) č. 883/2006/ES.

Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č 1290/2005 Rady, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV.

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise (ES) č. 884/2006/ES [Úřední věstník L 171 ze dne 23.6.2006]. Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států.

Viz konsolidované znění

Schvalování účetní závěrky

Nařízení Komise (ES) č. 941/2008  ze dne 25. září 2008, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů.

Rozhodnutí 2009/373/ES.

Toto rozhodnutí představuje schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2008.

Rozhodnutí 2009/373/ES.

Toto rozhodnutí představuje schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008 .

Nesrovnalosti, podvody a zpětné získávání

Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006  ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91

Průzkumy

Směrnice Komise 2008/78/ES  ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice.

Rozhodnutí (ES) č. 78/2008 [Úřední věstník L 25 ze dne 30.1.2008].

Tímto aktem se stanoví opatření, která má Komise přijmout pro období 2008–2013 prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu zavedených v rámci společné zemědělské politiky.

Poslední aktualizace: 10.09.2009

Top