Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění, aby obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval jejich přežití

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění, aby obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval jejich přežití

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 – regulace obchodu k ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Regulace obchodu

 • Pro dovoz exemplářů ohrožených druhů do EU je nutné povolení vydané orgánem země určení v EU nebo oznámení o dovozu.
 • Pro vývoz z EU je nutné vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu vydané orgánem země EU, v němž se exempláře nacházejí.
 • Kategorie druhů jsou vyjmenovány v přílohách A až D nařízení.
 • Obchodování s druhy uvedenými v příloze A, například s gepardem, je zakázáno, zatímco pohyb živých živočichů v rámci EU vyžaduje předchozí povolení.
 • Na pohyb živých exemplářů druhů vyjmenovaných v přílohách B a C, např. kobry nebo promyky, se vztahují předpisy pro povolování a vhodné ubytování a péči, zatímco příloha D se týká pouze tranzitu živých živočichů, celých kůží a rostlinných produktů.
 • Za specifických okolností lze nařídit další omezení a země EU mohou mít vlastní přísnější předpisy.
 • Zvláštní předpisy se vztahují na exempláře narozené a chované v zajetí nebo exempláře, které se narodily v důsledku umělého oplodnění, které jsou předmětem osobního vlastnictví nebo jsou určeny pro využití vědeckými institucemi.

Organizace a komunikace

 • Země EU musí:

  • určit celní úřady pro provádění kontrol;
  • ustanovit výkonné a vědecké orgány odpovědné za provádění nařízení;
  • sledovat dodržování a sankcionovat porušování;
  • vypracovávat zprávy a provádět výměnu informací o provádění a jakýchkoli zamítnutích povolení.
 • V únoru 2014 vydala Evropská komise sdělení, jímž zahájila debatu o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Sdělení v únoru 2016 následoval akční plán Komise o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. června 1997.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1–69)

Postupné změny nařízení (ES) č. 338/97 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1–69)

Viz konsolidované znění

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13–45)

Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6. března 2015 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (Úř. věst. L 75, 19.3.2015, s. 1–3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/736 ze dne 7. května 2015 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie (Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 25–44)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2014) 64 final, 7.2.2014)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Poslední aktualizace 27.07.2017

Top