Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přeprava radioaktivního odpadu - dozor a kontrola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přeprava radioaktivního odpadu - dozor a kontrola

EU vyžaduje pro přepravu radioaktivního odpadu* předchozí povolení, aby minimalizovala rizika pro veřejné zdraví.

AKT

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole

PŘEHLED

EU vyžaduje pro přepravu radioaktivního odpadu* předchozí povolení, aby minimalizovala rizika pro veřejné zdraví.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Umožnit přepravu vyhořelého paliva mezi zeměmi EU za účelem jeho přepracování.
  • Požadovat předchozí povolení pro přeshraniční přepravu radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva* ze zemí EU, do zemí EU nebo přes jejich území.
  • Zajistit, aby se zásilky radioaktivních látek, které s touto směrnicí nejsou v souladu, musely vrátit do země původu.

KLÍČOVÉ BODY

Evropský systém přepravy

Existuje povinný evropský systém, který používá standardní kontrolní dokument.

Když zásilka radioaktivního odpadu přichází, odchází nebo přechází území země EU, musí o tom být informovány příslušné orgány.

Před odesláním zásilky musí držitel* požádat o povolení příslušné orgány v zemi původu.

Před přijetím zásilky musí příjemce požádat o povolení příslušné orgány v zemi určení.

Země určení, případně i země tranzitu musí uvědomit orgány země původu o svém schválení dříve, než může být zásilka odeslána.

Na jaké typy zásilek se směrnice nevztahuje?

  • Nepoužívané zdroje*, které se vrací dodavateli.
  • Radioaktivní materiály získané přepracováním a určené pro jiné použití.
  • Přírodně se vyskytující radioaktivní odpad, který nevzniká zpracováním.

Směrnice zakazuje vývoz radioaktivního odpadu do:

  • afrických, karibských nebo tichomořských zemí, jak je uvedeno v dohodě z Cotonou,
  • jakékoli země, která není zemí EU a nemůže nakládat s radioaktivním odpadem.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 25. prosince 2008.

Další informace najdete na stránce o přepravě radioaktivních látek.

KLÍČOVÉ POJMY

* Radioaktivní odpad - radioaktivní materiál, který nemá žádné další využití.

* Vyhořelé palivo - jaderné palivo, které bylo ozářeno v aktivní zóně reaktoru a trvale z ní odstraněno. Lze je buď pokládat za využitelný zdroj, který je možno přepracovat, nebo může být určeno ke konečnému uložení.

* Držitel - jakákoli fyzická osoba nebo organizace, která je pověřená plánováním přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva a která je za tyto materiály právně odpovědná.

* Nepoužívané zdroje - zdroje, které se již k činnosti, na niž bylo vydáno povolení, nepoužívají a ani se s tímto používáním nepočítá.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/117/Euratom

25. 12. 2006

24. 12. 2008

Úř. věst. L 337, 5.12. 2006, s. 21-32

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise 2008/956/Euratom ze dne 4. prosince 2008 o kritériích pro vývoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do třetích zemí (Úř. věst. L 338, 17.12.2008, s. 69-71)

Rozhodnutí Komise 2008/312/Euratom ze dne 5. března 2008, kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom (Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 32-59)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Rady 2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole v členských státech (COM(2013) 240 final ze dne 25. dubna 2013)

Poslední aktualizace 27.08.2015

Top