Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zboží porušující práva duševního vlastnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zboží porušující práva duševního vlastnictví

Ve snaze lépe chránit spotřebitele a držitele práv přijala Rada nové nařízení o boji proti padělkům a nedovoleným napodobeninám. Toto nařízení vyjasňuje prostředky a možnosti zásahu celních orgánů proti zboží, které je podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo

PŘEHLED

Toto nařízení umožňuje celním orgánům ve spolupráci s držiteli práv zlepšit kontroly na vnějších hranicích.

Zjednodušuje postup pro žádost o přijetí opatření celními orgány, zejména pro malé a střední podniky, a pro zničení podvodných výrobků.

Toto nařízení zavádí účinnější systém, v němž jsou stanoveny jednak podmínky pro přijetí opatření celními orgány, jestliže je zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví, jednak opatření, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

Kvůli ochraně spotřebitelů se zaměřením na ochranu potravin rozšiřuje nařízení oblast působnosti Společenství na nové typy práv duševního vlastnictví: odrůdová práva, zeměpisná označení a označení původu.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje:

 • na padělky *;
 • na nedovolené napodobeniny *;
 • na patenty;
 • na dodatková ochranná osvědčení;
 • na (průmyslové) vzory;
 • na autorská práva a práva s nimi související;
 • na ochranné známky;
 • na označení původu;
 • na odrůdová práva;
 • na zeměpisná označení;
 • na šablony nebo matrice, které jsou určeny nebo přizpůsobeny pro výrobu zboží porušujícího právo duševního vlastnictví.

Žádosti o přijetí opatření celních orgánů

Jestliže vznikne podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví, může držitel práva podat písemnou žádost k příslušnému celnímu útvaru. Tato žádost o přijetí opatření musí obsahovat přesný a podrobný technický popis dotyčného zboží, informace ohledně druhu podvodu a jméno a adresu kontaktní osoby jmenované držitelem práva. Krom toho může držitel práva požádat o přijetí opatření celních orgánů jednoho či více členských států v případě, že je držitelem ochranné známky Společenství nebo (průmyslového) vzoru Společenství, odrůdového práva Společenství nebo označení původu či zeměpisného označení chráněného Společenstvím.

Při rozhodování o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, se použijí právní předpisy platné v členském státě, v němž bylo zjištěno podezřelé zboží. Členské státy mohou od nynějška v souladu se svými vnitrostátními předpisy a se souhlasem držitele práva stanovit zjednodušený postup, jenž celním orgánům umožní zajistit zničení dotyčného zboží. Pokud o porušení práva duševního vlastnictví nebylo rozhodnuto ve stanovené lhůtě, dojde po splnění všech celních formalit k propuštění zboží nebo se ukončí jeho zadržení. Pro zboží podléhající zkáze je tato lhůta kratší.

Zboží porušující právo duševního vlastnictví nemůže být:

 • uvedeno na celní území Společenství;
 • odstraněno z celního území Společenství;
 • uvolněno do volného oběhu;
 • vyvezeno;
 • zpětně vyvezeno;
 • uvolněno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.

Pokud celní orgány získají dostatečné důvody pro podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví, mohou pozastavit propuštění zboží nebo je zadržet po dobu tří pracovních dnů, během nichž musí držitel práva podat žádost o přijetí opatření. V souladu s předpisy platnými v dotyčném členském státě mohou celní orgány požádat držitele práva, aby jim poskytl informace, které mohou potřebovat pro své vyšetřování.

Příslušný celní útvar stanoví lhůtu, během níž má být opatření přijato, přičemž tato lhůta nesmí přesáhnout jeden rok. Rozhodnutí o přijetí opatření se okamžitě odešle celním úřadům dotčeného členského státu nebo členských států. Tento stát či státy si mohou vyžádat dodatečné informace.

Při provádění tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex.

Toto nařízení se použije od 1. července 2004 a k uvedenému datu se zrušuje nařízení (ES) č. 3295/94.

Klíčové pojmy aktu

 • Padělky: zboží, symboly ochranné známky nebo obaly předkládané samostatně, které jsou neoprávněně označeny známkou, jež je totožná s jinou, platně zapsanou známkou, nebo nemohou být ve svých podstatných znacích odlišené a porušují práva držitele dotyčné ochranné známky.
 • Nedovolené napodobeniny: zboží, které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu držitele autorského práva nebo práva k (průmyslovému) vzoru.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1383/2003

9.8.2003

-

Úř. věst. L 196 ze dne 2. 8. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 328 ze dne 30.10.2004). Toto nařízení obsahuje ustanovení k provádění nařízení Rady č. 1383/2003. Vymezuje fyzické a právnické osoby, které mohou jednat jako zástupce držitele práva nebo jiné osoby oprávněné užívat toto právo. Rovněž se ukázalo, že je nezbytné určit prostředky pro prokázání práva duševního vlastnictví.

Nařízení vytváří vzorový formulář a pravidla pro používání jazyků vztahující se na žádost o přijetí opatření, čímž má být v této oblasti zajištěn soulad a jednotnost. Dále upřesňuje typ informací, které musí být uvedeny na žádosti o přijetí opatření, aby celní orgány snáze rozlišily zboží, které by mohlo porušovat právo duševního vlastnictví. Vymezuje se rovněž typ prohlášení týkajícího se odpovědnosti držitele práva, které se přikládá k žádosti o přijetí opatření.

Z důvodu právní jistoty nařízení stanoví počátek lhůt, které se vztahují na rozhodnutí o porušení práva duševního vlastnictví.

Nařízení také popisuje podmínky výměny informací mezi členskými státy a Komisí, které mají na jedné straně umožnit Komisi sledovat uplatňování postupu v praxi a popsat jevy podvodu a na straně druhé umožnit členským státům provést analýzy daných rizik.

See also

 • Internetové stránky generálního ředitelství pro daně a cla o boji proti padělkům (DE) (EN) (FR)
 • Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní trh o dodržování práv duševního vlastnictví (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 04.05.2007

Top