Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu EU

Tato směrnice zajišťuje navrácení kulturních statků, které byly neoprávněně vyvezeny z území země Evropské unie (EU).

AKT

Směrnice Rady 93/7/EHS ze dne 15. března 1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Účelem této směrnice je zajistit navrácení kulturních statků klasifikovaných jako národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty podle vnitrostátních právních předpisů nebo správního řízení, ve znění článku 36 SFEU, pokud:

 • náleží do jedné z kategorií uvedených v příloze směrnice;
 • tvoří nedílnou součást veřejných sbírek zapsaných v inventářích muzeí, archivů nebo fondů knihoven nebo v inventářích církevních zařízení.

Směrnice platí v případech, kdy byly takové kulturní statky neoprávněně vyvezeny z území země EU, tj. v rozporu s tamními platnými právními předpisy nebo s podmínkami, za kterých bylo uděleno dočasné oprávnění. Takové statky je proto nutné vrátit bez ohledu na to, zda byly přesunuty v rámci Unie nebo nejprve vyvezeny do země mimo EU a potom opětně dovezeny do jiné země EU.

Tato směrnice se vztahuje pouze na kulturní statky neoprávněně vyvezené z území země EU od 1. ledna 1993.

Každá země EU jmenuje jeden nebo více orgánů (ústředních orgánů) k zajištění plnění úkolů vyplývajících z této směrnice. Komise zveřejní aktuální seznam těchto orgánů v Úředním věstníku EU.

Spolupráce v oblasti správy

Ústřední orgány by měly spolupracovat a podporovat konzultaci mezi příslušnými vnitrostátními orgány dalších zemí EU pro zajištění navrácení kulturních statků. Ústřední orgány musí zejména:

 • vyhledat určitý kulturní statek, který byl neoprávněně vyvezen z území země EU, přičemž zjišťují totožnost jejího vlastníka a/nebo držitele ;
 • vyrozumí dotyčné členské státy v případě nalezení kulturního statku na jejich území, pokud existují rozumné důvody pro domněnku, že kulturní statek byl neoprávněně vyvezen z území jiného členského státu;
 • umožnit příslušné zemi EU ve lhůtě 2 měsíců od vyrozumění přezkoumat, zda příslušný předmět představuje kulturní statek ve smyslu směrnice;
 • přijmout nezbytná opatření k hmotnému zachování kulturního statku;
 • zabránit jednání vedoucímu k obcházení řízení při navrácení kulturního statku;
 • působit jakožto zprostředkovatel mezi vlastníkem nebo držitelem statku a žádající zemí EU .

Zahájení soudního řízení o navrácení kulturních statků

Zahájit řízení s cílem zabezpečit navrácení kulturního statku může pouze země EU. Soukromí vlastníci kulturních statků mohou zahájit řízení pouze na základě veřejného práva.

Lhůta pro uplatnění nároku na navrácení uplyne jeden rok ode dne, kdy se žádající členský stát dozvěděl o místě výskytu kulturního statku a o totožnosti jeho vlastníka nebo držitele. Má-li být žádost přijatelná, musí k ní být přiložen:

 • doklad s popisem statku, který je předmětem žaloby, a prohlášení, že se jedná o kulturní statek;
 • prohlášení příslušných orgánů žádající země EU, že tento kulturní statek byl neoprávněně vyvezen z jejího území.

Lhůta pro uplatnění nároku na navrácení uplyne 30 let ode dne, kdy byl kulturní statek neoprávněně vyvezen z území žádající země EU, s výjimkou kulturních statků, které jsou součástí veřejných sbírek nebo jsou církevními statky, u nichž časový limit podléhá vnitrostátním právním předpisům nebo dvoustranným smlouvám mezi zeměmi EU.

Tato směrnice se nedotýká občanskoprávního nebo trestněprávního řízení, které může žádající země EU nebo vlastník kulturního statku využít na základě vnitrostátních právních předpisů zemí EU.

Finanční aspekty

Když je nařízeno navrácení kulturního statku, má vlastník nárok na přiměřené odškodnění, pokud prokáže, že poskytoval kulturnímu statku po dobu nabytí nezbytnou péči. Toto odškodnění vyplatí žádající země EU, která však může požadovat náhradu od osob zodpovědných za neoprávněné vyvezení příslušného kulturního statku. Po navrácení statku se otázka jeho vlastnictví určí podle práva žádající země EU.

Provádění

Při zkoumání záležitostí týkajících se používání přílohy této směrnice pomáhá Komisi výbor pro vývoz a navracení kulturních statků (dříve poradní výbor pro kulturní statky).

Země EU musí Komisi každé tři roky zasílat zprávu o používání této směrnice, na základě které Komise zašle zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 93/7/EHS

27. 3. 1993

15. 12. 1993 (15. 3. 1994 pro Belgii, Německo a Nizozemsko)

Úř. věst. L 74 ze dne 27. 3. 1993

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 96/100/ES

21. 3. 1997

1. 9. 1997

Úř. věst. L 60 ze dne 1. 3. 1997

Směrnice 2001/38/ES

30. 7. 2001

31. 12. 2001

Úř. věst. L 187 ze dne 10. 7. 2001

Postupné změny a opravy směrnice 93/7/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Kategorie, do kterých musí náležet kulturní statky označené jako národní kulturní poklad, aby bylo možné jejich navrácení:

Směrnice 96/100/ES (Úř. věst. L 60 ze dne 1.3.1997);

Směrnice 2001/38/ES (Úř. věst. L 187 ze dne 10.7.2001).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady ze dne 21. ledna 2002 o zprávě Komise o provádění nařízení (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků a směrnice 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (Ur. věst. C 32 ze dne 5.2.2002).

Rada bere v úvahu iniciativy Komise, vyzývá země EU, aby mezi sebou a s Komisí lépe spolupracovaly, a žádá Komisi, aby prováděla zahájené iniciativy a věnovala pozornost zejména nařízení (EHS) č. 3911/92 a směrnici 93/7/EHS, když do EU přistupují kandidátské země.

Zprávy

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 30. Května 2013 –

Čtvrtá zpráva o používání směrnice rady 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu KOM(2013) 310 v konečném znění – Nezveřejněna v Úředním věstníku. Tato zpráva se zabývá používáním směrnice v období 2008-2011.

Nejčastější činnosti vnitrostátních orgánů v rámci správní spolupráce se týkají vyhledávání kulturních statků neoprávněně vyvezených z území jejich členského státu anebo vyrozumění o nalezení kulturních statků. Několik členských států upozorňuje na omezení směrnice, pokud jde o zajištění navrácení kulturních statků, zejména z důvodu finančních limitů, které se vztahují na některé národní kulturní poklady, a jednoleté lhůty pro soudní řízení o navrácení. Zdůrazňují rovněž, že je problematické zajistit navrácení archeologických předmětů pocházejících z nepovolených vykopávek vzhledem k obtížnosti dokázat původ daného předmětu a/nebo datum neoprávněného vývozu (Bulharsko a Itálie).

Ve zprávách jednotlivých členských států se konstatuje, že správní spolupráce mezi ústředními orgány členských států se zlepšila, ale je málo strukturovaná a naráží na problémy související s jazykovou bariérou. Kromě toho zprávy zmiňují nedostatky ve výměně informací mezi příslušnými orgány, což škodí její účinnosti.

Komise uvádí, že proces revize směrnice 93/7/EHS byl zahájen v roce 2009, přičemž veřejné konzultace týkající se tohoto projektu skončily v březnu 2012, a že zároveň zkoumá možnosti lepšího uplatňování směrnice.

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 30. července 2009 – Třetí zpráva o používání směrnice Rady 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ( KOM(2009) 408 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva přezkoumává uplatňování směrnice v zemích EU v období 2004–2007. Směrnice je obecně vnímána jako užitečný nástroj pro navracení neoprávněně vyvezených kulturních statků a ochranu kulturního dědictví. Země EU uznávají její omezující účinek na neoprávněné vyvážení kulturních statků; nicméně zjišťují, že směrnice sama není nástrojem pro potírání protiprávního obchodu s kulturními statky.

Během referenčního období byla směrnice použita pouze vzácně pro správní spolupráci nebo pro navracení. Důvodem je hlavně administrativní složitost a finanční náklady na provádění směrnice, její omezené pole působnosti a krátká lhůta pro navrácení a výklad souvisejících pojmů.

Země EU využívaly správní spolupráci pro vyhledávání kulturních statků a vyrozumění o jejich nalezení na území jiné země EU. Díky tomu bylo provedeno 148 smírných navrácení kulturních statků. Zahájeno bylo osm soudních řízení o navrácení kulturních statků.

I když se správní spolupráce v zemích EU a mezi nimi zlepšila, je zapotřebí dále zlepšit spolupráci mezi orgány na vnitrostátní a evropské úrovni. Proto Komise bude aktualizovat stávající směrnice a zveřejňovat seznamy pověřených vnitrostátních orgánů. Kromě toho země EU navrhují úpravy směrnice, aby se zvýšila její účinnost. Patří sem prodloužení lhůty pro navrácení z jednoho roku na tři roky, přezkoumání pole působnosti směrnice a také úprava její přílohy tak, aby zahrnovala nové kategorie kulturních statků, nebo pozměnění finančního limitu či frekvence zasílání zpráv.

Komise navrhne zřízení pracovní skupiny ad hoc v rámci Výboru pro vývoz a navracení kulturních statků, která bude mít za úkol identifikaci problémů spojených s používáním směrnice a navržení řešení přijatelných pro všechny země EU s cílem dosáhnout možného pozměnění směrnice.

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 21. prosince 2005 – Druhá zpráva o používání směrnice Rady 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ( KOM(1999) 675 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva přezkoumává uplatňování směrnice v období 1999–2003. Zpráva ukazuje, že směrnice je uplatňována jen v málo případech. Země EU podaly zprávu o pěti smírných navráceních a třech soudních řízeních o navrácení. Tento poměrně nízký počet svědčí o závažných mezerách ve správní spolupráci a konzultacích mezi vnitrostátními ústředními orgány. Pro odstranění tohoto nedostatku Komise prověří, do jaké míry byly dodržovány závěry vyvozené z obecných směrů ke zlepšení správní spolupráce přijaté Poradním výborem pro kulturní statky.

Země EU považují za nedostatečnou lhůtu pro podání podnětu k zahájení řízení o navrácení kulturních statků. Na základě výsledků konzultací s Poradním výborem pro kulturní statky Komise navrhuje prodloužení této lhůty na tři roky.

Pokud jde o finanční prahy vztahující se na kulturní statky, kterých se dotýká směrnice 93/7/EHS, zpráva odhaluje protichůdné názory mezi zeměmi EU – podle některých se mají zvýšit, podle jiných snížit. Komise proto nemá v úmyslu navrhovat změnu těchto prahů.

Vzhledem k nízkému počtu případů použití směrnice 93/7/EHS, Komise navrhuje zrušení povinnosti vytvářet zprávu každé tři roky. Poradní výbor pro kulturní statky se k tomu musí vyjádřit.

Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee of 25 May 2000 on the implementation of Council Regulation (EEC) No 3911/92 on the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State [ COM (2000) 325 final – Not published in the Official Journal] (Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 25. května 2000 o provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků a směrnice Rady 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)).

Tato zpráva sděluje, že díky uvedeným opatřením vědí země EU a mezinárodní obchodníci, že je nutné zlepšit ochranu kulturních statků na evropské úrovni. Zpráva nicméně uznává, že opatření mají omezený vliv na potírání protiprávního obchodu s kulturními statky. Zpráva sděluje, že vytvoření struktury pro správní spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány by mohlo zlepšit uplatňování směrnice a nařízení.

Zpráva obsahuje seznam celních úřadů, které mají pravomoc vyřizovat formality související s vývozem kulturních statků, orgánů zmocněných k vydávání vývozních licencí pro kulturní statky a ústředních orgánů zodpovědných za provádění ustanovení směrnice Rady 93/7/EHS.

Návrh

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (KOM(2013)311 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

S ohledem na závěry výše uvedených zpráv a veřejných konzultací je účelem tohoto návrhu přepracovat znění směrnice 93/7/EHS a posílit v této oblasti právní předpisy EU.

Evropská komise navrhuje, aby bylo členským státům umožněno navrácení každého kulturního statku označeného za národní kulturní poklad, který byl z jejich území neoprávněně vyvezen počínaje 1. lednem 1993. Za tímto účelem by byl rozšířen rámec definice kulturních statků, aby zahrnoval i všechny statky klasifikované jako národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty podle právních předpisů zemí EU.

Zároveň by došlo k:

 • prodloužení lhůty pro zahájení řízení o navrácení;
 • využití systému EU pro výměnu informací o vnitřním trhu, aby se usnadnila spolupráce a výměna mezi orgány jednotlivých zemí; a
 • uvalení důkazního břemene na vlastníka (je-li požadováno odškodnění).

Více informací: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/cultural-goods/#h2-2

Poslední aktualizace: 02.01.2014

Top