Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intrastat: statistika obchodu se zbožím mezi zeměmi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intrastat: statistika obchodu se zbožím mezi zeměmi EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice obchodu se zbožích mezi zeměmi EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanovuje systémy a postupy s cílem zjednodušit fungování systému Intrastat, který byl původně zřízen v roce 1993 za účelem shromažďování informací o obchodu se zbožím uvnitř Evropské unie (EU).
 • Snaží se zajistit, aby země EU shromažďovaly srovnatelné a spolehlivé údaje, které mají být předávány evropskému statistickému úřadu Eurostat. Poskytování těchto statistických údajů o obchodu je nezbytné pro rozvoj politik na jednotném trhu EU a pro analýzu trhu.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Nařízení zahrnuje obchod se zbožím. „Obchodováním se zbožím“ se rozumí jakýkoli pohyb zboží z jedné země EU do jiné a „zbožím“ je myšlen veškerý movitý majetek včetně elektrického proudu.
 • Podniky EU, které jsou registrovány k dani z přidané hodnoty (DPH) a jejichž obchodování přesáhne určitý práh, musí poskytnout podrobné údaje o svých transakcích s jinými zeměmi EU. Tyto údaje se týkají jak přijetí (přírůstků, nákupů nebo dovozů), tak odeslání (vyskladnění, prodejů nebo vývozů). Jiné podniky jsou od této povinnosti osvobozeny.
 • Země EU každý rok nově definují prahovou hodnotu a stanovují hodnotu zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí (díky tomu se shromažďuje minimální množství dat pro každý obchodní tok).

Registrace

Vnitrostátní statistické orgány jednotlivých zemí EU spravují registr hospodářských subjektů působících v rámci EU (tedy podniků), který obsahuje odesílatele a příjemce.

Údaje shromažďované pro Intrastat

Podniky, které mají povinnost podávat prohlášení pro účely Intrastatu, musí poskytovat následující informace:

 • své identifikační číslo,
 • referenční období,
 • směr pohybu (přijetí/odeslání),
 • druh zboží (označený osmimístným kódem kombinované nomenklatury EU),
 • partnerská země EU,
 • hodnota zboží v národní měně,
 • množství zboží v čisté hmotnosti (hmotnost zboží bez obalů) a popřípadě doplňková jednotka (litr, m2, počet položek atd.),
 • povaha transakce.

Důvěrnost

Strana, která poskytuje informace, může požádat o to, aby se na její údaje vztahovala statistická důvěrnost. V tomto případě musí vnitrostátní orgány rozhodnout, zda statistické výsledky, které umožňují identifikaci dotčené strany, mají být zveřejněny, nebo zda musejí být upraveny tak, aby jejich zveřejněním nebyla porušena statistická důvěrnost.

Předávání údajů Eurostatu

 • Země EU předávají Eurostatu měsíční výsledky svých statistik obchodu se zbožím mezi zeměmi EU.
 • Jejich odpovědností je zajistit kvalitu předávaných údajů v souladu s platnými normami. Statistické údaje musí splňovat určitá kritéria:
  • relevance,
  • přesnost,
  • včasnost,
  • dochvilnost,
  • dostupnost a srozumitelnost,
  • srovnatelnost,
  • soudržnost.
 • Pomocí Výboru pro evropský statistický systém složeného ze zástupců zemí EU může Evropská komise v souvislosti s tímto nařízením přijímat určité technické změny.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2005.

KONTEXT

 • Intrastat byl vytvořen 1. ledna 1993, tedy v den, kdy začal fungovat jednotný trh EU. Nahradil celní prohlášení jako zdroj obchodních údajů.
 • Další informace najdete na internetových stránkách Eurostatu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1-8)

Postupné změny nařízení (ES) č. 638/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 07.11.2016

Top