Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronický integrovaný celní sazebník (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronický integrovaný celní sazebník (TARIC)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 2658/87 — celní a statistická nomenklatura a společný celní sazebník

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví právní základ pro TARIC, integrovaný sazebník EU, a zavádí společný systém pro kódování a klasifikaci zboží, označovaný jako kombinovaná nomenklatura (KN), který je zásadní pro zpracování a zveřejňování obchodních statistik EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • TARIC obsahuje všechny sazby cel a některé předpisy EU vztahující se na vnější obchod. Neobsahuje informace týkající se vnitrostátních daní, např. DPH.
 • KN je výsledkem sloučení nomenklatury společného celního sazebníku* a Nimexe (statistická nomenklatura EU).
 • TARIC se zakládá na KN a obsahuje další podpoložky, označované jako „podpoložky Taricu“, které se používají k označení zboží, na které se vztahují specifická cla na základě jeho původu, nebo na které se vztahují jiné předpisy obchodní politiky.
 • Každá podpoložka KN má osmimístný číselný kód. Prvních šest čísel se vztahuje k položkám a podpoložkám harmonizovaného systému. Sedmé a osmé místo představuje podpoložky KN. Devátá a desátá číslice představují podpoložky Taricu.
 • Příloha I tohoto nařízení uvádí celní sazby a pravidelně se aktualizuje, aby zohledňovala:
  • změny schválené na mezinárodní úrovni,
  • změny související se statistickými požadavky, obchodní politikou a technologickým a obchodním vývojem a
  • potřebu harmonizace nebo vyjasnění textu.
 • TARIC zveřejňuje a spravuje Evropská komise. Přiděluje číselné kódy, aktualizuje TARIC a informuje země EU o změnách. Žádosti na změnu KN může podávat Komise, země EU nebo evropské obchodní federace.
 • Komise každý rok přijme nařízení uvádějící úplnou verzi KN a celních sazeb společného celního sazebníku, přičemž bude brát v potaz úpravy Rady a Komise. Nařízení se zveřejní v Úředním věstníku nejpozději 31. října a použije se od 1. ledna následujícího roku.
 • Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, který se skládá ze zástupců zemí EU. Výbor zodpovídá za přezkum otázek ohledně KN, Taricu a jiných nomenklatur.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 10. září 1987.

KONTEXT

 • TARIC, integrovaný sazebník EU, je databáze, která zahrnuje obchodní a zemědělskou legislativu EU a celní sazby. Zajišťuje tak jednotné provádění předpisů zeměmi EU a poskytuje jasný přehled všech opatření, která musí dodržovat všichni dovozci a vývozci v EU.
 • Více informací je k dispozici zde:
  • „TARIC“ na internetových stránkách Evropské Komise.

* KLÍČOVÉ POJMY

Společný celní sazebník: kombinace zařazení zboží v nomenklaturách a celních sazeb, které se na každou třídu zboží vztahují, používaná v celé EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1–675)

Postupné změny nařízení (EHS) č. 2658/87 byly začleněny do původního základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 28.11.2016

Top