Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurenceschopné evropské odvětví hutnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurenceschopné evropské odvětví hutnictví

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví -– Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví obecné zásady, jimiž chce odvětví hutnictví Evropské unie (EU) a jiné zainteresované subjekty vybízet k tomu, aby se soustředily na inovace a dodávky energie za konkurenční ceny, aniž by při tom opomíjely aspekty ochrany životního prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Charakteristiky

Odvětví hutnictví charakterizují dva hlavní prvky:

 • kapitálová náročnost – vyžaduje rozsáhlé investice do technologií a vybavení, které mají velmi dlouhou dobu užití,
 • vysoká energetická náročnost – výrobní proces vyžaduje velmi vysokou spotřebu energie (10 až 37 % nákladů).

Výzvy

Sdělení představuje množství výzev, jimž odvětví hutnictví čelí, včetně těchto:

 • Důležitost surovin – vysoká závislost na rudě a koncentrátech* z třetích zemí.
 • Místo v evropské ekonomice a důležitost pro ni – součást sítě odvětví, kam patří zpracovatelské odvětví (např. automobilový průmysl a stavebnictví). V roce 2005 činil obrat odvětví 5 % celkového zpracovatelského průmyslu EU.
 • Struktura odvětví a malé a střední podniky – v důsledku velkých počátečních kapitálových investic a kapitálových investic do provozu v tomto odvětví existují strukturální překážky, které malým a středním podnikům brání ve vstupu do něj. Trhu dominují velké podniky, často působící na celosvětové úrovni.
 • Důsledky globalizace a nově se rozvíjejících ekonomik – s většinou kovů a jejich surovinami se obchoduje na celosvětových trzích. Rozvoj rozvíjejících se ekonomik zvýšil poptávku a vyvíjí tlak na dodávky a ceny.
 • Konkurenceschopnost – země EU ztrácejí svůj podíl na celosvětové výrobě kovů a odvětví hutnictví EU je velmi závislé na cenách energií a dovážených surovinách.
 • Sociální perspektiva – pracovní síla v ocelářském průmyslu stárne a je zapotřebí lépe využívat stávající vzdělávací struktury.
 • Životní prostředí – výroba kovů je energeticky náročná a má dopad na životní prostředí.

Integrovaný přístup

Evropská komise navrhla integrovaný přístup ke zlepšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví, včetně několika prvků:

 • zajišťování dodávek energie za konkurenční ceny prostřednictvím dobře fungujících trhů s energií,
 • vytváření takových podmínek, aby odvětví mohlo dosáhnout cílů politiky EU v oblasti životního prostředí a změny klimatu,
 • povzbuzování výzkumu a vývoje a inovačních dovedností,
 • vytváření otevřených a konkurenceschopných globálních trhů a odstraňování narušení obchodu s kovy a surovinami.

Těchto obecných cílů má být dosaženo prostřednictvím programů EU, jakož i konkrétních opatření v různých oblastech politiky, která budou provádět vnitrostátní veřejné orgány a Komise:

* KLÍČOVÉ POJMY

Koncentráty: produkty zpravidla vyprodukované doly na těžbu rudy ze surové rudy odstraněním nečistot a koncentrací kovu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2008) 108 v konečném znění, 22.2.2008)

Poslední aktualizace 17.01.2017

Top