Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Překonání stigmatu neúspěchu podnikání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Překonání stigmatu neúspěchu podnikání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2007) 584 v konečném znění) – Překonání stigmatu neúspěchu podnikání – politika druhé šance – Provádění lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • V tomto sdělení Evropská komise vyzývá země Evropské unie (EU), aby zlepšily vnitrostátní pravidla a postupy v oblasti neúspěšného podnikání.
 • Mnoho zavedených podniků existuje jen díky tomu, že se jejich zakladatelé nevzdali po prvním neúspěchu. Neúspěch podniku se dá překonat, pokud podnikatel dostane druhou šanci.

KLÍČOVÉ BODY

Polovina podniků během prvních pěti let své existence zanikne. Přesto se zánik podniků může slučovat s hospodářským dynamismem. Veřejné mínění si často neúspěch podnikání spojuje s osobní neschopností nebo podvodem. Ovšem pouze 4–6 % úpadků je podvodných. Ve většině případů je úpadek ve své podstatě přímým důsledkem podnikatelské obnovy.

Úpadky obnášejí rozsáhlé náklady, pokud jde o zaměstnanost, kupní sílu (nevyplácení mezd) a finance (nesplácené dluhy). Tyto náklady by však bylo možné snížit, kdyby se podnikům v obtížné situaci dostalo lepší pomoci a kdyby se jim v případě neúspěchu usnadnil nový začátek. Navíc se podnikatelé začínající znovu poučí ze svých předchozích chyb, a proto jsou příště úspěšnější. Ze všech těchto důvodů je vhodné poskytnout úpadcům druhou šanci.

Veřejná image, vzdělávání a sdělovací prostředky

 • Evropané se obávají úpadku. Je nezbytné jim ukázat, například prostřednictvím informačních kampaní a vzdělávacích programů, že nové začátky jsou součástí normálního procesu učení, hledání a nalézání.
 • Sdělovací prostředky by měly hrát kladnou roli při nápravě zažitého názoru, že úpadek je trestná záležitost, bez ohledu na to, jaký byl jeho důvod. Další diskuse všech příslušných aktérů na toto téma by měla podpořit povědomí o výhodách nového začátku.

Role insolvenčního práva

 • V mnoha zemích stále nečiní úpadkové právo rozdíl mezi úpadkem na základě podvodu či neodpovědnosti, nebo neúspěchem, kdy úpadek proběhl čestně a podle pravidel. Mnoho pravidel uplatňuje vůči úpadci omezení, zákazy a ztrátu práv, pouze na základě samotné existence řízení o úpadku. Právní předpisy do budoucna musí činit rozdíl mezi podvodnými úpadky a těmi, při nichž byla respektována pravidla.
 • Úpadková řízení by měla být levnější, jednodušší a neměla by trvat déle než jeden rok. Insolvenční právo by také mělo upravovat možnost brzkého uvolnění od zbývajících dluhů za splnění určitých kritérií. Podnikatelé totiž mohou mít obtíže se od zdrcujících dluhů osvobodit a poté začít znovu.

Aktivní podpora ohrožených podniků

 • Je nezbytné předcházet úpadkům včasnou podporou podnikatelů. Komise doporučuje zemím EU zavést podpůrná opatření, jako je například odborné poradenství.
 • Protože podniky v obtížné situaci nemají prostředky na nákladné poradenství, je nezbytné věnovat pozornost dostupnosti této podpory. Komise ostatně vytvořila nástroj včasného varování: zpřístupnila on-line nástroj včasného varování, který podnikatelům pomůže posoudit svoji finanční situaci. Také program INTERREG IVC a evropské obchodní organizace nabízejí četné příležitosti k vytváření sítí a výměně osvědčených postupů v oblasti pomoci podnikům.
 • Úpadkům je také možné předcházet zvážením alternativ: Komise radí zemím EU, aby upřednostňovaly restrukturalizaci a záchranu podniků v obtížné situaci.

Aktivní podpora znovuzačínajících podnikatelů

 • Podnikatelé, kteří zakládají svůj druhý podnik, čelí obtížím psychologickým, technickým i finančním. Proto by jim měla být k dispozici technická podpora a specifická školení a kurzy. Také je nezbytné pomoci těmto podnikatelům obnovit a navázat vazby se zákazníky, obchodními partnery a investory, kteří se často vůči úpadcům chovají nedůvěřivě.
 • Podnikatelé, kteří znovu začínají podnikat, potřebují finanční prostředky. Příslušné orgány by měly odstranit překážky, které brání znovuzačínajícím podnikům využívat systémy veřejného financování. Banky a finanční instituce by měly přehodnotit svůj velmi opatrný přístup vůči znovuzačínajícím podnikatelům. Země EU by měly zajistit, aby se jména čestných úpadců neobjevovala na seznamech omezujících přístup k půjčkám v bankovním sektoru.

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Překonání stigmatu neúspěchu podnikání – politika druhé šance – Provádění lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2007) 584 v konečném znění, 5.10.2007)

Poslední aktualizace 01.12.2016

Top