Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch

Evropa je nejatraktivnější turistická destinace na světě a cestovní ruch silně přispívá k růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. Konkurenceschopnost tohoto odvětví je však úzce spojena s jeho udržitelností, protože kvalita turistických destinací významně závisí na jejich přírodním prostředí a místních komunitách. Proto je nutné zaujmout globální postoj usilující nejen o hospodářskou prosperitu odvětví, ale také o sociální soudržnost, ochranu životního prostředí a podporu kultury evropských destinací cestovního ruchu.

AKT

Sdělení Komise ze dne 19. října 2007 nazvané „Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch“ (KOM(2007) 621 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení oficiálně zahajuje a potvrzuje agendu pro konkurenceschopný a udržitelný evropský cestovní ruch. Ekonomická prosperita, sociální spravedlnost a soudržnost a ochrana životního prostředí a kultury, to jsou hlavní cíle této agendy.

Tyto cíle vyplývají z různých výzev, kterým odvětví musí čelit. Jsou to:

 • potřeba zajistit bezpečí turistů a místních komunit;
 • ochrana přírodních a kulturních zdrojů v turistických destinacích;
 • minimalizace využívání zdrojů a znečišťování v turistických destinacích;
 • nutnost zvládat změny v zájmu dobrých životních podmínek společenství;
 • potřeba snížit sezónní charakter poptávky;
 • zohlednění environmentálního dopadu dopravy související s cestovním ruchem;
 • umožnění cestování (DE) (EN) (FR) všem bez diskriminace;
 • potřeba zlepšit kvalitu pracovních míst v cestovním ruchu.

Dosažení cílů této agendy bude vyžadovat provádění vhodných politik, jako je udržitelná správa destinací (například plánování využívání prostoru a půdy, investiční rozhodnutí o infrastruktuře a službách), ohled podniků na otázky udržitelnosti (DE) (EN) (FR) a vzrůstající pochopení turistů pro potřebu udržitelnosti.

Aby bylo možné docílit konkurenceschopného a udržitelného cestovního ruchu, navrhuje Komise tyto zásady:

 • přijmout holistický a integrovaný přístup, aby byl cestovní ruch dobře vyvážený a zohledňoval společnost a životní prostředí;
 • plánovat dlouhodobě a starat se o potřeby budoucích generací stejně jako o potřeby naše;
 • dosáhnout vhodného tempa a rytmu rozvoje, to znamená respektovat charakter turistických destinací;
 • zapojit všechny zúčastněné strany;
 • využívat co nejlépe dostupné znalosti a sdílet je v rámci celé Evropy;
 • minimalizovat a řídit rizika (zásada předběžné opatrnosti), to znamená preventivně jednat tak, aby byly odvráceny škody na životním prostředí nebo společenské škody;
 • promítnout dopady do nákladů (uživatel a znečišťovatel platí) – ceny by měly odrážet náklady, které spotřebitelské a výrobní činnosti pro společnost představují;
 • kde je to vhodné, stanovit a respektovat meze – je zapotřebí rozpoznat přepravní kapacitu jednotlivých míst (DE) (EN) (FR) a být připraven rozvoj cestovního ruchu a příliv turistů omezit;
 • provádět nepřetržité sledování – udržitelnost vyžaduje schopnost být neustále ve střehu.

K účasti na provádění této agendy jsou vyzýváni všichni aktéři cestovního ruchu v Evropě: veřejná moc na všech úrovních, podniky, turisté, vzdělávací a výzkumná zařízení, odbory, sdružení spotřebitelů, nevládní a mezinárodní organizace. Komise má v plánu provést soubor kroků uvedených níže.

Povzbuzení aktérů, aby vytvářeli a sdíleli znalosti

Je třeba sdílet osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti a konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Proto Komise podporuje a/nebo bude podporovat tyto iniciativy:

 • organizace konferencí, provádění studií, vydání příručky týkající se učících se oblastí cestovního ruchu;
 • spolupráce univerzit, výzkumných institucí, veřejných a soukromých monitorovacích středisek, vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a mezinárodní vzdělávání;
 • vytváření aliancí různých druhů destinací, posílení či vznik platforem;
 • pořádání European Tourism Forum (Evropského fóra cestovního ruchu) (EN);
 • využití současných výročních zpráv členských států;
 • shromažďování a poskytování statistických a zeměpisných údajů a činností monitorovacích středisek;
 • sdílení osvědčených postupů s mezinárodními organizacemi.

Podporovat destinace nejvyšší kvality

Komise bude nadále provádět pilotní projekt „Evropských turistických destinací nejvyšší kvality“ (EDEN) (DE) (EN) (FR). Bude rovněž propagovat Evropu jako vysoce kvalitní a udržitelnou turistickou destinaci. Za tím účelem bude spolupracovat s Evropskou komisí cestovního ruchu (EN) (FR) a organizacemi cestovního ruchu v jednotlivých zemích a bude ještě více podporovat evropský portál cestovního ruchu.

Využívání finančních nástrojů EU

Projekty v oblasti cestovního ruchu mohou být financovány z různých fondů Společenství, k nimž patří:

Zohlednění udržitelnosti a konkurenceschopnosti v politikách Komise

Na cestovní ruch a jeho udržitelnost může mít velký vliv několik stávajících politik Společenství: životní prostředí, doprava, zaměstnanost či výzkum. Tyto politiky mají různý dopad v závislosti na odlišnosti jednotlivých území. Komise hodlá zohledňovat zvláštní potřeby různých oblastí, ať se jedná o mořské a pobřežní oblasti, horské oblasti, venkovské oblasti či městské oblasti.

See also

Poslední aktualizace: 15.02.2008

Top