Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl

Členské státy dovedně hájí své důležité zájmy na poli obrany a bezpečnosti. Přesto je k přežití tohoto odvětví nezbytná strategie na evropské úrovni. Komise předkládá soubor doporučení na zlepšení konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému a hospodářskému výboru a Výboru regionů ze dne 5. prosince 2007 nazvané „Strategie pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl“ (KOM(2007) 764 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) potřebuje silný evropský obranný průmysl. Objevují se nicméně jasné známky toho, že je evropský obranný průmysl zbrzďován nedostatečným politickým a právním rámcem, který vede k narůstání byrokracie, zdvojování práce, brzdění inovace, zvyšování cen. Například existence různých vnitrostátních předpisů u zadávání veřejných zakázek a pomalé postupy pro udělování licencí umožňujících oběh obranného zboží a součástí uvnitř Unie, nedostatečné sdílení informací atd. jsou velkými překážkami pro konkurenceschopnost odvětví. Komise zde ve snaze o zlepšení situace evropského obranného průmyslu předkládá několik doporučení.

Zlepšit fungování vnitřního trhu s obrannými produkty

Pro zlepšení fungování vnitřního trhu s obrannými produkty Komise předkládá členským státům k přijetí dvě směrnice. První má usnadnit transfery obranných produktů ve Společenství (DE) (EN) (FR) odstraněním zbytečné byrokracie. Tím umožní omezit překážky v obchodování s těmito produkty v Unii, zejména výrazně zjednoduší vnitrostátní postupy při udělování licencí, což jsou nyní nákladné a zdlouhavé formality, jež mohou některé podniky odradit. Druhá směrnice o zadávání zakázek zvýší otevřenost a konkurenceschopnost trhů v oblasti obrany (DE) (EN) (FR). Členské státy se totiž příliš často uchylují k používání článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství. Ten jim umožňuje výjimku z pravidel pro vnitřní trh, a to z důvodů jejich vnitrostátní bezpečnosti. Tato směrnice tedy umožní účinně zavést konkurenci uvnitř EU na obranných trzích členských států.

Kromě těchto legislativních iniciativ Komise předpokládá celou řadu opatření, mezi nimi:

  • používání „příručky standardizace evropské obrany“ s cílem usnadnit otevření trhů;
  • studii možností pro vytvoření systému EU v oblasti bezpečnosti informací, který by umožňoval výměnu citlivých informací mezi členskými státy a evropskými společnostmi;
  • zahájení studie o kontrole zahraničních investic do strategických podniků v resortu obrany;
  • využití právních nástrojů, jež má Komise k dispozici, aby zajistila podmínky spravedlivé soutěže na trzích s obrannými produkty.

Zlepšit celkovou koordinaci

Komise v součinnosti s Evropskou obrannou agenturou hodlá podpořit vyšší celkovou koordinaci s členskými státy a koordinaci členských států mezi sebou, aby zbraňové systémy, které evropské ozbrojené síly potřebují, byly na maximální možné úrovni, pokud jde o nákladovou efektivitu a výkonnost. Koordinaci mezi členskými státy je možné zlepšit ve třech oblastech: spojení poptávky po vojenském vybavení, výzkum a vývoj technologií a podpora malých a středních podniků (MSP).

Je v zájmu členských států koordinovat investice a sladit poptávku s cílem dosažení synergií. Tato harmonizace se může uskutečnit prostřednictvím sladění termínů programů vývoje, společných nákupů a sběrem informací o investicích členských států.

Obrana je odvětví, kde se využívají technologie na nejvyšší úrovni. Investice do vývoje a výzkumu jsou v Evropě nesjednocené, což má za následek duplikaci a plýtvání vzácnými zdroji. Je tedy záhodno spojit výzkumné snahy a vytvořit sítě zdrojů na všech úrovních. Navíc výzkum a vývoj na poli obrany svým vlivem zasahují i do dalších oblastí a vytvářejí růst i v civilních odvětvích. Civilní sektory pak přispívají do oblasti obrany. Komise proto doporučuje hledat synergie mezi výzkumnými programy pro civilní a vojenské účely jak na úrovni členských států, tak na úrovni Společenství. Komise ostatně provádí zvláštní program na výzkum bezpečnosti.

Dále je třeba posílit pozici MSP v tomto odvětví. Malé a střední podniky budou mít prospěch z obou zmiňovaných směrnic, ale také z dalších iniciativ, například ze sedmého rámcového programu pro výzkum, z Kodexu osvědčených postupů v dodavatelském řetězci a z internetového portálu (DE) (EN) (FR), který vytvořila EDA.

Podpořit proces adaptace a modernizace v Evropě doprovodnými politikami

Odvětví obrany mohou stimulovat i jiné politiky než ty, které jsou zaměřeny na průmysl. Pro konkurenceschopnost evropského průmyslu je nezbytné otevření zahraničních trhů. V zájmu zlepšení (zatím prakticky neexistujícího) přístupu Evropy na trh ve Spojených státech je důležité zajistit, aby se evropský obranný průmysl z hlediska inovace a kvality vyrovnal své konkurenci ve Spojených státech. Také není možné opomíjet aktéry z nově se rozvíjejících ekonomik, je třeba analyzovat konkurenční výzvy a podmínky přístupu na jejich trh.

Nadto by posílení integrace trhů v sektoru obrany mohlo vyvolat strukturální změny a restrukturalizace. Je nezbytné tyto eventuální strukturální změny předvídat a řešit, například prostřednictvím aktivního sociálního dialogu. Strukturální fondy, a zejména Evropský sociální fond umožní řízení těchto změn po finanční stránce.

A konečně je třeba zlepšit správu trhu evropského obranného průmyslu. Plného potenciálu EU lze využít pouze v případě účinné spolupráce všech zúčastněných stran. Řešení spočívá ve strukturovaném dialogu se všemi zainteresovanými stranami, zejména s příslušnými orgány členských států a Evropské obranné agentury. EU by také měla na evropské úrovni zajistit vhodné prostředky k uvážení problémů a klíčových otázek týkajících se odvětví obrany (skupinu expertů think-tank).

Poslední aktualizace: 14.03.2008

Top