Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Odvětví lodního stavitelství má speciální potřeby, které vyžadují patřičnou politickou odezvu. Na podporu jeho konkurenceschopnosti Komise založila skupinu na vysoké úrovni LeaderSHIP 2015, která má navrhovat doporučení pro tento sektor. V tomto sdělení Komise navrhovaná doporučení představuje a formuluje je do konkrétních činů.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. listopadu 2003 nazvané „LeaderSHIP 2015: Defining the Future of the European Shipbuilding and Repair Industry – Competitiveness through Excellence“ [COM(2003) 717 final – not published in the Official Journal] (LeaderSHIP 2015 – Definice budoucnosti loďařského a opravárenského průmyslu v Evropě – excelencí ke konkurenceschopnosti (COM(2003) 717 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

V lednu 2003 Komise založila konzultační skupinu nazvanou „LeaderSHIP 2015“. Tato skupina byla pověřena navrhováním doporučení na zlepšení konkurenceschopnosti v odvětví stavby a oprav lodí. V tomto sdělení Komise představuje tato doporučení rozdělená do osmi témat, klíčových pro konkurenceschopnost odvětví.

Stejná pravidla hry v loďařství na celém světě

Evropské loďařství trpí nekalou konkurencí některých zemí. Tato konkurence se projevuje nízkými cenami, které nepokrývají skutečné náklady, a subvencováním působícím újmu. Komise proto schvaluje tato tři doporučení skupiny LeaderSHIP 2015:

 • pokračovat v současné obchodní politice (EN) EU;
 • provádět pravidla Světové obchodní organizace (WTO (EN) (ES) (FR)) použitelná pro loďařství;
 • vést jednání v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD (EN) (FR)) o dohodě o lodním stavitelství a použití stávajících obchodních pravidel.

Výzkum, vývoj a inovace

Aby loďařské odvětví mohlo čerpat adekvátní finanční podporu členských států na své výzkumné aktivity, přizpůsobila Komise pravidla v oblasti podpory inovací.

Financování

Loďařské odvětví potřebuje značné finanční prostředky, jak pro výrobní fázi (před realizací dodávky), tak pro provozní fázi plavidla (po dodávce). Mnohé banky se však o odvětví stavby lodí nezajímají. Komise proto navrhuje, aby ve financování loďařství před realizací dodávky i po ní hrála vůdčí roli Evropská investiční banka (DE) (EN) (FR).

Vzhledem k rizikům spojeným s devizovými trhy Komise navrhuje zavedení systému pojištění kurzového rizika na úrovni Společenství.

Bezpečnost a životní prostředí

V oblasti námořní bezpečnosti a ochrany mořského životního prostředí Komise podporuje soubor těchto doporučení skupiny LeaderSHIP 2015:

 • přísné provádění evropských právních předpisů a jejich prosazování na mezinárodní úrovni;
 • průhlednější, jednotné, účinné a nezávislé kontroly;
 • zavedení programu hodnocení kvality loděnic ve světě, které se bude dotýkat i stavby nových lodí a oprav;
 • posílení opravárenství plavidel;
 • vytvoření výboru odborníků na pomoc Komisi a Evropské agentuře pro námořní bezpečnost;
 • potenciální využití pobřežní plavby.

Evropský přístup k potřebám loďařského průmyslu

Stavba lodí pro vojenské účely má jiné potřeby než stavba komerčních plavidel. Komise je nakloněna zavedení společného trhu obranného materiálu. Také schvaluje tyto návrhy:

 • posílení spolupráce mezi loděnicemi, zejména z více členských států. Silní a integrovaní evropští hráči pomohou konkurenceschopnosti evropského vojenského námořního odvětví;
 • harmonizace vývozních předpisů ze strany členských států. Tato harmonizace by pomohla omezit narušování hospodářské soutěže a posílit průmyslovou spolupráci.

Práva duševního vlastnictví

Za účelem ochrany loďařského průmyslu před pirátstvím a porušováním práv duševního vlastnictví Komise podporuje tyto iniciativy:

 • maximální využití stávajících nástrojů v oblasti duševního vlastnictví (autorské právo, uložené průmyslové vzory, ochranné známky, patenty, zvláštní dohody o utajení a spolupráci);
 • vytváření databází obsahujících informace o současném stavu techniky, stávajících patentech, konkurenční situaci u některých produktů a hlavních držitelích práv;
 • přezkum či posílení mezinárodních patentových pravidel.

Vzdělávání a odborná příprava

Loďařský průmysl si potřebuje zachovat kvalifikované pracovní síly a přitáhnout mladé lidi, proto jsou navrhována tato opatření:

 • vypracování specifických vzdělávacích programů pro potřeby loďařského odvětví. Pro adaptaci na novou strukturu odvětví tvořenou několika velkými podniky a velkým počtem smluvních dodavatelů jsou nutné nové manažerské dovednosti;
 • posílení odvětvového sociálního dialogu by mělo umožnit reagovat na nové potřeby v otázkách kvalifikace. Komise ostatně zřídila výbor pro odvětvový sociální dialog;
 • výměny personálu a know-how, od loděnic po univerzity;
 • spuštění propagační kampaně, která umožní zlepšit mediální obraz loďařského odvětví;
 • vytváření regionálních center excelence námořního odvětví na podporu provádění všech těchto doporučení. Na chodu těchto center by se mohly podílet podniky a vzdělávací instituce a umožnit tak usnadnění výměny studentů, přenos znalostí, šíření osvědčených postupů a uznávání kvalifikací v celé EU.

Vybudovat udržitelnou strukturu odvětví

Odvětví lodního stavitelství má zvláštní potřeby vyžadující náležitou odezvu. Členské státy musí uznat důležitý strategický rozměr stavby a oprav plavidel v Evropě. Musí si vyvinout politický přístup k tomuto odvětví, aby v budoucích letech nedošlo k jeho zániku. Z hlediska bezpečnostních otázek je také důležité zachovat určité kapacity lodního stavitelství jak pro námořní dopravu, tak pro obranné účely.

Větší spolupráce mezi zdroji námořní obrany a lodního stavitelství v Evropě může také přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti odvětví.

SOUVISEJÍCÍ AKT

Pracovní dokument Komise ze dne 25. dubna 2007 nazvaný „Zpráva o pokroku strategie LeaderSHIP 2015“ (KOM(2007) 220 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku) Strategie LeaderSHIP 2015 nese své plody. Odvětví lodního stavitelství už není vnímáno jako upadající dotovaný sektor, ale je považováno za moderní a účinný průmysl, který vytváří růst a zaměstnanost. Komise hodlá pokračovat v iniciativě a zrychlit ji ve více oblastech.

Poslední aktualizace: 07.02.2008

Top