Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výkonné agentury EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výkonné agentury EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 58/2003 – Výkonné agentury EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví statut výkonných agentur pověřených správou programů EU. Zejména upravuje některé podstatné prvky týkající se jejich:

struktury,

úkolů,

postupů,

rozpočtového systému,

zaměstnanců,

dohledu a

odpovědnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Evropská komise přenesla odpovědnost za provádění některých programů orgánům třetích stran známým jako „výkonné agentury“ . Existuje 6 výkonných agentur:

Zakládání výkonné agentury

O zřízení výkonné agentury, o prodloužení doby jejího působení nebo o jejím zrušení rozhoduje Komise na základě analýzy nákladů a přínosů. Ta bere v úvahu několik faktorů, například:

zjišťování úkolů, u nichž je externí zajišťování odůvodněné,

analýza nákladů a přínosů včetně lidských zdrojů,

hospodárnost a pružnost při provádění,

zjednodušení používaných postupů,

přiblížení externích činností ke konečným příjemcům.

Pokud Komise shledá, že agentura už není nutná nebo že už není v souladu se zásadou řádného finančního řízení, rozhodne o jejím zrušení.

Úkoly

Výkonné agentury mohou být odpovědné za:

správu všech fází projektů,

přijímání opatření k provádění rozpočtu a přidělování zakázek a grantů,

shromažďování, analyzování a předkládání Komisi všech informací potřebných k usměrňování provádění programů.

Nemohou provádět úkoly, které zahrnují politická rozhodnutí.

V oficiálním pověřovacím aktu Komise stanoví podmínky, kritéria, parametry a postupy, které výkonné agentury musí splňovat.

Organizační struktura

Výkonné agentury jsou řízeny řídicím výborem a ředitelem.

Řídicí výbor se skládá z pěti členů jmenovaných Komisí na dva roky (mohou být jmenováni opakovaně). Vypracovává roční pracovní program, přijímá provozní rozpočet a roční zprávu o činnosti a provádí opatření k potírání podvodů a nesrovnalostí.

Ředitele jmenuje Komise na dobu čtyř let (může být jmenován opakovaně). Je zaměstnancem veřejné správy.

Pracovníci výkonných agentur jsou dočasně převedení zaměstnanci veřejné správy a také smluvní zaměstnanci přijímaní agenturou.

Dohled

Na činnost výkonných agentur dohlíží:

Komise, zejména pak interní auditor,

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF),

Jednou za tři roky Komise vypracuje Externí hodnotící zprávu, kterou předloží řídicímu výboru každé výkonné agentury, Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru.

KONTEXT

Agentury a další orgány EU

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1–8)

Poslední aktualizace 25.11.2015

Top