Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Textil po roce 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Textil po roce 2005

V rámci přípravy na ukončení systému dovozních kvót dne 1. ledna 2005 vytvořila Evropská komise skupinu na vysoké úrovni, aby doporučila způsoby zvýšení konkurenceschopnosti evropského textilního průmyslu. V tomto sdělení Komise prozkoumala několik zvláštních opatření doporučených skupinou na vysoké úrovni a vyvodila potřebné závěry.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. října 2004 – Textilie a oděvy po roce 2005 – Doporučení skupiny na vysoké úrovni pro textilie a oděvy (KOM(2004) 668 konecném znení – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Dohoda o textilu a oděvnictví WTO a všechna její omezení dovozu textilií a oděvů byly k 1. lednu 2005 zrušeny. V rámci přípravy Komise na začátku roku 2004 vytvořila skupinu na vysoké úrovni pro textilie a oděvy. Skupina byla složena ze zástupců Komise a Evropského parlamentu, některých členských států, průmyslníků, obchodníků a dovozců, evropských obchodních asociací, odborových organizací a zástupců místních textilních a oděvních sdružení. Jejím úkolem bylo předložit doporučení pro zlepšení konkurenceschopnosti odvětví a usnadnění přizpůsobení tohoto odvětví na velké budoucí úkoly.

Hospodářská situace textilního odvětví je složitá. V letech 2000 až 2003 významně poklesla výroba a zaměstnanost. Evropská unie (EU) byla méně úspěšná na svých hlavních vývozních trzích a vývoj směnného kurzu amerického dolaru vůči euru měl negativní vliv na cenovou konkurenceschopnost. A nakonec vývoj v Evropsko-středomořské oblasti a perspektiva zrušení kvót vedla k přemisťování výroby.

Skupina na vysoké úrovni představila svá první doporučení (EN) dne 30. června 2004. V tomto sdělení Komise tato doporučení pokrývající pět oblastí prozkoumala.

Výzkum a inovace

V oblasti výzkumu a vývoje Komise schválila několik iniciativ navržených skupinou na vysoké úrovni, například vytvoření evropské technologické platformy pro textilie a oděvy. Vyzvala také odvětví, aby se účastnilo programů Společenství v této oblasti, například 7. rámcového programu pro výzkum a rozvoj nebo rámcového programu pro inovace a konkurenceschopnost. Textilní odvětví také může zlepšit řízení dodavatelského řetězce pomocí iniciativ pro rozvoj technologií informační společnosti.

Vzdělávání, odborná příprava a zaměstnanost

Komise vyzdvihla důležitost sociálního dialogu jako prostředku pro dosahování reforem v této oblasti. Souhlasila s analýzou skupiny na vysoké úrovni, totiž že je zapotřebí celoevropská strategie pro celoživotní vzdělávání v tomto odvětví a zajištění lepší rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po odborné přípravě. Upozornila také na evropské programy nabízející možnost financování v této oblasti, jako je program Leonardo da Vinci a některá opatření Evropského sociálního fondu.

Ostatní otázky týkající se konkurenceschopnosti

Komise vyhodnotila několik otázek souvisejících s konkurenceschopností:

  • REACH (DE) (EN) (FR): textilní průmysl je vysoce intenzívní uživatel chemických látek. Z tohoto důvodu se Komise rozhodla prozkoumat dopad této politiky pro chemikálie na odvětví;
  • práva k duševnímu vlastnictví: Komise má za cíl vynucovat práva k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích, zvýšit povědomí držitelů práv o padělání a bojovat proti padělání a pirátství a umožnila vytvoření internetové stránky o právech k duševnímu vlastnictví a organizaci seminářů a sítí setkání;
  • dostupnost financování: malé a střední podniky (MSP) čelí mnoha obtížím při získávání půjček. Proto bylo vytvořeno několik finančních nástrojů Společenství, například akční plán pro finanční služby, které podporují financování MSP.

Regionální aspekty

V oblasti regionální politiky Komise nedoporučuje odvětvový přístup. Nicméně je nezbytné předpovědět vývoj v odvětví a zavést vhodné programy pro zmírnění sociálně ekonomického dopadu na ty regiony, kde je toto odvětví soustředěno. Členské státy musí vyčlenit částku ve výši 1 % ročního příspěvku do strukturálního fondu pro cíl ,,konvergence“ a 3 % příspěvku pro cíl ,,regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“ na nepředvídané místní nebo odvětvové krizové situace související s hospodářskou a sociální restrukturalizací, nebo na následky otevření obchodu.

Otázky obchodní politiky

Pokud jde o obchodní politiku, Komise prozkoumala čtyři otázky, které jsou nezbytné pro konkurenceschopnost evropských textilních firem:

  • vytvoření evropsko-středomořské oblasti: dokončení evropsko-středomořské oblasti volného obchodu je pro textilní odvětví klíčové, protože odvětví umožní udržet celý výrobní řetězec blízko evropského trhu, a tudíž získat výhody týkající se nákladů, kvality a blízkosti. Komise se proto zaměřuje na uzavírání dohod o volném obchodu mezi dotčenými zeměmi;
  • přístup na trhy: Komise pracuje na otevírání trhu a zároveň trvá na rovnosti podmínek, například v rámci jednání o rozvojové agendě z Doha. Také nadále vyzývá členy Světové zdravotnické organizace (WTO), aby snížili své celní poplatky na nejnižší možnou společnou úroveň a odstranili netarifní překážky;
  • čínské dovozy: Komise navrhla sledování čínských dovozů prostřednictvím celních prohlášení. Komise již přijala iniciativu v podobě dialogu orientovaného na výsledek s příslušnými čínskými orgány;
  • nástroje obchodní obrany: Komise vytvořila obecné zásady, například pro provádění ochranných ustanovení, a zavázala se usnadnit používání existujících nástrojů obchodní obrany.

Komise závěrem poukázala na to, že kromě všech těchto opatření bude nutné přijmout iniciativy na národní a regionální úrovni. Navíc kvůli sledování dopadu zrušení kvót Komise doporučila, aby skupina na vysoké úrovni pokračovala ve své práci.

Následný vývoj

Skupina na vysoké úrovni se nadále scházela i po zrušení kvót. Vyjádřila svou podporu Šanghajské dohodě z 10. června 2005. Tato dohoda stanovila tříleté přechodné období, během kterého byla v některých kategoriích omezena míra zvýšení vývozů textilií z Číny. Po krizi, během které byly čínské textilie blokovány v evropských přístavech po překročení příslušných dovozních kvót, dosáhly EU a Čína dohody dne 5. září 2005 a blokovaný dovoz čínského textilu bylo možné uvolnit.

Dne 18. září 2006 přijala skupina na vysoké úrovni návaznou zprávu nazvanou „Evropské textilie a oděvy v prostředí bez kvót (EN)“. Zpráva uváděla, že vlna velmi levných dovozů z Asie nedosáhla obávané úrovně a že se zdá, že si EU udrží své technologické vedení nejméně do roku 2020. Nicméně odvětví vyžaduje radikální restrukturalizaci. Skupina na vysoké úrovni doporučila, aby společnosti více spolupracovaly, vytvořily velké skupiny firem a zaměřily své úsilí na inovace a vývoj.

I když činnosti skupiny na vysoké úrovni pro textilie a oděvy formálně skončily v září 2006, členové skupiny zdůraznili, že je důležité pokračovat ve sledování vývoje v odvětví a v roce 2007 vyhodnotit pokrok dosažený při provádění doporučení.

See also

  • Chcete-li najít další informace o evropské hospodářské politice vzhledem k textilnímu odvětví, přejděte na stránku Textilní a oděvní průmysl na internetových stránkách GŘ pro podniky a průmysl.

Poslední aktualizace: 26.09.2007

Top