Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Převod podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Převod podniků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM (2006) 117 v konečném znění) – Převod podniků – Kontinuita prostřednictvím nového začátku

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Ukazuje, jak úspěšný převod podniku je významným příslibem pro růst a zaměstnanost. Je proto velmi důležité bránit tomu, aby docházelo k zavírání podniků kvůli právním a daňovým překážkám bránícím jejich převodu.
 • Toto sdělení Evropské komise obsahuje doporučení pro země Evropské unie (EU) o vytvoření vhodných podmínek pro převod podniků.

KLÍČOVÉ BODY

 • Když majitel podniku odejde do důchodu, jeho podnik velmi často skončí. Kvůli právním, účetním a psychologickým obtížím mnoho převodů prosperujících podniků skončí neúspěchem. Najít nástupce není snadné, zejména proto, že podniky jsou nyní obvykle převáděny na třetí strany, a ne na členy rodiny. Navíc většina Evropanů dává přednost pozici zaměstnance a podnikatelé mají větší zájem o vytvoření podniku, než aby převzali podnik, který již existuje.
 • Převzetí podniku má však mnoho výhod (existující struktura produkce, síť zákazníků, know-how, zavedené jméno apod.). Úspěšný převod podniků je také prospěšný pro růst, a proto má významnou úlohu v plnění cílů strategiei Evropa 2020. Například existující podniky poskytují v průměru pět pracovních míst, zatímco nově založené podniky dvě pracovní místa.
 • Převod podniků je postupem, který zažije rozmach během příštích deseti let, protože v této době odejde do důchodu třetina majitelů podniků v EU. Odhaduje se, že každý rok to bude mít dopad na 690 000 malých a středních podniků (MSP) a 2,8 milionů pracovních míst. Proto je nesmírně důležité vytvořit vhodné podmínky pro převody podniků.
 • Proto Komise zemím EU navrhuje řadu zlepšení:
 • 1.

  Intenzivnější politická pozornost převodům

Země EU by měly systematicky podporovat převod podniků jako alternativu k vytvoření podniku. Měly by například zvážit zavedení podpůrných opatření pro převody, podobně jako existují opatření pro vytváření podniků.

 • 2.

  Zvyšování informovanosti mezi zainteresovanými stranami

 • V současnosti se pro zvyšování informovanosti nevynakládá dostatek úsilí. Pouze polovina zemí EU přijala příslušná opatření. Podobně jako majitelům podniků odcházejícím do důchodu i potenciálním novým podnikatelům by se měla věnovat zvláštní pozornost, protože převzetí existujícího podniku je často zajímavou alternativou k vytvoření podniku. Komise proto doporučuje další opatření pro zvýšení informovanosti mezi majiteli podniků, například prostřednictvím obchodních komor a dalších kontaktních míst, jako jsou daňoví poradci, účetní nebo banky, o potřebě plánovat převody dostatečně předem.
 • Komise také vyzývá země EU, aby podporovaly poradenské systémy s cílem pomáhat majitelům podniků v době převodu.
 • Země EU by měly počítat s přímými přístupy ke zvyšování informovanosti mezi majiteli podniků, jako je například zasílání dopisů majitelům podniků nad určitý věk.
 • 3.

  Usnadnění změny právního statutu podniku

K právním nástrojům, které lze použít k zabránění zavření podniků, patří smlouvy o nástupnictví, společenské smlouvy, vytvoření společností s ručením omezeným a restrukturalizace. Například smlouva o nástupnictví, která je v mnoha zemích zakázána, společenská smlouva nebo vytvoření společnosti s ručením omezeným umožňují zajistit kontinuitu podniků v případě, že majitel nebo společník zemře. Při změně právního statutu může převáděný podnik projít právní restrukturalizací, aby se předešlo likvidaci.

 • 4.

  Zlepšené financování převodů

 • Finanční prostředí se k převodu podniků staví příznivě jen vzácně. Převod podniku skutečně vede k řadě potíží.
  • vyžaduje více kapitálu než vytvoření podniku, ale finanční nástroje určené pro vytváření podniků se pro převody často prokazují jako nedostatečné,
  • banky často považují financování převodů za příliš nákladné a příliš rizikové, zejména pro malé podniky,
  • někdy je náročné najít finanční řešení včas, protože takové řešení má často podobu kombinace vlastního jmění a půjčky.
 • Komise proto doporučuje, aby země EU zajišťovaly vhodné finanční podmínky, jako je podpora začínajícím podnikům, půjčky a záruky. Záruky pro vlastní jmění v MSP by měly zahrnovat investice místních nebo regionálních fondů pro poskytování počátečního kapitálu a/nebo kapitálu pro začínající podniky a mezaninového financování (kombinace vlastního jmění a dluhového kapitálu).
 • 5.

  Daňové pobídky pro převody podniků

I když převody v rámci rodiny byly v mnoha zemích usnadněny, převody třetím stranám musí dostat větší pobídky prostřednictvím osvobození od daně z příjmu vzniklého prodejem podniku, speciální úlevy na dani z příjmů pro případ, že se zisky z prodeje investují do jiného podniku nebo se použijí k financování důchodu majitele podniku, nebo osvobození od daní pro zaměstnance investující do vlastního podniku.

 • 6.

  Transparentní kontaktní místa pro převody podniků

Vytvoření nestranných služeb, které budou působit jako zprostředkovatelé mezi potenciálními prodávajícími a kupujícími, by mělo vést k organizaci transparentních kontaktních míst pro převody podniků. V některých zemích tuto odpovědnost přebírají obchodní komory.

Pro provádění všech těchto doporučení je nutné vytvořit podpůrnou infrastrukturu, která umožní dosáhnout stovek tisíců podniků, jichž se bude během dalších několika let převod dotýkat. Tato prováděcí infrastruktura využije země EU, jejich vnitrostátní, regionální a místní správní orgány a organizace podporující podnikatele. Bude zahrnovat zejména šíření informací těm, kdo poskytují podporu, školení školitelů a vypracování učebních materiálů.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění lisabonského programu Společenství pro růst a zaměstnanost – Převod podniků: Kontinuita prostřednictvím nového začátku (KOM (2006) 117 v konečném znění, 14.3.2006)

Poslední aktualizace 01.12.2016

Top