Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bílá kniha o komunikaci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bílá kniha o komunikaci

Komise chce odstranit propast mezi Evropskou unií a jejími občany, a proto rozhodla, že komunikace bude samostatnou politikou. Cílem této bílé knihy je proto vytvoření evropského veřejného prostoru a pro dosažení tohoto cíle stanovuje pět oblastí činnosti, aby občané mohli dostávat informace a vyjadřovat své názory.

AKT

Sdělení Komise ze dne 1. února 2006, „Bílá Kniha o evropské komunikační politice“ (KOM(2006) 35 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Díky této bílé knize bylo možné zahájit širokou konzultaci pro zkvalitnění komunikace a zlepšení veřejné diskuse v Evropě. Instituce, občané EU a zainteresované strany měli po dobu šesti měsíců příležitost přispívat k evropské komunikační politice.

Komise určila pět oblastí činnosti. Každá oblast zahrnovala provádění konkrétních návrhů, které měla konzultace řešit. Komise také zorganizovala řadu „fór zainteresovaných stran“, na kterých mohly konkrétní zájmové skupiny vyjadřovat své názory na tyto věci. A od jara 2006 Komise publikuje průzkumy agentury Eurobarometr.

Vymezení společných zásad

Komunikační politika Evropské unie vychází z několika zásad, jako je právo na informace a svoboda projevu, zapojení všech občanů do veřejné diskuse, rozmanitost a účast.

Pro praktickou realizaci těchto zásad Komise předkládá ke konzultaci následující opatření:

 • Vytvoření evropské charty o komunikaci nebo evropského kodexu chování při komunikaci: Tento dokument bude obsahovat společné zásady o komunikaci a bude požadovat, aby se podle nich řídily všechny zainteresované strany.
 • Zřízení internetového občanského fóra: Toto fórum umožní konzultovat s občany obsah evropské charty o komunikaci nebo evropského kodexu chování při komunikaci.

Posílení vlivu občanů

Zlepšení občanské výchovy a budování vztahů mezi občany a budování vztahů mezi občany a veřejnými institucemi: pokud máme občany více zapojit, musíme dosáhnout těchto cílů. Evropská unie může členským státům poskytovat podporu v oblasti občanské výchovy díky programům jako Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus, Mládež v akci nebo programům v oblasti informačních technologií.

Pro budování vztahů s občany je nutné mezi občany a EU podporovat přímý kontakt i nepřímý kontakt, jako jsou internetová diskusní fóra. Komise vytvořila program Evropa pro občany, který občanům EU umožňuje setkávat se a organizovat veřejné diskuse o Evropě. Komise také chce provést analýzu stávajících programů, aby bylo možné využívat jejich plný potenciál.

A nakonec pro budování vztahů mezi občany a veřejnými institucemi je nutné nejprve zajistit, aby evropské instituce byly dostupnější a transparentnější. Evropský parlament a Rada v této věci vynakládají značné úsilí. Pokud jde o Komisi, ta vytvořila minimální normy konzultace, zavedla svou vlastní iniciativu evropské transparentnosti a plánuje odhodlaně podporovat mnohojazyčnost.

S cílem zůstat s občany v kontaktu podniká Komise opatření v následujících oblastech:

 • podpora výměny osvědčených postupů v oblasti občanské výchovy, vytváření společných vzdělávacích nástrojů, a také vytvoření sítě evropských učitelů občanské výchovy;
 • digitální propojení všech evropských knihoven;
 • vytvoření míst setkávání pro Evropany;
 • rozšíření programů, které občanům umožňují navštěvovat orgány;
 • přidání on-line diskusních fór na internetové stránky EU;
 • přezkoumání minimálních norem pro konzultace z hlediska zajištění vyrovnanějšího zastoupení zájmových skupin;
 • uspořádání „otevřených zasedání“, na kterých by tři hlavní orgány odpovídaly na otázky předložené veřejností.

Komunikace se sdělovacími prostředky a využití nových technologií

Sdělovací prostředky se evropským otázkám nevěnují dostatečně. Komise to chce zlepšit tak, že dá Evropě lidskou tvář. Evropa je často vnímána jako něco anonymního – potřebuje jasnou veřejnou identitu. A je také třeba se více věnovat vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozměru. Evropským otázkám by se neměla věnovat jen specializovaná média – mělo by se o nich diskutovat také na vnitrostátní a místní úrovni. Evropské instituce by také měly evropské politiky zařazovat do místních souvislostí. A nakonec je nutné plně využívat potenciál nových technologií. Nestačí nové technologie jen podporovat, protože patří mezi nástroje přeshraniční demokracie, ale měly by být dostupnější, aby k nim měl přístup každý.

S cílem zapojit sdělovací prostředky mnohem účinněji do komunikace o Evropě Komise navrhuje:

 • vytvořit evropskou komunikační politiku, která bude motivovat veřejné orgány, aby lépe spolupracovaly se sdělovacími prostředky;
 • vybavit instituce EU nejlepšími komunikačními nástroji a kapacitami. Za tímto účelem by se nejprve mělo zmodernizovat vysílání Europe by Satellite (Evropa přes satelit) a také by měl být vytvořen Evropský program pro odbornou přípravu ve veřejné komunikaci, v jehož rámci by úředníci z evropských a vnitrostátních orgánů získali odbornou přípravu v oblasti komunikace;
 • upravovat informace poskytované sdělovacím prostředkům podle potřeb místních obyvatel;
 • vypracovávat zprávu o informačních technologiích a demokracii v Evropě, aby bylo možné lépe vyhodnocovat přístup občanů k novým komunikačním nástrojům.

Znalost evropského veřejného mínění

V této oblasti již Komise úspěšně vyvinula nástroje pro analýzu veřejného mínění, jako jsou průzkumy agentury Eurobarometr a nezávislý sociální výzkum o evropských problémech. Metodologie průzkumů agentury Eurobarometr se právě přezkoumává.

Pro zjišťování evropského mínění lze provádět další opatření:

 • posílení spolupráce mezi evropskými institucemi při tvorbě a plánování průzkumů Eurobarometru a na zveřejňování jejich výsledků;
 • každý nový průzkum Eurobarometru by mohly doprovázet veřejné diskuse;
 • uspořádání průzkumů o komunikaci EU od jara 2006;
 • vytvoření sítě vnitrostátních odborníků pro průzkumy veřejného mínění;
 • vytvoření nezávislé observatoře evropského veřejného mínění.

Společné plnění úkolů

Vytvoření evropské veřejné sféry si žádá odpovědný přístup všech zúčastněných: členských států, institucí EU, místních a regionálních orgánů, politických stran a také organizací občanské společnosti. S ohledem na všechny tyto zúčastněné strany Komise navrhuje řadu akcí, které jim pomohou více se zapojit do komunikace o Evropě:

 • posílení spolupráce na vnitrostátní a evropské úrovni: prostředky spolupráce mohou být finančního rázu nebo provozního rázu, například provozování evropských informačních sítí a center. Budou uspořádána setkání ministrů národních vlád a evropských komisařů. A nakonec členské státy mohou uspořádat veřejné a parlamentní diskuse o ročních strategických prioritách Komise;
 • posílit spolupráci státních orgánů, které se zabývají komunikací s veřejností, aby bylo možné sdílet osvědčené postupy a rozvíjet společné iniciativy;
 • více komunikovat o úloze EU ve světě: to je účinný způsob, jak zapojit občany Evropy. Pro dosažení tohoto cíle je nutné přidělit více prostředků na diplomacii;
 • posílení spolupráce mezi institucemi EU s ohledem na informování občanů, například zlepšením organizace interinstitucionální informační skupiny;
 • zajištění toho, aby Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů zvýšily své úsilí při organizaci regionální a místní diskuse o evropských otázkách;
 • stimulování politických stran, aby se více zapojily do evropských politických problémů;
 • stimulování organizací občanské společnosti k tomu, aby vytvářely cílené projekty spolupráce v oblasti veřejné komunikace.

Organizace konzultace

Proces konzultací o této bílé knize má trvat šest měsíců od února do července 2006.

Na konci této konzultace byly zřízeny pracovní skupiny složené ze zástupců Komise a jejích partnerů pro každou identifikovanou oblast činnosti. Skupiny byly požádány o vytvoření konkrétních návrhů činnosti. V tomto sdělení Komise nastínila řadu opatření pro zlepšení toho, jak EU informuje veřejnost a jak jí naslouchá. Jsou výsledkem rozsáhlé konzultace o bílé knize, která začala v únoru 2006 a která vyvolala stovky reakcí.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. října 2007 – Partnerství pro komunikaci o Evropě (KOM(2007) 569 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. října 2005 – Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi (KOM(2005)494 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise ze dne 20. července 2005 „Akční plán na zlepšení komunikace o Evropě ze strany Evropské komise“ (SEK(2005) 985 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 22.03.2008

Top