Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Snižování administrativní zátěže

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Snižování administrativní zátěže

Evropská komise si vytyčila cíl snížit byrokracii, které jsou podniky vystaveny. Proto navrhuje snížit během pěti let administrativní zátěž o 25 %. Takové snížení by mělo vést k nárůstu HDP o 1,5 %, tedy téměř o 150 miliard EUR.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 24. ledna 2007 - Akční program pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii (KOM(2007) 23 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise dospěla k závěru, že mají-li být naplněny cíle revidované lisabonské strategie a programu na zlepšení právní úpravy, je třeba snížit administrativní zátěž * podniků. Podniky totiž musí věnovat mnoho času plnění určitých informačních povinností, kvůli kterým se nemohou plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Administrativní zátěž vyplývá z informačních povinností uložených v právních předpisech. Program snižování administrativní zátěže se týká právě těchto informačních povinností. Informační povinnosti lze totiž porovnávat snáze než celé právní předpisy. Opatření na snižování administrativní zátěže mají pouze omezit informační požadavky, a nemění tedy hlavní zásady základních právních předpisů.

Administrativní zátěž vyplývá z mezinárodních, unijních, vnitrostátních, popř. regionálních právních předpisů. Mezinárodní právní předpisy a část právních předpisů ES musejí být provedeny do vnitrostátního práva. Jedná se tedy o sdílenou zodpovědnost, která vyžaduje nepřetržité partnerství mezi orgány Evropské unie a členských států.

Měření administrativní zátěže v celé EU

Tento akční program používá model administrativních nákladů v celé EU. Uvedený model vychází z metodiky SCM (standardní nákladový model), do níž byly zapracovány určité úpravy. Model SCM byl vyvinut v Nizozemsku. Slouží ke zjištění informačních povinností vyplývajících ze všech předpisů, na jejichž základě musejí podniky poskytovat určité informace veřejným orgánům nebo třetím stranám. Jeho součástí je rovněž ocenění vnitřních a vnějších zdrojů, které podniky potřebují k předložení požadovaných informací.

Metodiku SCM používá síť sedmnácti členských států. Komise nicméně považovala za nutné vypracovat skutečně společnou metodiku pro měření administrativní zátěže (SCM EU). Model SCM EU vychází z metodiky SCM, liší se od ní především rozsahem skupin, na které se vztahuje informační povinnost. Do tohoto širšího rozsahu se zahrnují podniky, neziskový sektor, veřejné orgány a občané. Hlavní inovací modelu SCM EU je tedy vyhodnocení nadměrné regulace *.

Cílem akčního programu je změřit nejpozději do listopadu 2008 administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů Společenství. Měření administrativní zátěže v celé EU by mělo splnit následující tři úkoly:

 • přesně identifikovat veškeré informační povinnosti plynoucí z právních předpisů. Program snižování administrativní zátěže se týká informačních povinností, nikoli celých právních předpisů. Je třeba, aby proběhla jednoznačná klasifikace informačních povinností jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států;
 • harmonizovat měřené informační povinnosti. Mají-li být údaje z členských států srovnatelné a mají-li se stanovit společné cíle snížení, je třeba alespoň minimální harmonizace. Je třeba harmonizovat několik parametrů, mimo jiné: klasifikace podle původu informačních povinností, standardizované poměrné náklady, druh dotčených administrativních činností a dotčených populací, definice „efektivního podniku“ a dotčené subjekty. Z praktických důvodů by se harmonizace měla týkat nejprve pouze opatření pro podniky;
 • vybrat měřené informační povinnosti. Komise navrhuje, aby se z praktických důvodů do měření zahrnuly pouze nařízení a směrnice Společenství a ustanovení, jimiž jsou tyto předpisy prováděny do vnitrostátního práva. Komise rovněž navrhuje, aby informační povinnosti byly měřeny pouze v následujících prioritních oblastech: právo obchodních společností, právní předpisy v oblasti léčiv, pracovní prostředí a pracovněprávní vztahy, daňové předpisy a daň z přidané hodnoty, statistika, zemědělství a zemědělské subvence, bezpečnost potravin, doprava, rybolov, finanční služby, životní prostředí, politika soudržnosti a zadávání veřejných zakázek. Komise zvolila tyto prioritní oblasti, protože v nich je administrativní zátěž nejvyšší.

Vypracování strategie EU pro snižování administrativní zátěže

Komise navrhuje, aby společným cílem bylo snížení administrativní zátěže v celé EU o 25 %. Tento cíl by měl být dosažen za pět let.

Ke splnění tohoto cíle plánuje Komise snížit zátěž v těch oblastech, kde je možné přijmout okamžitá opatření. Několik malých změn stávajících právních předpisů by mělo snadno a rychle přinést výrazné výsledky. Komise navrhla 11 položek, které by mohly snížit administrativní zátěž přibližně o 1,3 miliard EUR.

Také členské státy musejí přijmout rozhodnutí, jež umožní snížit zátěž, protože značná část administrativních nákladů plyne přímo z vnitrostátních a regionálních právních předpisů.

Komise za tímto účelem navrhuje vypracovat následující společné zásady pro snižování administrativní zátěže:

 • snížit četnost požadavků na podávání zpráv na nejnižší možnou míru;
 • přezkoumat, zda se stejná informační povinnost nevyžaduje víckrát;
 • podporovat shromažďování informací prostřednictvím on-line systémů;
 • omezit zátěž malých a středních podniků zavedením prahových hodnot pro informační povinnosti;
 • zaměřit se na ty subjekty, které jsou v určitých odvětvích nejvíce vystaveny administrativní zátěži;
 • omezit nebo zrušit informační povinnost související s požadavky, které vyplývají z právních předpisů, jež již zanikly nebo byly pozměněny;
 • objasnit některé složité právní předpisy, které mohou zpomalovat podnikání.

Organizace

V závěru Komise upřesňuje organizační strukturu programu. Například pro měření administrativních nákladů souvisejících s právními předpisy Společenství využije služeb externích poradců. Při provádění tohoto programu bude úzce spolupracovat s členskými státy.

Další kroky

Komise vyzývá členské státy, aby vlastní měření dokončily do roku 2009 a aby nejpozději v říjnu 2008 stanovily své vnitrostátní cíle snižování administrativní zátěže.

Navrhuje Evropskému parlamentu a Radě, aby co nejrychleji schválily opatření pro prioritní oblasti.

Komise bude pravidelně monitorovat postup prací na provádění tohoto programu.

Klíčové pojmy aktu

 • Administrativní zátěž: náklady, které vznikají podnikům, neziskovému sektoru, veřejným orgánům a občanům při plnění zákonné povinnosti poskytovat informace o své činnosti nebo produkci veřejným orgánům nebo soukromým osobám.
 • Nadměrná regulace: k nadměrné regulaci dochází tehdy, jestliže určitý orgán při provádění textu vytvoří nové požadavky nebo původně předepsané požadavky rozšíří.

Poslední aktualizace: 12.02.2007

Top