Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikátor evropské legislativy (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikátor evropské legislativy (ELI)

S ohledem na různorodost právních informací zemí EU jak na regionální a vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, je třeba zajistit občanům snadný a účinný přístup k informacím týkajícím se vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů EU. Jednoduchý a rychlý přístup k takovým informacím umožňuje identifikátor evropské legislativy (ELI), který tak přispívá k realizaci společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

PŘEHLED

Závěry Rady vyzývají k zavedení identifikátoru evropské legislativy (ELI), jehož smyslem je poskytnout jednoduchý přístup k informacím týkajícím se právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů zemí EU.

Co je úkolem identifikátoru evropské legislativy (ELI)?

V rámci EU je výměna informací týkajících se právních předpisů dobře rozvinuta. Tyto informace většinou pocházejí od regionálních a vnitrostátních orgánů a orgánů EU. Přesto je však výměna daných informací do značné míry omezena stávajícími rozdíly, které existují na úrovni zemí a EU.

Vytvoření identifikátoru ELI umožní poskytovat odkazy na vnitrostátní a evropské právní předpisy harmonizovaným a stabilním způsobem, a tím získat rychlejší a účinnější mechanismy výměny a vyhledávání informací určené občanům i konkrétním uživatelům, jako jsou normotvůrci, soudci a odborná právnická veřejnost.

Jak ELI funguje?

Identifikátor ELI je v prvé řadě založen na používání jednotných identifikátorů, takzvaných URI (Uniform Resource Identifier, jednotné zdrojové identifikátory) a dále na souboru metadatových prvků sloužících k popisu právních předpisů EU a jednotlivých zemí. Aby ELI mohl plně využívat architekturu sémantického webu, je třeba zavést specifický jazyk pro výměnu těchto informací.

Země EU však mohou své právní informace i nadále spravovat svým upřednostňovaným způsobem.

Co mají země EU udělat pro zavedení ELI?

Zavedení ELI není povinné. Země EU a EU se mohou rozhodnout zavést tento identifikátor postupně na dobrovolném základě. Již k tomu dochází na úrovni EU a v některých zemích EU. Rada vyzývá tyto země EU, aby:

  • používaly ELI u evropských a vnitrostátních právních předpisů, které jsou uvedeny v úředních věstnících či jimi provozovaných databázích;
  • uváděly u právních předpisů jedinečný identifikátor a některá z metadat, která mohou mimo jiné zahrnovat typ právního předpisu, téma, územní působnost a datum dokumentu;
  • jmenovaly koordinátora ELI;
  • sdílely a šířily informace o ELI;
  • každoročně projednaly pokrok dosažený při zavádění ELI a metadat pro evropské a vnitrostátní právní předpisy.

KONTEXT

Identifikátor evropské legislativy

AKT

Závěry Rady vyzývající k zavedení identifikátoru evropské legislativy (ELI) (Úřední věstník C 325, 26.10.2012, s. 3–11).

Poslední aktualizace 14.12.2015

Top