Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

Evropská unie (EU) přijímá právní předpisy zaměřené na boj proti sexuálně motivovaným trestným činům spáchaným na dětech. Směrnice se týká aspektů od trestů přes pomoc obětem až k prevenci. Jsou v ní obsažena také zvláštní ustanovení týkající se dětské pornografie na internetu a sexuální turistiky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

PŘEHLED

Tato směrnice harmonizuje v celé Evropské unii (EU) pravidla týkající se vymezení trestných činů v oblasti pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie. Také stanoví minimální sankce. Nové předpisy dále obsahují ustanovení směřující k potírání dětské pornografie na internetu a sexuální turistiky. Cílem směrnice je mimo jiné zabránit už odsouzeným pedofilům ve výkonu profesních činností zahrnujících přímé a pravidelné kontakty s dětmi.

Trestné činy a sankce

Směrnice definuje dvacet trestných činů ve čtyřech kategoriích:

  • pohlavní zneužívání, jako je účast na sexuálních praktikách s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, nebo donucování dítěte k sexuálním praktikám se třetími osobami;
  • pohlavní vykořisťování, například nucení dítěte k účasti na dětské prostituci nebo k účasti na pornografických představeních;
  • dětská pornografie: držení, poskytování a výroba dětské pornografie a získávání přístupu k ní;
  • navazování kontaktu s dětmi na internetu k sexuálním účelům: navrhování prostřednictvím internetu setkání dítěti s cílem spáchat trestný čin pohlavního zneužívání, jakož i navazování kontaktu s dítětem za účelem pořizování dětské pornografie obsahující vyobrazení tohoto dítěte.

Na vnitrostátní úrovni musí u trestů odnětí svobody horní hranice trestní sazby dosahovat nejméně deset let podle závažnosti spáchaného trestného činu a podle toho, zda dítě dosáhlo věku pohlavní dospělosti. Trestné je i navádění k páchání těchto trestných činů.

Právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba oprávněná právnickou osobu zastupovat nebo přijímat jejím jménem rozhodnutí.

Je stanoveno několik přitěžujících okolností, zejména pokud byl trestný čin spáchán na dítěti ve zvlášť zranitelné situaci, členem rodiny dítěte nebo osobou, která zneužila své důvěryhodnosti či své autority vyplývajících z jejího postavení, nebo pokud byl pachatel již v minulosti odsouzen za trestné činy stejné povahy.

Pokud jde o sexuální praktiky prováděné se souhlasem zúčastněných osob, směrnice ponechává na členských státech, aby rozhodly o trestnosti praktik, které jsou prováděny mezi vrstevníky podobného věku i stupně duševního a tělesného vývoje či zralosti a které lze považovat za projevy normálního objevování sexuality.

Profesní činnosti zahrnující kontakt s dětmi

Aby se předešlo jakémukoli riziku opakovaného páchání trestných činů, musí být možné zabránit osobě odsouzené za spáchání některého z trestných činů vymezených směrnicí vykonávat činnost zahrnující přímý a pravidelný kontakt s dětmi. Zaměstnavatelé musí mít právo požadovat informace o existenci rozsudku nebo zákazu vykonávat činnosti zahrnující kontakt s dětmi. Tyto informace se také musí předávat členským státům, aby se pedofilům zabránilo v možnosti využívat právo volného pohybu pracovníků v EU k práci s dětmi v jiné zemi.

Sexuální turistika

Organizování cest za účelem spáchání trestných činů pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí nebo dětského pornografie musí být zakázáno. Protože tyto trestné činy často zůstávají nepotrestány v zemi, kde došlo k jejich spáchání, směrnice stanoví možnost členských států stíhat své státní příslušníky pro trestné činy spáchané v jiném členském státě.

Kromě toho, že mají členské státy působnost k trestnímu stíhání, pokud byl trestný čin spáchán na jejich území nebo jejich státním příslušníkem, mohou také svou působnost rozšířit na trestné činy spáchané v zahraničí, má-li pachatel místo obvyklého pobytu na jejich území, je-li trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území nebo pokud je obětí trestného činu jejich státní příslušník.

Dětská pornografie na internetu

Členské státy zajistí, aby byly neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii, které jsou spravovány na jejich území, a budou usilovat o odstranění i těch stránek, které jsou spravovány mimo jejich území. Členské státy mohou přijmout opatření umožňující zablokovat uživatelům internetu na svém území přístup k těmto internetovým stránkám. Tato opatření musí být stanovena transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné záruky, že uživatelé budou o důvodech tohoto omezení informováni.

Vyšetřování, trestní stíhání a působnost

Vyšetřování nebo stíhání těchto trestných činů nesmí být závislé na oznámení nebo obvinění učiněném obětí nebo jejím zástupcem a trestní řízení musí pokračovat i v případě, že dotčená osoba svou výpověď vzala zpět. Mimo to musí být možné stíhat všechny závažné trestné činy po dostatečně dlouhou dobu poté, co oběť dosáhla plnoletosti.

Pomoc obětem a jejich podpora a ochrana

V souladu s ustanoveními směrnice o postavení obětí v trestním řízení se dětským obětem trestných činů poskytuje pomoc, podpora a ochrana před zahájením trestního řízením, během něj a po přiměřenou dobu od jeho skončení. Dětské oběti trestných činů pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování nebo dětské pornografie se považují za obzvlášť ohrožené oběti a musí s nimi být zacházeno způsobem co nejvhodnějším v jejich situaci.

Zvláštní ochranná opatření se přijímají zejména v případě, že útočníkem je člen rodiny dítěte. Dětské oběti navíc musí mít bezodkladný přístup k právní pomoci a právnímu zastupování, v případě potřeby i bezplatně. Pomoc a podpora dětské oběti nesmí být podmíněna její ochotou spolupracovat při vyšetřování trestného činu, trestním řízení či soudním procesu.

Prevence

Osobám odsouzeným nebo stíhaným za spáchání trestného činu sexuální povahy na dítěti musí být navržena účast ve zvláštních programech zaměřených na snížení rizika recidivy. Tyto osoby musí být také podrobeny posouzení své nebezpečnosti a možného rizika opakování sexuálně motivovaných trestných činů spáchaných na dětech.

Kontext

Tato směrnice nahrazuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV. Vzhledem k tomu, že některé dětské oběti pohlavního zneužívání nebo vykořisťování jsou také oběťmi obchodování s lidmi, směrnice doplňuje směrnici o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2011/92/EU

17. 12. 2011

18. 12. 2013

Úř. věst. L 335 ze dne 17. 12. 2011

Poslední aktualizace: 01.02.2012

Top