Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právo na obhájce (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Právo na obhájce (návrh)

Cílem tohoto návrhu směrnice je zaručit v celé Evropské unii (EU) právo podezřelých osob a osob obviněných v trestním případu na využívání služeb advokáta a na informování svých příbuzných (a konzulárních úřadů, pokud se tyto osoby nacházejí v zahraničí) o svém zatčení.

NÁVRH

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení (KOM(2011) 326 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces, jehož součástí je právo na obhájce, jsou stanovené v Listině základních práv Evropské unie (EU) a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (EN) (FR).

K zajištění tohoto práva všem podezřelým a obviněným osobám v trestním případu na území EU předkládá Komise návrh stanovující společné minimální normy pro všechny členské státy.

Zásada

V trestním řízení musí být právo na obhájce zajištěno následujícím osobám:

Pokud jsou tyto osoby zatčeny v průběhu řízení, musí mít také právo komunikovat alespoň s jednou osobou podle svého výběru, například s rodinným příslušníkem nebo zaměstnavatelem. Cizí státní příslušníci musí mít možnost kontaktovat své velvyslanectví nebo konzulární úřad.

Tato práva platí od okamžiku, kdy je dotyčná osoba uvědomena o tom, že je podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu, až do konce řízení. Osoby, na něž se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, musí mít tato práva od okamžiku svého zatčení.

Provádění

Všechny podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení musí mít přístup k obhájci co nejdříve a každopádně v následujících situacích:

  • při výslechu;
  • při provádění každého procesního úkonu či úkonu za účelem shromáždění důkazních prostředků, při němž se vyžaduje nebo povoluje přítomnost dotyčné osoby;
  • při zatčení.

Osoba, na niž se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, může využívat služeb obhájce v členském státě, ve kterém byla zatčena, ale také ve státě, který tento rozkaz vystavil. Obhájce, který je v zemi, jež rozkaz vystavila, se nebude zabývat skutkovou podstatou případu, ale bude s druhým obhájcem spolupracovat tak, aby vyžadovaná osoba mohla uplatňovat svá práva.

Podezřelá nebo obviněná osoba má právo na přístup ke svému obhájci. Tyto schůzky musí mít dostatečnou dobu trvání a četnost, aby umožnily účinný výkon práv na obhajobu.

Obhájci musí být povolena přítomnost při výslechu nebo soudním jednání a při jakémkoli vyšetřovacím úkonu nebo úkonu za účelem shromáždění důkazních prostředků, u nichž vnitrostátní právní předpisy vyžadují či povolují přítomnost podezřelé nebo obviněné osoby. Musí mu být také umožněn přístup do místa zadržení za účelem ověření podmínek věznění.

Veškerá komunikace mezi obhájcem a jeho klientem, bez ohledu na její formu, je považována za důvěrnou.

V případě porušení práva na obhájce musí mít podezřelá nebo obviněná osoba právní ochranu, která zajistí, že se bude nacházet ve stejné situaci, v jaké by se nacházela v případě, že by k porušení jejích práv nedošlo. Veškerá prohlášení nebo důkazní prostředky získané při porušení tohoto práva na obhájce nemohou být proti této osobě použity.

Výjimky

Ve výjimečných případech a na základě povolení soudního orgánu může být právo na obhájce, na komunikaci s třetí osobou a s velvyslanectvím nebo konzulárním úřadem pozastaveno. Odchylka musí být odůvodněna potřebou odvrátit vážné nepříznivé důsledky pro život nebo tělesnou nedotknutelnost jiné osoby. Každopádně tato odchylka nesmí být založena pouze na závažnosti trestného činu, z jehož spáchání je dotyčná osoba podezřelá. Musí být úměrná situaci, pokud možno časově omezená a nesmí být na újmu spravedlivému průběhu řízení.

Podezřelá nebo obviněná osoba se může také rozhodnout vzdát se obhájce. Toto rozhodnutí vzdát se svého práva musí být učiněno dobrovolně a jednoznačně. Osoba musí být informována o důsledcích tohoto rozhodnutí a mít potřebnou způsobilost, aby jim porozuměla.

Kontext

Posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení je jedním z cílů Stockholmského programu. Tento návrh je součástí balíčku opatření, do něhož patří i směrnice o právu na tlumočení a překlad a směrnice o právu na informace, která je v současnosti projednávána.

Návrh vstoupí v platnost až po zvážení a přijetí Evropským parlamentem a Radou. Konečné znění směrnice tedy může být odlišné od návrhu Komise.

Odkazy

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2011) 326

2011/154/COD

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (Úř. věst. C 295 ze dne 4. 12. 2009)

Poslední aktualizace: 13.10.2011

Top